میلگرد آلومینیوم گرید 7075
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)آنالیزحالتوزن یک متر (kg)قیمتنمودارخرید
1520594 تماس بگیرید
2350269.5 تماس بگیرید
3420388 تماس بگیرید
4500550 تماس بگیرید
5250137.5 تماس بگیرید
6275166.375 تماس بگیرید
7290185 تماس بگیرید
8300198 تماس بگیرید
920088 تماس بگیرید
1021097.02 تماس بگیرید
11220106.48 تماس بگیرید
12230116.38 تماس بگیرید
1318676.111 تماس بگیرید
1416358.451 تماس بگیرید
1517567.375 تماس بگیرید
1614043.12 تماس بگیرید
1715049.5 تماس بگیرید
1812031.68 تماس بگیرید
1912534.375 تماس بگیرید
2013037.18 تماس بگیرید
219017.82 تماس بگیرید
2210022 تماس بگیرید
2311026.62 تماس بگیرید
2411529.095 تماس بگیرید
257010.386 تماس بگیرید
267511.922 تماس بگیرید
278013.565 تماس بگیرید
288515.313 تماس بگیرید
29607.63 تماس بگیرید
30628.456 تماس بگیرید
31658.955 تماس بگیرید
32454.292 تماس بگیرید
33474.859 تماس بگیرید
34505.299 تماس بگیرید
35556.411 تماس بگیرید
36383.061 تماس بگیرید
37400.391 تماس بگیرید
38423.739 تماس بگیرید
39342.45 تماس بگیرید
40352.596 تماس بگیرید
41362.747 تماس بگیرید
42372.902 تماس بگیرید
43291.782 تماس بگیرید
44301.908 تماس بگیرید
45312.037 تماس بگیرید
46322.17 تماس بگیرید
47281.662 تماس بگیرید
48251.325 تماس بگیرید
49261.433 تماس بگیرید
50271.545 تماس بگیرید
51200.848 تماس بگیرید
52210.935 تماس بگیرید
53221.026 تماس بگیرید
54241.221 تماس بگیرید
55170.613 تماس بگیرید
561180.687 تماس بگیرید
57190.765 تماس بگیرید
58130.358 تماس بگیرید
59140.415 تماس بگیرید
60150.477 تماس بگیرید
61160.543 تماس بگیرید
62100.212 تماس بگیرید
63110.256 تماس بگیرید
64120.305 تماس بگیرید
6580.136 تماس بگیرید
6690.172 تماس بگیرید

‌ لینک های مفید