قیمت روز میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان – کارخانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7300
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6800
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6850
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6800
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6800
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6600
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6800
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A1

wpDataTable with provided ID not found!

میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7000
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A3 طول کوتاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6060
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5960
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5960
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5960
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5960
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5960
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A2 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7500
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7200
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A3 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7500
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7300
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7300
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7000
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7000
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6900
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6900
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6900
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6900
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6900
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7000
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7300
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7300
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A4 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7900
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7850
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7850
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7850
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7750
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7750
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7750
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7750
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7750
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7750
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 40 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار آهن یا آرماتور فولادی است که برای جبران توان استقامت آن در بتن مورد استفاده قرار میگیرد. آهنی که برای این استقامت و منظور در ساخته های بتنی استفاده می شود به صورت میلگرد و یا سیم و فولاد، می‌باشد میلگرد نامگذاری می‌شود. همچنین در موارد خاصی از فولاد ساختمانی همانند دید نمیرخ  I شکل، قوطی و یا ناودانی همچنین برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.