0
مرکزآهنقیمت میلگردقیمت میلگرد اصفهان
قیمت میلگرد اصفهان
قیمت میلگرد اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۷۰۱:۰۱
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 183 تومان 29,357
2,642
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 89 تومان 25,229
2,271
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 368 تومان 25,688
2,312
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 1 تومان 25,229
2,271
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 274 تومان 25,229
2,271
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 184 تومان 25,229
2,271
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 1378 تومان 25,688
2,312
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد ذوب آهن انبار
میلگرد ذوب آهن انبار
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۲:۱۲
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,855
2,147
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,855
2,147
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA3انبارشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد نرمال ذوب آهن
میلگرد نرمال ذوب آهن
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۵۱۲:۰۱
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت17,725
1,595
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت17,725
1,595
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت17,725
1,595
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت17,725
1,595
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان نرمالA3کارخانه و انبارشاخه 3 تا 11 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد a4 ذوب آهن
میلگرد a4 ذوب آهن
به روز رسانی:۱۴۰۰/۱۰/۱۱۱۲:۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 28 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 32 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان A4A4کارخانهشاخه 36 متری36شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد a1 ذوب آهن
میلگرد a1 ذوب آهن
به روز رسانی:۱۴۰۰/۱۰/۱۲۱۲:۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-

پرفروش ترین سایزهای میلگرد اصفهان کدامند؟

سایز 14، 16، 18 و 20 میلگرد اصفهان از پرفروش ترین سایزها بوده و کاربرد زیادی در صنعت و ساخت و ساز دارند.

خرید میلگرد اصفهان از مرکزآهن چه مراحلی دارد؟

برای خرید میلگرد اصفهان می توانید به صورت آنلاین و حضوری اقدام کنید. پس از مشاهده قیمت محصول در سایت لازم است سفارش خود را ثبت کرده و در انتظار تماس کارشناسان باشید. تمامی مراحل پس از ثبت سفارش برعهده مجموعه مرکزآهن است.

قیمت میلگرد اصفهان در سایت مرکزآهن به روز است؟

قیمت میلگرد اصفهان به صورت لحظه ای در سایت مرکزآهن به روزرسانی می شود. شما می توانید قیمت روز میلگرد ذوب آهن اصفهان را در جدول ارائه شده در این صفحه مشاهده کنید.

هزینه حمل میلگرد اصفهان چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ارسال میلگرد براساس نوع باربری و محل تخلیه متفاوت است. برای اطلاع از هزینه باربری با ما تماس بگیرید.

وزن هر بندیل میلگرد اصفهان چقدر است؟

وزن هر بندیل میلگرد ذوب کارخانه حداقل 4 تن و 800 کیلوگرم است. در صورتی که تناژی متفاوت از این مقدار مد نظر است با توجه به نیاز می توان این مقدار را از کارخانه تهیه کرد.

اطلاعات بیشتر

قیمت میلگرد اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان بزرگ‌ترین و مجهزترین کارخانه تولید فولاد در کشور بوده، به گونه‌ای که محصولات این کارخانه علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود. میلگرد اصفهان یکی از باکیفیت‌ترین محصولات موجود در بازار است که براساس استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شود. به‌دلیل کیفیت بالای میلگرد ذوب آهن، قیمت این محصول به‌عنوان مرجعی برای قیمت‌گذاری سایر کارخانجات به شمار می‌آید. همچنین خریداران زیادی به صورت روزانه پیگیر نوسانات قیمت میلگرد اصفهان بوده تا زمان مناسبی برای خرید پیدا کنند. قیمت میلگرد این کارخانه به عوامل متعددی وابسته است و شناخت این پارامترها به شما برای خریدی به‌صرفه و با قیمت مناسب کمک خواهدکرد. در ادامه ضمن معرفی مشخصات فنی میلگرد اصفهان،به بررسی قیمت روز این محصول و نحوه خرید آن از مرکزآهن خواهیم پرداخت.

