انواع ورق گرم

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه فابریک فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
3 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
4 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
5 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
6 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
7 3 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2960
2 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2960
3 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2800
5 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2800
6 3 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
11 4.8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 4.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 4.9 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 5 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
17 5.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 6 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
20 10 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 12 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 15 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 2955
2 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
5 3 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
8 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
11 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
13 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
16 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
17 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
18 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
19 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
20 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st37

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2490
2 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2390
3 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2390
4 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2380
5 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 8 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 35 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 55 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 60 شیت 1/25*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 60 شیت 1/5*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 18 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2860
5 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2860
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2910
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 8 شیت 2*7 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 12 شیت 2*8 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 15 شیت 2*9 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 3010
13 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 6 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
19 8 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
20 10 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
21 12 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
22 15 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
23 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
24 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
25 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
26 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
27 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
28 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
29 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
30 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
31 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
32 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
33 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
34 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
35 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
36 50 شیت 2*طول اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
37 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
38 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز 2860
39 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
40 30 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
41 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2910
42 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
44 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
45 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
46 35 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
47 50 شیت 6*2 اکسین اهواز انبار اهواز 3010
48 60 شیت 6*2 اکسین اهواز انبار اهواز 3110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق oss اصلاح شده فولادمبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
2 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
3 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
4 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
5 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
3 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
4 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
5 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
6 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
7 3 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 3 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول گیلان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
2 10 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
3 12 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
4 15 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
5 2 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2915
6 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
7 8 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
8 10 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
9 12 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
10 15 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
11 3.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2480
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول انزلی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 5 رول 1420 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
2 5 رول 1244 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
3 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
4 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
5 6 رول 1383 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
6 4.8 رول 1500 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
7 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
8 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
9 5 رول 1240 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
10 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
11 4.8 رول 1337 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
12 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
13 5 رول 1490 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
14 5.7 رول 1360 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
15 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
16 7 رول 1224 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
17 5.5 رول 1355 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
18 6 رول 1410 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
19 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
20 6 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
21 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
22 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
23 5 رول 840 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
24 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
25 4.8 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
26 4.5 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
27 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
28 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
29 5 رول 126 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
30 5 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
31 6 رول 1000 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
32 4.8 رول 1452 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
33 8 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت سیاه کاویان اهواز

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 25 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2270
2 20 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2270
3 10 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 30 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 35 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2225
7 40 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2225
8 12 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 8 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 20 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 25 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 30 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 35 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 40 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 8 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 10 شیت 6*1/55 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 6*1/20 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 20 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 25 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 30 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 35 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 40 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آماده برش فولادمبارکه ST52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
2 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
3 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
4 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
5 4.5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
7 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 8 شیت 6*1/6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 10 شیت 6*1/7 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 12 شیت 6*1/8 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/9 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق صنعتی

ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 15 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 6 شیت 6*2 کره انبار تهران 4610
17 8 شیت 6*2 کره انبار تهران 4610
18 15 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
19 20 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
20 25 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
21 30 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
22 35 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
23 40 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
24 50 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
25 60 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 10 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
11 16 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
12 18 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
13 20 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
14 30 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
15 35 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
16 40 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 13 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 24 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 26 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 32 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 36 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 48 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 10 شیت 2*6 اکسین انبار تهران 3010
24 12 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
25 15 شیت 2*6 اکسین انبار تهران 3010
26 35 شیت 2*6 اکسین انبار تهران 3110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق آجدار

شیت آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 ورق 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 2.5 ورق 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
4 2.5 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
6 3 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
7 3 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
8 3 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
9 4 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
10 4 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
11 4 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
12 5 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
13 5 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
14 5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
15 6 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
16 6 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
17 6 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
18 8 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
19 8 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
20 8 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
21 10 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
22 10 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
23 10 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
24 3.5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
25 3 ورق 1 قزاق انبارتهران 3390
26 3 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3250
27 4 رول 1 قزاق انبارتهران 3270
28 4 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3280
29 4 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3280
30 5 رول 1 قزاق انبارتهران 3530
31 5 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3710
32 6 رول 1 قزاق انبارتهران 3570
33 6 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3670
34 6 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3670
35 8 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3610
36 10 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3430
37 3 ورق 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
38 3 ورق 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
39 3 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
40 4 رول 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
41 4 ورق 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
42 4 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
43 8 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
44 10 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
45 3 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3270
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آجدار پرسی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 2.5 ورق 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
5 4 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
6 4 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
7 5 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
8 5 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اسید شویی

