ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 6380
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6450
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 6250
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6270
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 6400
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6400
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 6400
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6400
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 6450
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6450
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 6200
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6150
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 6300
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6300
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 6450
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6450
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 6450
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6500
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران تماس بگیرید
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6430
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6430
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6300
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6320
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6450
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6450
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6450
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6450
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6480
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6480
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6250
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6180
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6350
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6350
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6500
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6500
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6500
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.