قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
16 0.35 رول 1000 روی اندود 4900
1 0.38 رول 1000 روی اندود 4440
2 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
3 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.48 رول 1000 روی اندود 4240
6 0.48 رول 1250 روی اندود 4230
7 0.58 رول 1000 روی اندود 4240
8 0.58 رول 1250 روی اندود 4130
9 0.68 رول 1000 روی اندود 4120
10 0.68 رول 1250 روی اندود 4000
11 0.78 رول 1000 روی اندود 4000
15 0.78 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
12 0.88 رول 1000 روی اندود 4000
13 0.88 رول 1250 روی اندود 4000
14 0.98 رول 1250 روی اندود 4000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 5115
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4645
3 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4575
4 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4355
5 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4355
6 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4315
7 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4305
8 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4280
9 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4280
10 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4255
11 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4255
12 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4205
13 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4205
14 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4155
15 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4155
16 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4105
17 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4105
18 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4105
19 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4105
20 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4125
23 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4105
24 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4195
25 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران 4900
26 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4800
27 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4345
28 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4295
29 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 4130
30 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4130
31 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4065
32 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4030
33 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 4015
35 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3985
36 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
37 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3940
38 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
39 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
40 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 3840
41 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3840
42 1 رول 1 کاشان انبار تهران 3840
43 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3840
44 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 3860
45 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3730
46 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 3930
47 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 4870
51 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 4770
52 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 4315
53 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 4265
54 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 4100
55 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 4100
56 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 4035
57 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 4000
58 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 3985
60 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 3955
61 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 3910
62 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 3910
63 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3860
64 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3860
65 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3810
66 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3810
67 1 رول 1 کاشان کارخانه 3810
68 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3810
69 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3830
70 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3700
71 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 3900
72 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
73 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 4110
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4060
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4270
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4250
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4205
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4205
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4105
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4095
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4055
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4085
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3960
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4080
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4070
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4080
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4010
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4070
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4130
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4160
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4230
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4130
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4260
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4260
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3965
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3975
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 3870
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3870
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3900
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3810
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3760
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3815
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3760
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3785
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3665
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3770
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3710
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3770
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3830
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3860
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3900
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3830
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3955
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3955
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4140
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4090
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3995
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4005
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3900
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3900
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3930
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3930
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3840
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3845
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3790
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3815
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3695
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3800
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3740
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3800
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3860
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3890
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3930
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3860
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3985
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3985
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
104 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4495
106 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4495
105 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4430
1 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4325
22 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
111 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4335
2 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4325
23 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 4325
4 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4290
5 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4300
24 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان 4230
25 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 4230
7 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4260
8 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4160
26 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 4120
27 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4120
31 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4090
9 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
107 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4120
108 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
11 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
12 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4115
28 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
29 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
112 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4115
113 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4120
34 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4095
35 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4120
36 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4095
13 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران 4360
39 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
40 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4160
41 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4170
42 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
43 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4120
44 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 4115
45 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4125
46 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران 4065
47 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3985
48 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران 3945
49 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4015
50 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3945
52 1 رول 1 قزاق انبار تهران 3940
53 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3940
54 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
55 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3920
56 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4160
57 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4160
58 2 رول 1 قزاق انبار تهران 4190
59 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4120
60 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
61 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
62 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
63 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
64 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
65 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
66 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
67 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
68 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
69 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
70 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4310
83 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
84 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4110
85 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4120
86 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4110
87 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4120
88 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4065
89 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
90 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
91 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
92 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3895
93 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3965
94 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
95 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
96 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3890
97 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3890
98 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
99 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3870
100 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4110
101 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4110
102 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4140
103 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4070
109 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4125
15 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4095
20 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4305
110 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4335
17 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4365
19 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4295
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4435
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4255
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4225
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4185
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4220
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4220
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4090
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4090
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4070
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4060
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3975
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4075
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4045
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4055
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4025
23 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4150
24 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3975
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4105
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4125
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4165
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4215
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4145
25 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3945
26 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3910
27 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3910
28 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3940
29 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4085
30 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3815
31 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3835
32 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3795
33 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3785
34 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3700
35 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3800
36 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3770
37 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3780
38 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3750
39 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3830
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
40 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3850
41 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3890
42 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3935
43 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3870
44 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4180
45 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4005
46 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3975
47 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3940
48 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3940
49 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3970
50 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4115
51 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3845
52 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3865
53 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3825
54 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3815
55 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3730
56 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
57 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3800
58 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3810
59 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
60 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3860
61 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3880
62 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3920
63 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3965
64 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4455
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4275
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4245
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4240
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4240
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4110
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4110
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4090
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4080
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3995
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4115
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4065
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4095
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4045
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4105
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4145
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4195
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4215
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4165
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4170
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3995
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3995
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3980
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3960
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3835
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3850
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3815
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3820
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3840
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3790
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3820
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3770
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3830
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3870
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3920
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3935
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3890
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4200
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4025
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4025
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4010
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3990
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3865
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3880
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3845
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3840
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3850
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3870
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3820
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3800
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3860
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3900
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3950
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3965
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4410
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4320
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4320
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4320
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4270
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4270
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4120
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4220
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4220
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 4440
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4440
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران 4220
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران 4140
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 4140
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران 4240
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران 4240
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 4330
4 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4330
5 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4300
9 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
63 2 رول 1 چین انبار اصفهان 4330
11 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4730
12 3 رول 1 چین انبار اصفهان 5840
13 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5740
14 4 رول 1 چین انبار اصفهان 5010
15 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5010
17 0.2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 0.22 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 0.25 رول 1 چین انبار تهران 6270
49 0.3 رول 1 چین انبار تهران 5170
50 0.35 رول 1 چین انبار تهران 4870
18 0.4 رول 1 چین انبار تهران 4470
19 0.45 رول 1 چین انبار تهران 4260
20 0.5 رول 1 چین انبار تهران 4190
21 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 4190
22 0.55 رول 1 چین انبار تهران 4165
23 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران 4165
24 0.6 رول 1 چین انبار تهران 4140
25 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران 4160
30 0.2 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
43 0.22 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
44 0.25 رول 1 چین انبار بندرعباس 6140
45 0.3 رول 1 چین انبار بندرعباس 5040
46 0.35 رول 1 چین انبار بندرعباس 4740
31 0.4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4340
32 0.45 رول 1 چین انبار بندرعباس 4130
33 0.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 4060
34 0.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4060
35 0.55 رول 1 چین انبار بندرعباس 4035
36 0.55 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4035
37 0.6 رول 1 چین انبار بندرعباس 4010
38 0.6 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4030
39 0.7 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
51 2 رول 1 چین انبار بندرعباس 4060
52 2 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4060
53 2.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 4440
26 0.7 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
57 2 رول 1 چین انبار تهران 4190
58 2 رول 1.25 چین انبار تهران 4190
59 2.5 رول 1 چین انبار تهران 4570
54 2.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4460
55 3 رول 1 چین انبار بندرعباس 5570
56 3 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 5470
40 4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4740
41 4 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4740
42 5 رول 1 چین انبار بندرعباس 4840
60 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 4590
61 3 رول 1 چین انبار تهران 5700
62 3 رول 1.25 چین انبار تهران 5600
27 4 رول 1 چین انبار تهران 4870
28 4 رول 1.25 چین انبار تهران 4870
29 5 رول 1 چین انبار تهران 4970
16 5 رول 1 چین انبار اصفهان 5110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.