مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

میلگرد

میلگرد مرکزآهن

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بورس

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت جدید میلگرد آجدار

بازار آهن در روزهای اخیر به وضعیتی رسیده که نه می توان نظر قطعی در خصوص خریدن یا نخریدن داد و نه بر کسی واضح است که روند دستوری بازار تا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید! پس از روند کاهشی خصوصا در حوزه قیمت میلگرد که سبب امیدواری فعالان بازار گردید، مجددا شاهد روند صعودی قیمت ها در بازار هستیم که این امر خریداران این محصولات را در سردرگمی فرو برده است. روند افزایشی قیمت میلگرد و سایر مقاطع در بازار کنونی را می توان متاثر از دو عامل مهم دانست. یکی صعود مجدد قیمت طلا و دلار و دیگری حل نسبی مشکل بارگیری در بازار آهن آلات.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4710
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4710
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4610
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4590
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4590
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4750
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4860
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4840
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4690
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4760
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4650
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4560
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4810
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4810
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4810
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4810
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد شمس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4650
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
5 18 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
6 20 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم 4620
7 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
12 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 4850
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 4750
3 8 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4850
5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4750
6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
12 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
13 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 4700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4780
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4780
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4780
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4780
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 4780
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4650
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4650
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4650
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4650
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4650
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4650
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 5060
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4990
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4790
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4670
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4670
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4620
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4620
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4620
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4620
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4620
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4620
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ابرکوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4740
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4640
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4590
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4590
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4550
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4550
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4550
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4710
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4710
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4610
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4610
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4610
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4610
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 4610
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد آذر گستر سدید

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
3 14 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
4 16 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
5 18 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
6 20 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
7 22 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
8 25 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
9 28 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم 5150
10 32 شاخه آجدار A1 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد نوین ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 4900
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


این مقاله چقدر برای شما مفید بود ؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!

میانگین ۳ / ۵٫ تعداد رای: ۱۶

Call Now Button