ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 17560
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 17560
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 17360
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 17360
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 17260
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 17260
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 17060
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 17060
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 16960
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 16960
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 16960
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 16960
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 16960
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 16960
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 17460
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 17460
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 17460
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 17460
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 17500
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 17500
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 17300
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 17300
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 17200
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 17200
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 17000
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 17000
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 16900
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 16900
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 16900
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 16900
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 16900
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 16900
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 17400
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 17400
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 17400
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 17400
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران تماس بگیرید
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران تماس بگیرید
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران تماس بگیرید
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران تماس بگیرید
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17650
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17650
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17450
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17450
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17350
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17350
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17150
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17150
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17050
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17050
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17050
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17050
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17050
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17050
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17550
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17550
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 17550
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 17550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.