ورق روغنی فولاد
1 کارخانه 36 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۶:۵۳
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1200رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2125رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 23100
3125رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
4150رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 23100
5150رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 23100
6200رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
780رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
880رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 23200
990رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1090رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
11100رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 24200
12100رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1350رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1460رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1560رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1670رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1770رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
18200رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
1950رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 24100
20125رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
21125رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
22150رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
23150رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
24200رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
25100رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
26100رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
2780رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
2880رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
2990رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3090رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3150رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3250رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3360رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3460رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3570رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3670رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
لینک های مفید