تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 4320
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 4320
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 4320
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 4320
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 4320
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 4360
2 3 5-6 5-7 تهران 4360
3 4 5-6 5-7 تهران 4360
4 5 5-6 5-7 تهران 4360
5 2 5-6 5-7 تهران 4360
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 4670
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 4670
3 3 5 6 انبار اصفهان 4670
4 4 5 6 انبار اصفهان 4670
5 5 5 6 انبار اصفهان 4670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم مفتولی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 6050
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 6050
3 زیگزاگ 5 شاخه 6050
4 حرارتی 5 کلاف 6050
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 6100
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 6100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم گالوانیزه

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 10300
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 10300
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 7050
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 7000
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 7000
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 7000
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 7050
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران 12000
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران 11500
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران 11500
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران 11500
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران 10500
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران 9200
17 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه تهران 9200
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 6950
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 6950
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.