قیمت میلگرد ذوب آهن به روز

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان براساس عوامل متعددی در بازه‌های زمانی مختلف دچار نوسان می‌شود. از این رو توصیه می‌کنیم پیش از خرید از ثبات قیمت میلگرد این کارخانه اطمینان یابید. برای اطلاع از قیمت روز میلگرد اصفهان می‌توانید به جدول ارائه شده در سایت مرکزآهن مراجعه کنید. در این جدول علاوه بر نرخ میلگرد در بازار فولاد، سایر مشخصات همچون سایز، وزن و نمودار ماهانه و سالیانه نیز آورده شده‌است. لازم به ذکراست که در برخی روزها به دلیل عدم موجودی سایزهای مختلف و یا اعلام نشدن قیمت میلگرد ازسوی کارخانه، نرخ محصول در جدول ارائه نمی‌شود. چنانچه قیمت میلگرد موردنظر شما در سایت ثبت نشده می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس گرفته و از قیمت نهایی مطمئن شوید.
چنانچه قصد خرید میلگرد کارخانه ذوب آهن را دارید بهتر است به نمودار نوسانات قیمت این محصول در بازه‌های زمانی مختلف مراجعه کنید. همواره عوامل مشخصی بر قیمت میلگرد اصفهان تاثیرگذار بوده و بررسی این روند در سال‌های قبل به شما برای تحلیل بازار و خرید میلگرد ذوب آهن با قیمت مناسب کمک می‌کند. همچنین برای دریافت مشاوره خرید و اطلاع دقیق از مشخصات فنی میلگرد ذوب آهن می‌توانید با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید. امکان خرید محصولات فولادی به صورت آنلاین و حضوری در مجموعه مرکزآهن وجود داشته و قیمت‌های روزانه علاوه بر سایت، در تلگرام و اپلیکیشن اختصاصی نیز بروزرسانی می‌شود.

نحوه تشخیص میلگرد اصفهان

یکی از مهم‌ترین عوامل در هنگام خرید محصولات فولادی اطمینان از اصالت کالا است. متاسفانه امروزه برخی افراد با سوءاستفاده از نام شرکت‌های بزرگ تولید آهن‌آلات، میلگرد تقلبی و با وزن پایین و قیمت کمتر به خریداران ارائه می‌دهند. به همین دلیل توصیه می‌شود میلگرد اصفهان را تنها از نمایندگی‌های معتبر فروش این محصول خریداری کنید. همچنین برای اطمینان بیشتر از اصالت میلگرد لازم است پس از تحویل با بررسی میلگرد از صحت کالای دریافتی اطمینان یابید. یکی از بارزترین نشانه‌های میلگرد اصفهان علامت ESCO حک شده برروی این محصول است. ویژگی‌هایی مانند استفاده از پنج تسمه دور بسته‌بندی شاخه میلگرد اصفهان و بستن سه حلقه خاموت در اطراف شاخه‌ها نیز می‌تواند اصالت تولیدات این کارخانه را به شما اثبات کند.

تشخیص میلگرد اصفهان

وزن بسته‌بندی میلگرد اصفهان درحدود 5 تا 5.5 تن بوده و این بسته‌بندی خاص می‌تواند به شما در شناخت بیشتر تولیدات ذوب آهن کمک کند. همچنین درهنگام تحویل کالا می‌توانید برگه آنالیز میلگرد اصفهان شامل وزن و سایر مشخصات فنی کالا را دریافت کنید. توصیه می‌شود پس از دریافت محصول، اقدام به محاسبه وزن میلگرد نموده و عدد به دست آمده را با اعداد جدول اشتال و یا جدول موجود در سایت کارخانه ذوب آهن مقایسه کنید. چنانچه وزن محصول دریافتی کمتر از وزن مخصوص میلگرد اصفهان باشد، اقدام به عودت کالا نمایید.

