مرکزآهنصادرات آهن و فولاد

صادرات آهن و فولاد

صادرات تیرآهن
صادرات تیرآهن
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۰:۰۱
نام محصولسایزوزن هر شاخه (kg)تعداد شاخه در هر بستهکارخانهمحل بارگیریقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 18 صادراتی1822524ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت590 $
-
تیرآهن 27 صادراتی2743512ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت600 $
-
تیرآهن 20 صادراتی2027518ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت610 $
-
تیرآهن 22 صادراتی2232516ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت610 $
-
تیرآهن 30 صادراتی3050710ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت660
59
تیرآهن 16 صادراتی1619530ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت660 $
-
تیرآهن 14 صادراتی1415536ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت680 $
-
تیرآهن 24 صادراتی2437514ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت700 $
-
تیرآهن 12 صادراتی1212544ذوب آهن اصفهانکارخانه
ثابت895
81
صادرات لوله و پروفیل فولادی
صادرات لوله و پروفیل فولادی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۰:۰۱
نام محصولضخامت(mm)طول(m)محل بارگیریقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
قوطی پروفیل صادراتی26کارخانه
ثابت790 $
-
قوطی پروفیل صادراتی3-کارخانه
ثابت790
71
قوطی روغنی صادراتی0.7-1.56کارخانه
تماس بگیرید
-
صادرات میلگرد
صادرات میلگرد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۱:۰۱
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریواحدقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 14 صادراتی14شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 16 صادراتی16شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 18 صادراتی18شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 20 صادراتی20شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 22 صادراتی22شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 25 صادراتی25شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 28 صادراتی28شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 32 صادراتی32شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت525 $
-
میلگرد 10 صادراتی10شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت545 $
-
میلگرد 12 صادراتی12شاخه آجدارA3کارخانهتن
ثابت545 $
-
مفتول صادراتی
مفتول صادراتی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۱:۰۱
نام محصولضخامت مفتول (mm)حالتقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
سیم مفتولی سیاه صادراتیبالای 2.5کلاف
ثابت620
56
سیم مفتولی سیاه صادراتیزیر 2.5کلاف
ثابت630
57
ناودانی صادراتی
ناودانی صادراتی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۲:۰۱
نام محصولسایزوزن(kg)طول(m)قیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 8 صادراتی8426
ثابت670 $
-
ناودانی 12 صادراتی12626
ثابت670 $
-
ناودانی 14 صادراتی14756
ثابت670 $
-
ناودانی 16 صادراتی16856
ثابت670 $
-
ناودانی 18 صادراتی18986
ثابت670 $
-
ناودانی 28 صادراتی281696
تماس بگیرید
-
ناودانی 30 صادراتی301916
تماس بگیرید
-
ناودانی 10 صادراتی10506
تماس بگیرید
-
ناودانی 20 صادراتی201106
تماس بگیرید
-
ناودانی 22 صادراتی221266
تماس بگیرید
-
نبشی صادراتی
نبشی صادراتی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۲:۰۱
نام محصولسایزضخامت(mm)طول(m)واحدوزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
نبشی 4*50*50 صادراتی50*50*446کیلوگرم18کارخانه
ثابت560
50
نبشی 3*50*50 صادراتی50*50*336کیلوگرم15کارخانه
ثابت565 $
-
نبشی 3*60*60 صادراتی60*60*336کیلوگرم17کارخانه
ثابت575 $
-
نبشی 4*45*45 صادراتی45*45*446کیلوگرم16کارخانه
ثابت600 $
-
نبشی 5*45*45 صادراتی45*45*556کیلوگرم20کارخانه
ثابت600 $
-
نبشی 6*80*80 صادراتی80*80*666کیلوگرم42کارخانه
ثابت600
54
نبشی 7*80*80 صادراتی80*80*776کیلوگرم52کارخانه
ثابت600
54
نبشی 8*80*80 صادراتی80*80*886کیلوگرم57کارخانه
ثابت600
54
نبشی 7*100*100 صادراتی100*100*776کیلوگرم63کارخانه
ثابت600
54
نبشی 8*100*100 صادراتی100*100*886کیلوگرم73کارخانه
ثابت600
54
ورق رنگی صادراتی
ورق رنگی صادراتی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۰:۰۱
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
رول 2.5 رنگی صادراتی2.5رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,120 $
-
رول 2 رنگی صادراتی2رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,130 $
-
رول 1.90-1.50 رنگی صادراتی1.50 -1.90رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,150 $
-
رول 1.25-1.20 رنگی صادراتی1.20 - 1.25رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,165 $
-
رول 1 رنگی صادراتی1رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,180 $
-
رول 0.9 رنگی صادراتی0.9رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,185 $
-
رول 0.8 رنگی صادراتی0.8رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,200 $
-
رول 0.7 رنگی صادراتی0.7رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,230 $
-
رول 0.6 رنگی صادراتی0.6رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,235 $
-
رول 0.5 رنگی صادراتی0.5رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت1,250 $
-
ورق روغنی صادراتی
ورق روغنی صادراتی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۰:۰۱
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
رول 0.7 روغنی صادراتی0.7رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت800 $
-
رول 1.90-1.50 روغنی صادراتی1.50 -1.90رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت815 $
-
رول 1.25-1.20 روغنی صادراتی1.20 - 1.25رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت825 $
-
رول 0.6 روغنی صادراتی0.6رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت830 $
-
رول 0.8 روغنی صادراتی0.8رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت830 $
-
رول 1 روغنی صادراتی1رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت850 $
-
رول 0.2 روغنی صادراتی0.2رول1000 & 1250 *coilکارخانه
تماس بگیرید
-
رول 0.22 روغنی صادراتی0.22رول1000 & 1250 *coilکارخانه
تماس بگیرید
-
رول 0.25 روغنی صادراتی0.25رول1000 & 1250 *coilکارخانه
تماس بگیرید
-
رول 0.9 روغنی صادراتی0.9رول1000 & 1250 *coilکارخانه
تماس بگیرید
-
ورق گالوانیزه صادراتی
ورق گالوانیزه صادراتی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۰:۰۱
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت $ ارزش افزودهنمودارخرید
رول 2.0 گالوانیزه صادراتی2رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت800
72
رول 0.6 گالوانیزه صادراتی0.6رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت820 $
-
رول 0.80 گالوانیزه صادراتی0.8رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت865 $
-
رول 0.9 گالوانیزه صادراتی0.9رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت865 $
-
رول 1.00 گالوانیزه صادراتی1رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت865 $
-
رول 1.25 گالوانیزه صادراتی1.25رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت865 $
-
رول 1.50 گالوانیزه صادراتی1.5رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت880
79
رول 0.7 گالوانیزه صادراتی0.7رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت880 $
-
رول 0.5 گالوانیزه صادراتی0.5رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت880 $
-
رول 0.45 گالوانیزه صادراتی0.45رول1000 & 1250 *coilکارخانه
ثابت900 $
-
کانال تلگرام قیمت مقاطع فولادی صادراتی مرکزآهن
ایران به عنوان یکی از قطب های تولید مقاطع فولادی در خاورمیانه می باشد که با دارا بودن ...

