ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4455
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4275
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4245
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4240
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4240
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4110
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4110
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4090
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4080
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3995
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4115
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4065
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4095
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4045
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4105
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4145
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4195
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4215
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4165
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4170
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3995
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3995
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3980
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3960
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3835
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3850
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3815
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3820
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3840
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3790
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3820
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3770
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3830
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3870
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3920
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3935
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3890
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4200
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4025
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4025
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4010
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3990
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3865
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3880
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3845
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3840
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3850
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3870
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3820
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3800
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3860
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3900
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3950
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3965
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.