همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 950 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 5 شیت ST12 1250 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6350
44 6 شیت ST12 1000 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 0.6 شیت ST14 1*1/58 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 161*135 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 140*112 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7000
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7000
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7000
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7000
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7000
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7000
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 7000
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7000
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
39 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
40 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=ورق روغنی وارداتی

قیمت ورق روغنی وارداتی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.6 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3210
2 0.6 رول 1.25 خارجی انبار اصفهان 3260
3 0.7 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3160
4 0.8 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3210
5 0.9 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3260
6 1 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3210
7 1.25 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3260
8 1.5 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3260
9 1.5 رول 1.25 خارجی انبار اصفهان 3310
10 2 رول 1.25 خارجی انبار اصفهان 3560
11 2.5 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3150
12 2.5 رول 1.25 خارجی انبار اصفهان 3410
13 3 رول 1 خارجی انبار اصفهان 3210
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.