میلگرد ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴:۵۳
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A3 کارخانه شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,690
(9%) تومان
1,322
2 A3 کارخانه شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,920
(9%) تومان
1,343
3 A3 کارخانه شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,450
(9%) تومان
1,301
4 A3 کارخانه شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
15,010
(9%) تومان
1,351
5 A3 کارخانه شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,500
(9%) تومان
1,305
6 A3 کارخانه شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,500
(9%) تومان
1,305
7 A3 کارخانه شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,500
(9%) تومان
1,305
8 A3 کارخانه شاخه 12 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,500
(9%) تومان
1,305
9 A3 کارخانه شاخه 12 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,500
(9%) تومان
1,305
10 A3 کارخانه شاخه 12 متری 36 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
میلگرد a1 ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۲:۱۵
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A1 کارخانه شاخه 12 متری 12 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2 A1 کارخانه شاخه 12 متری 14 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3 A1 کارخانه شاخه 12 متری 16 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4 A1 کارخانه شاخه 12 متری 18 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5 A1 کارخانه شاخه 12 متری 20 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6 A1 کارخانه شاخه 12 متری 22 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7 A1 کارخانه شاخه 12 متری 25 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8 A1 کارخانه شاخه 12 متری 28 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9 A1 کارخانه شاخه 12 متری 32 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
10 A1 کارخانه شاخه 12 متری 36 ساده کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
میلگرد ذوب آهن انبار
بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴:۴۹
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A3 انبار شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
15,145
(9%) تومان
1,363
2 A3 انبار شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,870
(9%) تومان
1,338
3 A3 انبار شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
15,100
(9%) تومان
1,359
4 A3 انبار شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,690
(9%) تومان
1,322
5 A3 انبار شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,690
(9%) تومان
1,322
6 A3 انبار شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,690
(9%) تومان
1,322
7 A3 انبار شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,690
(9%) تومان
1,322
8 A3 انبار شاخه 12 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,690
(9%) تومان
1,322
9 A3 انبار شاخه 12 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
14,870
(9%) تومان
1,338
میلگرد نرمال ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۱:۴۳
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
13,945
(9%) تومان
1,255
4 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
13,300
(9%) تومان
1,197
5 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
13,300
(9%) تومان
1,197
6 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
13,300
(9%) تومان
1,197
7 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
13,300
(9%) تومان
1,197
9 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
میلگرد a4 ذوب آهن
بروزرسانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۲:۴۴
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A4 کارخانه شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2 A4 کارخانه شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3 A4 کارخانه شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4 A4 کارخانه شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5 A4 کارخانه شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6 A4 کارخانه شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7 A4 کارخانه شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8 A4 کارخانه شاخه 28 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9 A4 کارخانه شاخه 32 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
10 A4 کارخانه شاخه 36 متری 36 شاخه آجدار کیلوگرم
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0