ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 10230
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 10230
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 10200
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 10200
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 10200
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 10200
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 10200
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 10200
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 10200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.