میلگرد ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۴:۰۵
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
22,018
(9%) تومان
1,982
2
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
3
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
4
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,640
(9%) تومان
1,858
5
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
6
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 36 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,366
(9%) تومان
1,833
8
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
9
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,870
(9%) تومان
1,878
10
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
A3 کارخانه شاخه 12 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
میلگرد a1 ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۵:۵۱
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 12 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 14 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 16 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 18 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 20 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 22 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 25 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 28 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 32 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
10
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان
A1 کارخانه شاخه 12 متری 36 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
میلگرد ذوب آهن انبار
بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۴:۳۸
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,550
(9%) تومان
1,850
3
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
21,100
(9%) تومان
1,899
4
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
5
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
6
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
7
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
9
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
A3 انبار شاخه 12 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
میلگرد نرمال ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۳:۰۳
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
19,300
(9%) تومان
1,737
3
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
19,300
(9%) تومان
1,737
5
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
19,300
(9%) تومان
1,737
6
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
19,300
(9%) تومان
1,737
9
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان نرمال
A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
میلگرد a4 ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۵:۵۲
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 28 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 32 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
10
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان A4
A4 کارخانه شاخه 36 متری 36 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
لینک های مفید
تماس 03191009009 ( اصفهان)
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0