ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 4110
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4080
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3950
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3960
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3860
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3860
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3840
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3820
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3820
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3810
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3785
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3830
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3820
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3830
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3830
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3810
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3900
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3860
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3910
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3910
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3910
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3920
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 3830
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3830
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3820
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3820
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3800
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3780
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3770
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3745
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3790
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3780
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3790
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3790
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3770
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3860
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3820
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3870
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3870
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4140
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4110
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3940
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3950
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3860
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3860
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3850
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3850
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3830
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3810
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3800
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3775
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3820
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3810
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3820
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3820
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3800
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3890
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3850
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3900
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.