ایران به عنوان یکی از قطب های تولید مقاطع فولادی در خاورمیانه می باشد که با دارا بودن کارخانه های بزرگ تولیدی در حوزه آهن، نقش کلیدی در تامین آهن آلات مورد نیاز کشورهای همسایه خود دارد. بر همین اساس صادرات آهن و فولاد به یکی از شغل های پرطرفدار و پر سود این روزها تبدیل شده است که البته مستلزم تهیه مدارک مخصوص به خود و سپس طی کردن پروسه ای طولانی می باشد. این روند طیف گسترده ای از آهن آلات را به خود اختصاص داده که شامل میلگرد، تیرآهن، انواع ورق فولادی و … می باشد. از جمله کشورهای مقصد برای صادرات انواع محصولات فولادی می توان به تاجیکستان، ترکیه، ارمنستان، ازبکستان؛ افغانستان، چین و ژاپن اشاره کرد. مجموعه مرکزآهن در تلاش است تا با عرضه و فروش آهن آلات تولیدی کارخانجات داخلی در بازارهای جهانی و معرفی این شرکت ها در سطح جهانی، گامی در جهت صادرات در شرایط بحرانی کنونی بردارد از این رو واحد صادرات این مجموعه به صورت شبانه روزی در خدمت کاربران گرامی می باشد. فرآیند صادرات در مجموعه مرکزآهن به دلیل طیف وسیع محصولات فولادی و پروسه های سخت و طولانی امری پیچیده می باشد ولی تلاش نموده ایم تا با بهره گیری از تیم حرفه ای این راه را برای شما هموار سازیم. در ادامه شما را با جزئیات بیشتری از این پروسه آشنا خواهیم کرد.

