ورق

ورق سیاه فابریک فولاد

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلPrice
1ورق سیاه4شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2ورق سیاه6شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
3ورق سیاه8شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
4ورق سیاه10شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
5ورق سیاه12شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
6ورق سیاه15شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2370

 

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلPrice
1ورق سیاه2رولعرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2575
2ورق سیاه2رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
3ورق سیاه2.5رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
4ورق سیاه 2.5رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2370
5ورق سیاه 3رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
6ورق سیاه 3رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
7ورق سیاه 3رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2355
8ورق سیاه 4رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
9ورق سیاه 4رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
10ورق سیاه 4رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2380
11ورق سیاه4.8رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
12ورق سیاه 4.8رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
13ورق سیاه 4.8رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
14ورق سیاه 4.9رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2375
15ورق سیاه 4.9رولعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
16ورق سیاه 5رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
17ورق سیاه 5.9رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2375
18ورق سیاه 6رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
19ورق سیاه8رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
20ورق سیاه10رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2310
21ورق سیاه12رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
22ورق سیاه12رولعرض 2فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
23ورق سیاه15رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2310

 

ورق سیاه فولاد سبا

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه2رولعرض 1/25فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
2ورق سیاه2رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
3ورق سیاه2.5رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
4ورق سیاه2.5رولعرض 1/25فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
5ورق سیاه3رول1 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
6ورق سیاه3رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
7ورق سیاه3رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
8ورق سیاه4رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
9ورق سیاه4رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
10ورق سیاه4رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
11ورق سیاه4.8رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
12ورق سیاه4.8رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2350
13ورق سیاه5رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
14ورق سیاه5رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
15ورق سیاه5رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
16ورق سیاه6رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2270
17ورق سیاه8رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2295
18ورق سیاه10رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
19ورق سیاه12رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2285
20ورق سیاه15رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید

 

ورق رنگی چین

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتعرض (m)محل تحویلقیمت
1ورق آبی48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
2ورق نارنجی48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
3ورق قهوه ای48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
4ورق سفید48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
5ورق قرمز48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
6ورق سبز48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
7پرتقالی48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
61قرمز 30000.47رول1.25انبار اصفهان3710
62سفال 80040.47رول1.25انبار اصفهان3670
63آبی 50150.47رول1.25انبار اصفهان3740
64سفید 90160.47رول1.25انبار اصفهان3700
65نارنجی 20040.47رول1.25انبار اصفهان3740
66سبز 60240.47رول1.25انبار اصفهان3710
67کرم 90010.47رول1.25انبار اصفهان3670
68قهوه ای سوخته 80170.47رول1.25انبار اصفهان3750
69پرتقالی 10280.47رول1.25انبار اصفهان3670
8سفید 90160.22رول1بندر عباستماس بگیرید
9سفید 90160.23رول1بندر عباستماس بگیرید
10سفید 90160.28رول1بندر عباستماس بگیرید
11سفید 90160.4رول1بندر عباستماس بگیرید
12سفید 90160.45رول1بندر عباستماس بگیرید
13سفید 90170.23رول1بندر عباستماس بگیرید
14سفید 90180.25رول1بندر عباستماس بگیرید
15سفید 90190.28رول1بندر عباستماس بگیرید
16سفید 90200.4رول1بندر عباستماس بگیرید
17سفید 90210.45رول1بندر عباستماس بگیرید
18قهوه ای 80170.18رول1بندر عباستماس بگیرید
19قهوه ای 80170.23رول1بندر عباستماس بگیرید
20صورتی 40030.4رول1بندر عباستماس بگیرید
21صورتی 40040.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
22صورتی 40050.48رول1.25بندر عباستماس بگیرید
23بنفش 40050.4رول1بندر عباستماس بگیرید
24بنفش 40050.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
25بنفش 40050.48رول1.25بندر عباستماس بگیرید
26نارنجی 10280.48رول1.25بندر عباستماس بگیرید
27نارنجی 20040.18رول1بندر عباستماس بگیرید
28نارنجی 20040.23رول1بندر عباستماس بگیرید
29نارنجی 20040.28رول1بندر عباستماس بگیرید
30نارنجی 20040.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
31نارنجی 20040.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
32قرمز 30000.23رول1بندر عباستماس بگیرید
33قرمز 30000.28رول1بندر عباستماس بگیرید
34قرمز 30000.4رول1بندر عباستماس بگیرید
35قرمز 30000.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
36قرمز 30000.45رول1.25بندر عباستماس بگیرید
37قرمز 30000.48رول1بندر عباستماس بگیرید
38طوسی 90060.23رول1بندر عباستماس بگیرید
39طوسی 90060.28رول1بندر عباستماس بگیرید
40آبی 50150.35رول1.25بندر انزلیتماس بگیرید
41نارنجی 20040.3رول1بندر انزلیتماس بگیرید
42نارنجی 20040.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
43نارنجی 20040.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
44نارنجی 20040.5رول1بندر انزلیتماس بگیرید
45نارنجی 10280.45رول1.22بندر انزلیتماس بگیرید
46نارنجی 10280.5رول1.25بندر انزلیتماس بگیرید
47قرمز 30000.3رول1.25بندر انزلیتماس بگیرید
48قرمز 30000.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
49قرمز 30000.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
50قرمز 30000.5رول1بندر انزلیتماس بگیرید
51صورتی 40030.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
52قرمز 30000.3رول1بندر انزلیتماس بگیرید
53قرمز 20040.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
54قرمز 30000.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
55قرمز 40030.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
56سفید 90160.23رول1بندر عباستماس بگیرید
57سفید 90160.28رول1بندر عباستماس بگیرید
58سفید 90160.4رول1بندر عباستماس بگیرید
59سفید 90160.45رول1بندر عباستماس بگیرید
60آبی 50150.45رول1.25بندر عباستماس بگیرید

