میلگرد آلومینیوم گرید 7000
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)آنالیزحالتوزن یک متر (kg)قیمتنمودارخرید
1520594 تماس بگیرید
2300198 تماس بگیرید
3350269.5 تماس بگیرید
4420388 تماس بگیرید
5500550 تماس بگیرید
6290185 تماس بگیرید
721097.02 تماس بگیرید
8220106.48 تماس بگیرید
9230116.38 تماس بگیرید
10250137.5 تماس بگیرید
11275166.375 تماس بگیرید
1216358.451 تماس بگیرید
1317567.375 تماس بگیرید
1418676.111 تماس بگیرید
1520088 تماس بگیرید
1613037.18 تماس بگیرید
1714043.12 تماس بگیرید
1815049.5 تماس بگیرید
1911026.62 تماس بگیرید
2011529.095 تماس بگیرید
2112031.68 تماس بگیرید
2212534.375 تماس بگیرید
238013.565 تماس بگیرید
248515.313 تماس بگیرید
259017.82 تماس بگیرید
2610022 تماس بگیرید
27628.456 تماس بگیرید
28658.955 تماس بگیرید
297010.386 تماس بگیرید
307511.922 تماس بگیرید
31505.299 تماس بگیرید
32556.411 تماس بگیرید
33607.63 تماس بگیرید
34454.292 تماس بگیرید
35474.859 تماس بگیرید
36372.902 تماس بگیرید
37383.061 تماس بگیرید
38400.391 تماس بگیرید
39423.739 تماس بگیرید
40322.17 تماس بگیرید
41342.45 تماس بگیرید
42352.596 تماس بگیرید
43362.747 تماس بگیرید
44281.662 تماس بگیرید
45291.782 تماس بگیرید
46301.908 تماس بگیرید
47312.037 تماس بگیرید
48241.221 تماس بگیرید
49251.325 تماس بگیرید
50261.433 تماس بگیرید
51271.545 تماس بگیرید
52190.765 تماس بگیرید
53200.848 تماس بگیرید
54210.935 تماس بگیرید
55221.026 تماس بگیرید
56150.477 تماس بگیرید
57160.543 تماس بگیرید
58170.613 تماس بگیرید
591180.687 تماس بگیرید
60110.256 تماس بگیرید
61120.305 تماس بگیرید
62130.358 تماس بگیرید
63140.415 تماس بگیرید
6490.172 تماس بگیرید
65100.212 تماس بگیرید
6680.136 تماس بگیرید

‌ لینک های مفید