مراحل صادرات آهن

 1. دریافت سفارش : ابتدا نوع محصول صادراتی توسط مقصد مشخص گردیده و مجموعه سفارش را دریافت می نماید و پس از آن سفارش در سیستم ثبت شده و استعلام قیمت توسط تیم صادرکننده انجام می گیرد.
 2. صدور پیش فاکتور: پس از ثبت شدن سفارش مربوطه بایستی پیش فاکتور به نام شخص یا شرکت سفارش دهنده صادر گردد. لازم به ذکر است که پس از اطلاع به مشتری او فقط پیش فاکتور را تایید میکند و واریزی انجام می دهد و کلیه مدارک صادراتی و اخذ گواهی ها و اظهار کالا در گمرک بدون هزینه های اضافی تر از اصل مبلغ کالا به عهده فروشنده می باشد.
 3. اعلام قیمت و ثبت سفارش: شخص یا شرکت سفارش دهنده بایستی ابتدا کل مبلغ پیش فاکتور را واریز نموده تا سفارش ثبت گردد. لازم به ذکر است که قیمت ها به صورت دلاری اعلام گردیده و از طریق صرافی های خارج از کشور یا به صورت نقدی در ایران توسط مشتری واریز می گردد.
 4. عقد قرارداد
 5. بسته بندی و آماده سازی: براساس نوع حمل (زمینی یا دریایی) بسته بندی کالا انجام می گیرد.
 6. تحویل کالا: ترم تحویل کالا در ایران برای مقاطع فولادی عمدتا به صورت EXW: EX Works میباشد اما بسته به درخواست مشتری FCA، CPT، CIP، FAS، FOB، CFR و CIF نیز انجام می شود. در ادامه شما را با اصطلاحات بین المللی بازرگانی آشنا خواهیم کرد.
 7. دریافت مجوز صادرات از سازمان صنعت، معدن و تجارت: دریافت تمامی مجوزها برای شرکت صادرکننده پیش از صادرات ضروری می باشد.
 8. اظهار کالای صادراتی به گمرک: پس از اظهار کالا به گمرک مراحل بیمه کردن کالا، دریافت گواهی بازرسی و مجوز نهایی صدور کالا لازم می باشد.
 9. صدور بیمه نامه کالا
 10. دریافت گواهی بازرسی
 11. اخذ گواهی مبدا
 12. صدور فاکتور فروش
 13. صدور کالا

آشنایی با اصطلاحات بین المللی بازرگانی

EXW: EX Works : تحویل کالا در محل تعیین شده فروشنده

FCA:Free CArrier : تحویل کالا به حمل کننده در محل مبدا تعیین شده

CPT: Carriage Paid To کرایه پرداخت شده تا محل مقصد تعیین شده

CIP: Carriage & Insurance Paid to : کرایه و هزینه بیمه پرداخت شده تا محل مقصد تعیین شده

