ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9930
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9530
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8630
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8630
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8730
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8730
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8080
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8130
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7630
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7530
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7530
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7730
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7530
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7530
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7580
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7680
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7630
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7580
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7630
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7580
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7580
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7630
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 9900
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9500
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه 8600
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8600
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 8700
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8700
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 8050
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8100
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7500
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 7500
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7700
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 7500
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7500
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 7550
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7650
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7550
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7550
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 7550
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7600
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9990
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9590
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8690
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 8690
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8790
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8790
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8140
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8190
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7690
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7590
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7590
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7790
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7590
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7590
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7640
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7740
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7690
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7640
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7690
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7640
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7640
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7690
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.