مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

میلگرد

میلگرد مرکزآهن

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بورس

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت جدید میلگرد آجدار

بازار آهن در روزهای اخیر به وضعیتی رسیده که نه می توان نظر قطعی در خصوص خریدن یا نخریدن داد و نه بر کسی واضح است که روند دستوری بازار تا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید! پس از روند کاهشی خصوصا در حوزه قیمت میلگرد که سبب امیدواری فعالان بازار گردید، مجددا شاهد روند صعودی قیمت ها در بازار هستیم که این امر خریداران این محصولات را در سردرگمی فرو برده است. روند افزایشی قیمت میلگرد و سایر مقاطع در بازار کنونی را می توان متاثر از دو عامل مهم دانست. یکی صعود مجدد قیمت طلا و دلار و دیگری حل نسبی مشکل بارگیری در بازار آهن آلات.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4850
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4730
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4700
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4550
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4770
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4770
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4730
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4630
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4650
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4650
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4650
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A1

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5410
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5360
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5210
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5210
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5210
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5210
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5010
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد شمس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4640
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4610
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4610
5 18 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4610
6 20 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4610
7 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم 4650
9 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
10 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
11 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
12 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 4730
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 4690
3 8 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4830
4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4790
5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4690
6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
12 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
13 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4900
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4900
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4900
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4830
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4680
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ابرکوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4720
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4620
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4570
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4570
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4850
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4630
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4630
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4570
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4570
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4570
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4570
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد آذر گستر سدید

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
2 12 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
3 14 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
4 16 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
5 18 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
6 20 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
7 22 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
8 25 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
9 28 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
10 32 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد نوین ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 4900
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


Call Now Button