ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9250
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9250
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9000
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9100
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8700
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8700
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8050
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8050
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8050
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8050
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8050
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8050
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8100
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8100
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8100
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8100
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8100
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8100
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8200
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8200
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 9560
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9360
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه 9410
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9410
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9410
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 8760
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8760
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 8160
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8160
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 8060
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8060
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 8060
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8060
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 8060
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8060
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 8060
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8060
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 8360
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8260
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 8060
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8060
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9680
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9480
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9530
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 9530
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9530
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8880
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8880
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8280
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8280
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8180
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8180
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8180
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8180
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8180
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8180
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8180
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8180
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8480
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8380
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8180
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.