آنالیز میلگرد ذوب آهن اصفهان

همان‌طور که ذکر شد توصیه می‌شود درهنگام تحویل میلگرد اصفهان، برگه آنالیز این محصول شامل مشخصات فنی آن را نیز دریافت کنید. در برگه آنالیز میلگرد ذوبی مشخصاتی همچون ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و وزن بسته درج شده است. هریک از کارخانجات فولادی برای تولید محصولات خود از استانداردهای خاصی استفاده می‌کنند. تولید میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز براساس استاندارد Gost شوروی و DIN آلمان انجام می‌شود. پس از آن میلگرد تولیدشده به واحد کنترل کیفی فرستاده و از لحاظ مرغوبیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. استانداردهای میلگرد اصفهان براساس بهترین و معتبرترین اصول بین‌المللی انتخاب می‌شود. استفاده از استانداردهای بین‌المللی برای تولید میلگرد اصفهان، این محصول را در رده باکیفیت‌ترین تولیدات داخلی قرار داده‌ است.
میلگردهای تولیدی این کارخانه در انواع ساده و آجدار و گریدهای A1 تا A4 تولید و روانه بازار مصرف می‌شود. تفاوت این محصولات در نوع آج و کاربرد نهایی بوده و تمامی آن‌ها در رده کیفی بالایی قرار دارند. لازم است خریداران براساس نوع کاربرد سازه خود بهترین و مناسب‌ترین محصول را از سبد متنوع کارخانه ذوب آهن اصفهان انتخاب کنند. خواص دیگر میلگرد اصفهان شامل سطح مقطع، وزن، طول، استحکام و درصد ازدیاد طول در جداول موجود در سایت کارخانه ذوب آهن آورده شده‌است. شما می‌توانید پس از تحویل برگه آنالیز میلگرد اصفهان، مشخصات مندرج در برگه را با جداول موجود در سایت مقایسه نمایید.

آنالیز میلگرد ذوب آهن اصفهان

انواع سایز میلگرد ذوب آهن

کارخانه ذوب آهن اصفهان یکی از متنوع‌ترین سبدهای میلگرد را داشته به‌طوری که تمامی ابعاد موردنیاز خریداران در سبد کالایی این کارخانه موجوداست. این کارخانه امکان عرضه میلگرد 8 تا میلگرد 32 را در انواع آجدار و ساده برای تمامی شهرهای ایران فراهم کرده‌است. سایر سایزها از جمله میلگرد 36 و میلگرد 40 جزو تولیدات این مجموعه نیست. همچنین درمیان سایزهای موجود، میلگرد 12، میلگرد 14، میلگرد 16 و میلگرد 18 ذوب آهن از پرفروش‌ترین محصولات این برند محسوب می‌شوند.
مرکزآهن ارائه‌دهنده میلگرد اصفهان در تمامی سایزها و ابعاد بوده و امکان ارسال بار به تمامی نقاط کشور وجود دارد. برای ثبت سفارش و خرید میلگرد ذوب آهن شامل میلگرد 10، میلگرد 20، میلگرد 22 و سایر ابعاد تنها کافی است پس از انتخاب سایز موردنیاز خود با کلیک برروی گزینه خرید سفارش را ثبت کنید. کارشناسان مجموعه در اسرع وقت نسبت به پیگیری سفارش شما اقدام خواهندکرد. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مشخصات فنی میلگرد اصفهان و اطمینان از قیمت نهایی می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید. مشخصات میلگرد 25، میلگرد 28 و سایر ابعاد موردنیاز شما به همراه قیمت روزانه میلگرد اصفهان علاوه بر سایت، در تلگرام و شبکه‌های اجتماعی مرکزآهن نیز به‌روزرسانی می‌شود.

تمامی سایزهای پرفروش میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بازار امروز

اگر برای پروژه خود به دنبال بهترین و باکیفیت‌ترین میلگرد هستید، میلگرد اصفهان برای شما انتخابی برتر است. وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان براساس جدول اشتال بوده و دقت ابعادی بالایی دارد، از این رو به نخستین انتخاب پیمانکاران تبدیل شده‌است. به همین دلیل بررسی قیمت میلگرد اصفهان به صورت روزانه و اطلاع از قیمت دقیق این محصول برای مهندسان پروژه و فعالان حوزه آهن از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین دسترسی به مرجعی معتبر برای اعلام قیمت میلگرد اصفهان و سایر کارخانجات فولادی یکی از نیازهای اساسی خریداران است. جداول قیمت ارائه شده در این صفحه اطلاعات دقیقی را درخصوص آخرین نوسانات قیمت میلگرد 18 اصفهان و سایر ابعاد به همراه مشخصات کامل محصول دراختیار شما قرار می‌دهد.
قیمت میلگرد اصفهان در بازار براساس عوامل مختلفی تغییر می‌کند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نرخ ارز، تورم، میزان عرضه و تقاضا و شرایط سیاسی اشاره کرد. تمامی این عوامل در دوره‌های مختلف متغیر بوده و بر قیمت نهایی میلگرد کارخانجات تاثیرگذار است. همچنین شرایط آب و هوایی نیز بر نرخ نهایی میلگرد ذوب آهن اثرگذار است برای مثال عموما در نیمه اول سال میزان ساخت‌وساز بیشتر بوده و این کارخانه قیمت بالاتری را در بازار اعلام می‌کند. امکان خرید میلگرد ذوب آهن از درب کارخانه، بورس و شرکت‌های بازرگانی برای خریداران موجود بوده و هریک دارای شرایط مختلفی هستند که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

