قیمت روز میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ذوب آهن – کارخانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3300
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3300
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3300
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2870
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2870
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2870
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2870
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2825
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2825
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A1

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2915
3 16 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2915
4 18 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2790
5 20 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2790
7 25 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2790
8 28 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3100
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3100
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3100
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2895
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2895
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2895
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2895
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A3 طول کوتاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2860
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2860
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2860
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2650
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2650
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2650
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2650
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2450
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2450
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A2 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2910
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A3 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2940
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2940
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2910
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2880
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A4 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3080
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3010
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2980
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2980
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2980
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2980
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 40 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ابر کوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2710
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2650
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2600
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2570
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2570
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کارخانه کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 2730
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 2730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کارخانه شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2930
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2910
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2910
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
2 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
3 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
4 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
5 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 2320
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2860
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2810
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2800
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3010
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2820
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2820
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2820
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2820
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2810
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2710
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2710
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت کاوه تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2910
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2890
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2890
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2850
12 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2990
13 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3010
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد شرکت فولاد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
10 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2890
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2830
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2830
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2800
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2800
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2800
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2800
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2800
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2960
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2930
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ابهر (سیادن)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3000
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2870
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2870
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2810
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2870
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2870
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2870
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پرشین فولاد

میلگرد مجتمع پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2940
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2900
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2810
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2800
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2800
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2800
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2800
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2800
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2860
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2840
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2790
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2790
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2790
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2780
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2915
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2895
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد سیرجان حدید

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2920
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2920
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2920
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2920
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2920
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2920
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2820
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2820
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2820
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2820
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد درشاهین تبریز

درپاد تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2930
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2910
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2910
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2870
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2870
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2870
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2870
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2870
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2870
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2870
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد نیشابور

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2880
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2825
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2770
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2770
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2770
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2770
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2770
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2770
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2770
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 2825
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد نیک صدرای توس مشهد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2490
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2490
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2900
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2800
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2800
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2800
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2800
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2800
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2800
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2820
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2820
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع صدر فولاد لرستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد هیربد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2840
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد صنایع آریان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2790
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2790
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2800
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2800
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2810
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2810
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2810
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2810
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2810
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
9 8 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2800
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2800
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد نورد شیراز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
7 16 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
8 8 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
9 8 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 2715
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد حسن رود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2980
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2930
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2875
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2875
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2875
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2875
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2875
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2940
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2890
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2890
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2840
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2840
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2840
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2840
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2840
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2840
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2840
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2880
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2880
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2880
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان – بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3330
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3330
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3330
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2900
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2900
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2900
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2900
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2850
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد  کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2945
2 10 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2945
3 12 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2915
4 14 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2885
6 18 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
7 20 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
8 22 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
9 25 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
10 28 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
11 30 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
12 32 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
13 36 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
14 40 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2855
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 2910
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 2880
3 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2980
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2880
5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
8 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
9 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
10 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
11 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
12 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 2840
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد جهان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 2790
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 2790
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 2790
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 2790
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار آهن یا آرماتور فولادی است که برای جبران توان استقامت آن در بتن مورد استفاده قرار میگیرد. آهنی که برای این استقامت و منظور در ساخته های بتنی استفاده می شود به صورت میلگرد و یا سیم و فولاد، می‌باشد میلگرد نامگذاری می‌شود. همچنین در موارد خاصی از فولاد ساختمانی همانند دید نمیرخ  I شکل، قوطی و یا ناودانی همچنین برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.