محصولات مفتولی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 4050
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 4050
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 4050
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 4050
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 4050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 3970
2 3 5-6 5-7 تهران 3970
3 4 5-6 5-7 تهران 3970
4 5 5-6 5-7 تهران 3970
5 2 5-6 5-7 تهران 3970
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 4600
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 4600
3 3 5 6 انبار اصفهان 4600
4 4 5 6 انبار اصفهان 4600
5 5 5 6 انبار اصفهان 4600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم مفتولی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 5200
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 5200
3 زیگزاگ 5 شاخه 4350
4 حرارتی 5 کلاف 4350
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 5300
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 5300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم گالوانیزه

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 8300
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 8300
1 سیم گالوانیزه 1.7 کلاف کارخانه اصفهان 8300
2 سیم گالوانیزه 1.9 کلاف کارخانه اصفهان 8300
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 6400
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان 6200
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 6200
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 6200
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 6200
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 6400
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران 7500
17 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 6250
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 6250
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران 6200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.