نمودار قیمت میلگرد اصفهان

همان‌طور که می‌دانید به دلیل تقاضای زیاد برای خرید میلگرد اصفهان، قیمت این محصول معمولا با نوسانات زیادی روبرو است. هرچند با عرضه این میلگرد در بورس کالا و سعی در شفافیت قیمت، شاهد کاهش تغییرات بودیم ولی با این حال به دلیل حجم بالای تقاضا همواره نوساناتی در بازار مشاهده می‌شود. تغییرات متعدد در قیمت روز میلگرد ذوب آهن اصفهان موجب پیچیده شدن تحلیل قیمت و آنالیز روند کاهشی و یا افزایشی این محصول خواهدشد. یکی از تکنیک‌های بررسی نوسانات قیمت میلگرد اصفهان مراجعه به نمودار قیمتی این محصول در بازه‌های زمانی مختلف است.
مرکزآهن دسترسی به نمودار و آرشیو قیمت میلگرد کارخانه ذوب آهن را برای شما فراهم کرده و به‌راحتی می‌توانید در جدول ارائه شده نوسانات قیمت را در بازه 1 ماهه، 6 ماهه و یک ساله بررسی کنید. تنها کافی است بر روی گزینه نمودار در جدول قیمت میلگرد ذوب آهن کلیک نموده و به بررسی دقیق نوسانات قیمت بپردازید. تحلیل نمودار قیمت میلگرد اصفهان به شما برای شناسایی بهترین زمان خرید در بازار و صرفه‌جویی در وقت و هزینه کمک خواهد کرد. همچنین تیم تحلیل مرکزآهن به صورت روزانه اطلاعات جامعی درخصوص بازار آهن و بهترین زمان خرید میلگرد در بخش بلاگ سایت منتشر می‌کند. شما می‌توانید با مطالعه مطالب درج شده از بهترین زمان خرید آگاه شوید.

وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان

وزن میلگرد ذوب آهن

کارخانه ذوب آهن اصفهان محصولات خود را براساس وزن موجود در جداول اشتال تولید می‌کند. هرچه وزن میلگرد تولیدی به جداول اشتال نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده کیفیت بالای آن است. بنابراین محصول تولیدی کارخانه ذوب آهن یکی از مرغوب‌ترین میلگردهای موجود در بازار است. به دلیل بالاتر بودن وزن میلگرد این کارخانه نسبت به سایر تولیدکنندگان، از قیمت بالاتری نیز برخوردار است. ازاین رو معمولا از میلگرد اصفهان در پروژه‌های حساس و بادقت ابعادی بالا استفاده می‌شود. در جدول زیر علاوه بر قیمت، وزن میلگرد اصفهان برای سایزهای مختلف درج شده است. همچنین جدول وزنی کامل این محصول را می‌توانید در سایت کارخانه ذوب آهن و یا برگه آنالیز این کارخانه مشاهده کنید.
پس از تحویل میلگرد خریداری شده، توصیه می‌شود با استفاده از روش‌ها و فرمول‌های مخصوص، وزن محصول دریافتی را محاسبه کرده و با وزن باسکول مقایسه کنید. نحوه محاسبه وزن میلگرد اصفهان را می‌توانید در سایت مرکزآهن مطالعه نمایید. عدد به دست آمده باید با اعداد موجود در جداول اشتال نیز هماهنگی داشته باشد.

