تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 4300
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 4300
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 4300
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 4300
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 4300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 4190
2 3 5-6 5-7 تهران 4190
3 4 5-6 5-7 تهران 4190
4 5 5-6 5-7 تهران 4190
5 2 5-6 5-7 تهران 4190
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 5020
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 5020
3 3 5 6 انبار اصفهان 5020
4 4 5 6 انبار اصفهان 5020
5 5 5 6 انبار اصفهان 5020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم مفتولی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 5750
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 5750
3 زیگزاگ 5 شاخه 5450
4 حرارتی 5 کلاف 5450
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 5850
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 5850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم گالوانیزه

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 سیم گالوانیزه 1.7 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 سیم گالوانیزه 1.9 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 7150
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان 7150
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 7150
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 7150
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 7150
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 7150
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
17 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.