DAP: Delivered At Place : تحویل در محل مقرر در مقصد تعیین شده

DPU: Delivared at Place Unloaded : تحویل در محل مقرر پس از تخلیه

DDP: Delivered Duty Paid : تحویل کالا در مقصد تعیین شده بعد از ترخیص صادراتی

FAS: Free Alongside Ship : تحویل کنار شناور در بندر مبدا حمل

FOB: Free On Board : تحویل روی شناور در بندر مبدا تعیین شده

CFR: Cost & FReight : هزینه ها و کرایه حمل تا بندر مقصد تعیین شده

CIF: Cost,Insurrance & Freight : ارزش، کرایه و هزینه بیمه پرداخت شده تا بندر مقصد

محصولات فولادی مناسب صادرات

 • میلگرد
 • شمش فولادی
 • شمش روی
 • ورق گرم، ورق روغنی و گالوانیزه
 • لوله و پروفیل
 • محصولات مفتولی

مدارک مورد نیاز برای تهیه اسناد تجاری به شرح زیر است:

 1. پیش فاکتور
 2. سیاهه تجاری ( سیاهه یا فاکتور سندی است حاوی اطلاعاتی در خصوص کالا یا کالاهای فروخته شده که فروشنده به نام خریدار صادر می کند)
 3. سیاهه گواهی شده
 4. سیاهه تایید شده
 5. سیاهه کنسولی
 6. گواهی مبدا
 7. مشخصات کالا
 8. گواهی کیفیت محصول
 9. گواهی بازرسی شخص ثالث
 10. گواهی تجزیه کالا
 11. گواهی لیست سیاه
 12. گواهی بهداشت و سلامت

مقاصد صادراتی فولاد ایران

مدارک مورد نیاز برای تهیه اسناد تجاری به شرح زیر است:

 1. پیش فاکتور
 2. سیاهه تجاری
 3. سیاهه گواهی شده
 4. سیاهه تایید شده
 5. سیاهه کنسولی
 6. گواهی مبدا
 7. مشخصات کالا
 8. گواهی کیفیت محصول
 9. گواهی بازرسی شخص ثالث
 10. گواهی تجزیه کالا
 11. گواهی لیست سیاه
 12. گواهی بهداشت و سلامت

ترکیهTurkey
قطرQatar
پاکستانPakistan
کویتKuwait
عراقّIraq
افغانستانAfghanistan
اماراتUnited Arab Emirates
عمانOman
آذربایجانAzerbaijan
بحرینBahrain
ارمنستانArmenia
ترکمنستانTurkmenistan
گرجستانGeorgia
تاجیکستانTajikistan
ازبکستانUzbekistan

همانگونه که مشاهده می نمائید پروسه صادرات آهن و فولاد با وجود تمامی مشکلات موجود ناشی از تحریم ها و چالش های پیش رو آسان و بی دغدغه نیست. همچنین با توجه به محدودیت صادرات برای شخص حقیقی و فروش مقاطع کارخانجات تنها به نمایندگان خود و همچنین زمان بر بودن تهیه هر یک از این مدارک، بازرگانی مرکزآهن شرایطی را فراهم کرده است که صادرات آهن و فولاد را برای شما عزیزان آسان نماید تا شما بدون نیاز به طی این مراحل بتوانید محصولات خود را به سایر کشورها صادر کنید. امیدواریم بتوانیم تجربه لذت بخشی را برای شما فراهم نماییم. شما می توانید از طریق شماره تماس 35155000-031 برای اخذ مشاوره رایگان در خصوص صادرات آهن اقدام نمائید.

با من تماس بگیرید
در صورت نیاز شماره تماس خود را وارد کنید تا به صورت دقیق به شما مشاوره دهیم.
 
 

 

 

0