قیمت ورق روغنی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 60 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
44 70 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 50 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 17800
49 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 1 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 1.2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 1.2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 1.25 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.25 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 1.5 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 1.5 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
57 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
58 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
59 80 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
60 80 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
61 90 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی که در صنعت با نام ورق سرد نیز شناخته می شود به دلیل ظاهر ویژه محبوبیت زیادی در میان خریداران به دست آورده است. به طور کلی ورق های موجود در بازار به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید و ورق های روغنی با استفاده از فرآیند نورد سرد در کارخانه تولید و روانه بازار مصرف می گردند. در این تکنولوژی ورق هایی با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های کمتری تبدیل گشته و در مراحل بعد جهت افزایش کیفیت سطحی عملیاتی بر روی آن ها صورت می گیرد.

ورق های روغنی ظاهر بسیار مطلوبی داشته و به همین دلیل در مواردی که ظاهر کار دارای اهمیت بالایی باشد بسیار مورد توجه می باشند. این محصولات در ضخامت های 0.3 میلی متر تا 3 میلی متر و عرض های 100 تا 125 میلی متر و در سه نوع معمولی؛ نیمه کشش و فوق کشش در بازار مصرف موجود می باشند. وزن ورق روغنی معمولا استاندارد بوده و از طریق فرمول های مخصوص محاسبه می گردد. عمده کاربرد ورق روغنی، به دلیل مقاومت در برابر فشارهای بالا و ظاهر مطلوب، در ساخت و ساز و مصالح ساختمانی می باشد. در هنگام خرید این محصول ممکن است با چندین نام روبرو شوید.

ورق روغنی st12 نوع خاصی از این محصول بوده که دارای خاصیت کشسانی نمی باشد و در مصارف ویژه ای مورد استفاده قرار می گیرد. ورق های st13 در دسته ورق های کششی با قابلیت کشسانی پایین بوده که در صنایع خودروسازی جهت ساخت قطعات خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. این ورق ها دارای خاصیت کشسانی مطلوبی بوده؛ به خوبی فرم گرفته و برابر ضربه مقاوم می باشند. ورق های st14 دارای خاصیت کششی بالایی بوده و در مقایسه با ورق های st12 و st13 دارای ساختار نرم تری هستند و در صنعت خودروسازی دارای کاربرد زیادی می باشد. تمامی انواع ورق های روغنی در برابر خوردگی مقاوم بوده و در مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق روغنی وارداتی

قیمت ورق روغنی وارداتی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.48 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
2 0.6 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
3 0.6 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
4 0.7 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
5 0.7 رول 1.25 خارجی انبار تهران 8150
6 0.8 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
7 0.8 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
8 0.9 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
9 0.9 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
10 1 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
11 1 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
12 1.25 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
13 1.5 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
14 1.5 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
16 3 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
17 0.6 رول 1 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.6 رول 1.25 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
19 0.8 رول 1 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.9 رول 1 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


از دیگر مزایای این ورق می توان به قدرت تحمل بالا در برابر فشار و وزن های زیاد؛ تولید ارزان و سریع، گستردگی اشکال و اندازه های مختلف و تنوع بالای رنگ اشاره نمود. از مهم ترین کاربردهای ورق روغنی نیز می توان به بدنه پروفیل های ساختمانی، رادیاتورهای گرمایشی، لوازم خانگی؛ بدنه خودرو، تابلوسازی؛ قطعه سازی های صنعتی و مخازن سوخت و آب اشاره نمود. لازم به ذکر است جهت تولید ورق های روغنی از ورق های سیاه استفاده می گردد به طوری که این ورق ها وارد مرحله اسیدشویی شده و پس از طی مراحلی جهت افزایش کیفیت سطح، به ورق نورد سرد تبدیل می گردند.

به دلیل پیچیدگی مراحل تولید، کیفیت بالاتر و ضخامت پایین تر محصولات نورد سرد، قیمت ورق روغنی همواره نسبت به ورق های سیاه بیشتر می باشد. در هنگام خرید ورق روغنی لازم است به کیفیت و اصالت کالا توجه ویژه ای مبذول فرمایید. شما عزیزان می توانید پس از استعلام قیمت؛ جهت مشاوره خرید این محصول با کارشناسان این مجموعه از طریق شماره تلفن 03135155 تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.