انواع ورق

ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 3825
2 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 3825
3 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 3795
4 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 3795
5 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 3745
6 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
7 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 3745
8 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
9 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 3695
10 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
11 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3695
12 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
13 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3645
14 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3645
15 1 رول 1 کاشان کارخانه 3645
16 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3645
17 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3645
18 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3645
19 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 3675
20 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
21 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
22 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
24 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
25 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
26 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
27 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
28 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
29 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
30 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
31 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
32 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
33 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
34 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
35 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
36 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
41 1.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
42 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 3975
43 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 3965
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3650
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3650
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3610
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3610
14 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3520
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3510
16 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3490
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3540
18 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3500
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3510
20 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3460
21 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
22 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3485
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
24 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3510
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
26 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3540
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
28 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3810
29 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3750
30 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3565
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3565
32 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
35 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
36 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
37 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
39 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
40 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
41 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
42 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
43 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
44 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
45 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
46 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
47 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
48 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
49 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
50 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
52 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
53 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
54 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
55 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
56 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
57 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
58 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
59 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
60 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
61 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
62 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
63 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
2 0.45 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
3 0.45 رول 1.18 قزاق کارخانه تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
5 0.45 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
6 0.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
7 0.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
8 0.5 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
10 0.55 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
11 0.55 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
13 0.6 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
15 0.65 رول 1.13 قزاق کارخانه 3510
16 0.65 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
17 0.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
18 0.85 رول 1.25 قزاق کارخانه 3450
19 0.9 رول 0.914 قزاق کارخانه 3450
20 0.9 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
21 1 رول 1 قزاق کارخانه 3460
22 1 رول 1.215 قزاق کارخانه 3460
23 1 رول 1.25 قزاق کارخانه 3460
24 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
25 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه 3490
26 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
27 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
28 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه 3490
29 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
30 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
31 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
32 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
33 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
34 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
35 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه 3480
36 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
39 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه 3480
40 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
41 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
42 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
43 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
44 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه 3880
45 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
46 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
48 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
49 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
50 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
51 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
52 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
53 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
54 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
55 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
56 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
57 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
58 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
59 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
60 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
61 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
62 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
63 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
64 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
65 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
66 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
67 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
68 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
69 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
70 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
71 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3635
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3645
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3585
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3605
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3605
6 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3485
7 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
8 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3505
9 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
10 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3485
11 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3535
12 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3495
13 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
14 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3455
15 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
16 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3505
17 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3545
18 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3795
20 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3715
21 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
22 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
23 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
24 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3645
2 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3645
4 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3605
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3605
6 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3515
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3485
8 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3485
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3535
10 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3495
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3515
12 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3455
13 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3515
14 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3505
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3545
16 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3505
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3505
18 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3795
19 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3715
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 3875
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات کارخانه 4160
2 0.22 رول 1 امارات کارخانه 4010
3 0.25 رول 1 امارات کارخانه 3990
4 0.38 رول 1 امارات کارخانه 3910
5 1.5 رول 1 امارات کارخانه 3590
6 1.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3590
7 2 رول 1 امارات کارخانه 3880
8 2 رول 1.25 امارات کارخانه 3810
9 2.5 رول 1 امارات کارخانه 3960
10 2.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3860
11 0.58 رول 1 امارات کارخانه 3640
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین کارخانه 4200
2 0.4 رول 1 چین کارخانه 3930
3 0.5 رول 1 چین کارخانه 3750
4 0.5 رول 1.25 چین کارخانه 3710
5 0.55 رول 1 چین کارخانه 3660
6 0.55 رول 1.25 چین کارخانه 3660
7 0.6 رول 1 چین کارخانه 3660
8 0.6 رول 1.25 چین کارخانه 3660
9 0.7 رول 1.25 چین کارخانه 3330
10 1.5 رول 1.25 چین کارخانه 3380
11 2.5 رول 1.25 چین کارخانه 3700
12 3 رول 1 چین کارخانه 3860
13 3 رول 1.25 چین کارخانه 3860
14 4 رول 1 چین کارخانه 3860
15 4 رول 1.25 چین کارخانه 3860
16 5 رول 1 چین کارخانه 4030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4220
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4090
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4220
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4240
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4190
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4060
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4080
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4220
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4140
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9017 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9018 0.25 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9019 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9020 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9021 0.45 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4004 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 1028 0.48 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق آبی 5015 0.35 رول 1.25 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
50 ورق نارنجی 2004 0.3 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
51 ورق نارنجی 2004 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
52 ورق نارنجی 2004 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
53 ورق نارنجی 2004 0.5 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
54 ورق نارنجی 1028 0.45 رول 1.22 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
55 ورق نارنجی 1028 0.5 رول 1.25 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
56 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1.25 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
57 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
58 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
59 ورق قرمز 3000 0.5 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
61 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
62 ورق قرمز 2004 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
64 ورق قرمز 4003 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
65 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
68 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
69 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4055
21 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق قهوه ای 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق پرتقالی 50 رول آبی 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
28 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
29 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
31 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
32 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
33 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
34 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3290
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3260
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3140
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3180
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3180
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3180
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3180
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3160
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
10 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
12 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
13 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
14 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
15 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
17 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
18 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
19 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
20 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
21 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
22 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
23 9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
26 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
27 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی روس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3140
2 0.6 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
3 0.7 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
4 0.8 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
5 0.9 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
6 1 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
7 1.25 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
8 1.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
9 2 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فابریک فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2770
2 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2580
8 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2580
11 4.8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 4.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 4.9 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 5 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2580
17 5.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 6 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2450
19 8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2450
20 10 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2430
21 12 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2430
22 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 15 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
5 3 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2570
8 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2570
11 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2570
13 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
16 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
17 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
18 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
19 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
20 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت سیاه کاویان اهواز

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 25 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 20 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2280
3 10 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2405
5 30 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 35 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 40 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 12 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2405
9 8 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 20 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 25 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 30 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 35 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 40 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 8 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st37

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2450
6 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2420
7 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2420
8 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2090
13 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز 2090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2610
2 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 18 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 8 شیت 2*7 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 12 شیت 2*8 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 15 شیت 2*9 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2610
12 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2610
13 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2630
14 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2960
15 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2860
16 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2710
17 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2610
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق oss اصلاح شده فولادمبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول گیلان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2285
2 10 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
3 12 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2285
4 15 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2285
5 2 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
6 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2285
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول انزلی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 5 رول 1420 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
2 5 رول 1244 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
3 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
4 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
5 6 رول 1383 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
6 4.8 رول 1500 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
7 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
8 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
9 5 رول 1240 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
10 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
11 4.8 رول 1337 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
12 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
13 5 رول 1490 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
14 5.7 رول 1360 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
15 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
16 7 رول 1224 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
17 5.5 رول 1355 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
18 6 رول 1410 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
19 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
20 6 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
21 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
22 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
23 5 رول 840 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
24 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
25 4.8 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
26 4.5 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
27 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
28 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
29 5 رول 126 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
30 5 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
31 6 رول 1000 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
32 4.8 رول 1452 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
33 8 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4510
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4210
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4160
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.