 

ورق رنگی فولاد

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتعرض (m)کارخانهمحل تحویلقیمت(تومان)
1ورق آبی50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
2ورق آبی50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
3ورق آبی60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
4ورق آبی60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
5ورق قرمز50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
6ورق قرمز50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
7ورق قرمز60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
8ورق قرمز60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
9ورق نارنجی50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
10ورق نارنجی50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
11ورق نارنجی60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
12ورق نارنجی60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
13ورق سبز50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
14ورق سبز50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
15ورق سبز60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
16ورق سبز60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
17ورق سبز45رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
18ورق سبز45رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
19ورق سفید50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
20ورق سفید50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
21ورق قهوه ای60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
22ورق قهوه ای60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
23ورق پرتقالی50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
24ورق پرتقالی50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
25ورق پرتقالی60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
26ورق پرتقالی60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
27ورق سفید60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
28ورق سفید60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
29ورق قهوه ای50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
30ورق قهوه ای50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
31ورق سفید50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
32ورق آبی50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
33ورق قرمز50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
34ورق قهوه ای50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
35ورق نارنجی50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید

 

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ردیفنامضخامت ورق (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه501فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
2رول گالوانیزه501.25فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
3رول گالوانیزه601فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
4رول گالوانیزه601.2فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
5رول گالوانیزه601.25فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید

 