وزن میلگرد کارخانه ذوب آهن

نحوه خرید میلگرد اصفهان

روش‌های زیادی برای خرید میلگرد اصفهان وجود دارد و خریداران می‌توانند براساس شرایط خود بهترین روش را انتخاب کنند. بهترین روش خرید این محصول برای اکثر خریداران مراجعه به نمایندگی‌های معتبر فروش آهن‌آلات است. مرکزآهن یکی از نمایندگی‌های فروش میلگرد اصفهان بوده که آماده خدمت‌رسانی به خریداران در سراسر کشور است. برای خرید میلگرد ذوب آهن اصفهان به صورت آنلاین تنها لازم است به سایت مرکزآهن مراجعه کنید و پس از جست‌وجوی محصول موردنظر بر روی گزینه خرید کلیک کنید. پس از ثبت سفارش، کارشناسان مجموعه در اسرع وقت نسبت به پیگیری سفارش شما اقدام خواهندکرد. همچنین اگر تمایل به خرید آنلاین ندارید، برای اطمینان از قیمت نهایی و اطلاع از مشخصات محصول می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.
خرید میلگرد اصفهان از درب کارخانه و بورس نیز امکان‌پذیر بوده که هریک محدودیت‌های خاصی دارد. برای مثال خرید میلگرد به‌طور مستقیم از کارخانه تنها در تناژهای بالا امکان‌پذیر است. بنابراین هرچند قیمت میلگرد اصفهان درب کارخانه ارزان‌تر است ولی به دلیل حجم بالای خرید صرفه اقتصادی نخواهدداشت. همچنین خرید از بورس برای تمامی خریداران امکان‌پذیر نبوده و محدودیت‌های زیادی دارد. برای خرید میلگرد اصفهان از بورس آهن‌آلات لازم است ابتدا به کارگزاری مراجعه کرده و کد بورسی دریافت نمایید. توجه داشته باشید که خرید از بورس کالا نیاز به آموزش و تجربه در این خصوص دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید میلگرد اصفهان از بورس می‌توانید به مقاله موجود در سایت مرکزآهن مراجعه کنید. بنابراین بهترین روش خرید میلگرد برای افراد را می‌توان خرید از شرکت‌های بازرگانی معتبر دانست.

نحوه خرید میلگرد اصفهان

عوامل موثر بر قیمت روز میلگرد شاخه ای ذوب آهن

عوامل زیادی بر قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان تاثیرگذار است که مهم‌ترین پارامتر را می‌توان میزان عرضه و تقاضا دانست. همچنین عوامل دیگری همچون نرخ دلار، تورم و نوسانات سیاسی نیز بر قیمت نهایی میلگرد اصفهان اثرگذار است. هزینه حمل و نقل نیز بر قیمت میلگرد این کارخانه تاثیر دارد به طوری که این نرخ برای پروژه‌های داخل اصفهان با پروژه‌های شهرهای دیگر متفاوت خواهدبود. علاوه براین قیمت در فصول مختلف سال دچار تغییراتی می‌شود برای مثال در نیمه اول سال به دلیل افزایش ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی شاهد افزایش میزان تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت محصولات فولادی هستیم.
به دلیل نوسانات متعدد قیمت این محصول بهتراست پیش از خرید از ثبات نرخ نهایی اطمینان یابید. توصیه می‌شود پیش از خرید، نمودار قیمت میلگرد اصفهان را بررسی نموده و محصول خود را با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنید. همچنین می‌توانید با کارشناسان مجموعه مرکزآهن تماس گرفته و درخصوص بهترین زمان خرید راهنمایی بخواهید. در صفحه اختصاصی هریک از کارشناسان می‌توانید ضمن مطالعه سوابق آن‌ها، درخواست مشاوره خود را ثبت نموده و در انتظار تماس کارشناسان باشید. برای اطلاع از افزایش قیمت امروز میلگرد و یا بررسی نمودار قیمت میلگرد اصفهان کافی است به جدول انتهای صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده آنلاین قیمت لحظه‌ای میلگرد اصفهان در بازار و کارخانه می‌توانید علاوه بر سایت به اپلیکیشن و یا شبکه‌های اجتماعی مجموعه نیز مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر