همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت ورق روغنی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6950
44 60 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6950
45 0.6 شیت ST14 1*1/58 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 9500
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9500
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7700
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7700
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7700
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7700
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 7500
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7500
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9500
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9500
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7700
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7700
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7700
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7700
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=ورق روغنی وارداتی

قیمت ورق روغنی وارداتی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.6 رول 1 خارجی انبار تهران 6740
2 0.6 رول 1.25 خارجی انبار تهران 6450
3 0.7 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
4 0.8 رول 1 خارجی انبار تهران 6680
5 0.9 رول 1 خارجی انبار تهران 6860
6 0.9 رول 1.25 خارجی انبار تهران 6760
7 1 رول 1 خارجی انبار تهران 6770
8 1.25 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
9 1.5 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 خارجی انبار تهران 6870
11 2 رول 1.25 خارجی انبار تهران 6520
12 2.5 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
13 2.5 رول 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
14 3 رول 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.