ورق گالوانیزه 7 الماس

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.21هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
2رول گالوانیزه0.221هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
3رول گالوانیزه0.251هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
4رول گالوانیزه0.281هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
5رول گالوانیزه0.31هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
6رول گالوانیزه0.351هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
7رول گالوانیزه0.41هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
8رول گالوانیزه0.451هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
9رول گالوانیزه0.51هفت الماسانبار اصفهان3380
10رول گالوانیزه0.51.25هفت الماسانبار اصفهان3380
11رول گالوانیزه0.551هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
12رول گالوانیزه0.61هفت الماسانبار اصفهان3320
13رول گالوانیزه0.61.25هفت الماسانبار اصفهان3320
14رول گالوانیزه0.71هفت الماسانبار اصفهان3230
15رول گالوانیزه0.71.25هفت الماسانبار اصفهان3230
16رول گالوانیزه0.81هفت الماسانبار اصفهان3230
17رول گالوانیزه0.81.25هفت الماسانبار اصفهان3230
18رول گالوانیزه0.91هفت الماسانبار اصفهان3210
19رول گالوانیزه0.91.25هفت الماسانبار اصفهان3210
20رول گالوانیزه11هفت الماسانبار اصفهان3210
21رول گالوانیزه11.25هفت الماسانبار اصفهان3230
22رول گالوانیزه1.11هفت الماسانبار اصفهان3210
23رول گالوانیزه1.11.25هفت الماسانبار اصفهان3210
24رول گالوانیزه1.251هفت الماسانبار اصفهان3210
25رول گالوانیزه1.251.25هفت الماسانبار اصفهان3210
26رول گالوانیزه1.51هفت الماسانبار اصفهان3210
27رول گالوانیزه1.51.25هفت الماسانبار اصفهان3210
28رول گالوانیزه21هفت الماسانبار اصفهان3210
29رول گالوانیزه21.25هفت الماسانبار اصفهان3210
30رول گالوانیزه2.51هفت الماسانبار اصفهان3265
31رول گالوانیزه2.51.25هفت الماسانبار اصفهان3265
32رول گالوانیزه0.21هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
33رول گالوانیزه0.221هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
34رول گالوانیزه0.251هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
35رول گالوانیزه0.281هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
36رول گالوانیزه0.31هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
37رول گالوانیزه0.351هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
38رول گالوانیزه0.41هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
39رول گالوانیزه0.41.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
40رول گالوانیزه0.451هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
41رول گالوانیزه0.51هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
42رول گالوانیزه0.51.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
43رول گالوانیزه0.551هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
44رول گالوانیزه0.61هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
45رول گالوانیزه0.61.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
46رول گالوانیزه0.71هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
47رول گالوانیزه0.71.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
48رول گالوانیزه0.81هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
49رول گالوانیزه0.81.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
50رول گالوانیزه0.91هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
51رول گالوانیزه0.91.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
52رول گالوانیزه11هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
53رول گالوانیزه11.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
54رول گالوانیزه1.11هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
55رول گالوانیزه1.11.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
56رول گالوانیزه1.251هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
57رول گالوانیزه1.251.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
58رول گالوانیزه1.51هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
59رول گالوانیزه1.51.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
60رول گالوانیزه21هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
61رول گالوانیزه21.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
62رول گالوانیزه2.51هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
63رول گالوانیزه2.51.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید

 

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه501شهرکردانبار اصفهان3355
2رول گالوانیزه501.25شهرکردانبار اصفهان3355
3رول گالوانیزه551انبار اصفهان3320
4رول گالوانیزه601شهرکردانبار اصفهان3295
5رول گالوانیزه601.25شهرکردانبار اصفهان3295
6رول گالوانیزه701.25شهرکردانبار اصفهان3205
7رول گالوانیزه701شهرکردانبار اصفهان3205
8رول گالوانیزه1.51شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
9رول گالوانیزه1.51.25شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
10رول گالوانیزه11شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
11رول گالوانیزه801شهرکردانبار اصفهان3205
12رول گالوانیزه801.25شهرکردانبار اصفهان3205
13رول گالوانیزه901شهرکردانبار اصفهان3185
14رول گالوانیزه901.25شهرکردانبار اصفهان3185
15رول گالوانیزه11شهرکردانبار اصفهان3185
16رول گالوانیزه11.25شهرکردانبار اصفهان3205
17رول گالوانیزه1.21شهرکردانبار اصفهان3185
18رول گالوانیزه1.21.25شهرکردانبار اصفهان3185
19رول گالوانیزه1.251.25شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
20رول گالوانیزه1.51شهرکردانبار اصفهان3185
21رول گالوانیزه1.51.25شهرکردانبار اصفهان3185
22رول گالوانیزه21شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
23رول گالوانیزه21.25شهرکردانبار اصفهان3185
24رول گالوانیزه0.51شهرکردکارخانهتماس بگیرید
25رول گالوانیزه21شهرکردکارخانهتماس بگیرید
26رول گالوانیزه0.81شهرکردکارخانهتماس بگیرید
27رول گالوانیزه0.81.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
28رول گالوانیزه0.91شهرکردکارخانهتماس بگیرید
29رول گالوانیزه0.91.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
30رول گالوانیزه11.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
31رول گالوانیزه1.21شهرکردکارخانهتماس بگیرید
32رول گالوانیزه1.51شهرکردکارخانهتماس بگیرید
33رول گالوانیزه1.51.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
34رول گالوانیزه21.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
35رول گالوانیزه0.51.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
36رول گالوانیزه0.61.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
37رول گالوانیزه0.71شهرکردکارخانهتماس بگیرید
38رول گالوانیزه0.71.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید

 

هیچ محصولی یافت نشد.