ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 4110
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4060
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4270
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4250
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4205
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4205
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4105
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4095
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4055
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4085
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3960
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4080
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4070
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4080
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4010
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4070
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4130
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4160
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4230
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4130
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4260
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4260
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3965
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3975
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 3870
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3870
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3900
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3810
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3760
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3815
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3760
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3785
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3665
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3770
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3710
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3770
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3830
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3860
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3900
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3830
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3955
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3955
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4140
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4090
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3995
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4005
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3900
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3900
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3930
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3930
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3840
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3845
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3790
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3815
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3695
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3800
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3740
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3800
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3860
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3890
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3930
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3860
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3985
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3985
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.