ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8745
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7775
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7785
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7305
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7275
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7120
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7110
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6915
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7105
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6995
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7015
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6975
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7035
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6945
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7005
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6945
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6915
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7045
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6985
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 8670
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 7700
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7710
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 7230
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7200
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 7045
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7035
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 6840
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7030
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 6920
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6940
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 6900
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6990
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 6870
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6930
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 6870
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6840
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 6970
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6910
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8745
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7775
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7785
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7305
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7275
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7120
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7110
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6915
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7105
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6995
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7015
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6975
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7035
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6945
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7005
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6945
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6915
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7045
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6985
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.