ورق اسید شویی

ردیف ضخامت(mm) ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2.3 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2725
2 2.5 795 فولاد مبارکه کارخانه 2715
3 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2715
4 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 1015 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
6 2.5 1075 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
7 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
8 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
9 2.6 950 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
10 2.6 1410 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
11 2.6 1514 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
12 2.8 1500 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
13 3.2 990 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
14 3.3 1412 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
15 2 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2715
16 2.35 1200 فولاد مبارکه کارخانه 2715
17 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2635
18 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه 1250
19 2.9 1250 فولاد مبارکه کارخانه 1250
20 3 1210 فولاد مبارکه کارخانه 2715
21 3.2 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2415
22 3.5 1162 فولاد مبارکه کارخانه 2400
23 3.7 1135 فولاد مبارکه کارخانه 2360
24 4 1213 فولاد مبارکه کارخانه 2415
25 4 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2415
26 5.3 1015 فولاد مبارکه کارخانه 2415
27 5.3 1045 فولاد مبارکه کارخانه 2415
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اسلب

اسلب

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 35تا 50 شیت دلخواه اصفهان کارخانه 1930
2 50تا 70 شیت دلخواه اصفهان کارخانه 1940
3 70به بالا شیت دلخواه اصفهان کارخانه 1950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گرم چیست ؟

ورق گرم بر اساس وزن، در میان تولیدات ورق از لحاظ استقامت دارای مقام اول است و دستگاه‌ها و روش‌های تولیدی این محصول اکثرا تکامل‌یافته و دارای استاندارد هستند، به حالتی که تولید محصولات با کیفیت و دارای استاندارد به قیمت‌های مناسب به‌طور کامل تحقق یافته است.

ورق گرم سایزهای استاندارد شده که به دلیل تقاضای زیاد، تولید آنها اقتصادی است، عرضه می‌شوند. در ورق گرم شمش پـس از رسیدن به درجه حـرارت به طور میانگین بیش از ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره‌های نورد از بین چند مجموعه غلتک رولی در حال چرخش رد شده  و با کم شدن پشت سر هم ورق به شکل مورد نظر تبدیل می‌شود.

ورق‌های گرم نوردیده به تولیداتی می گویند که به وسیله نورد در شرایط گرم به ضخامت مد نظر رسیده و به صورت کلاف یا ورق گرم عرضه می‌شوند. ورق‌های گرم نوردیده یا به صورت لبه اصلاح شده یا به حالت لبه نوردی تولید می شوند. مجتمع فولادسبا تولیدکننده ورق گرم یکی از مجموعه های وابسته به مجتمع فولادمبارکه  اصفهان است که فرایند تولید آن براساس تولید آهن اسفنجی در مدول احیای مستقیم، تولید فولاد مذاب در کوره قوس الکتریکی، تولید تختال در ماشین ریخته‌گری مداوم تختال نازک، تولید کلاف در نورد گرم و تولید ورق گرم در خط برش است.

ورق گرم فولاد سبا فرآیند تولید مجتمع فولاد سبا بر اساس تولید ذوب در کوره قوس الکتریکی، تولید تختال در ماشین ریخته‌گری به صورت پشت سر هم تختال نازک، و تولید ورق در خط نورد گرم است.

موارد مصرف ورق گرم

ورق‌های گرم نوردیده تولیدی برای مصارف صنعتی(پروفیل)، لوله‌های انتقال نفت وگاز، ساختمانی و سازه‌ای،  نورد دوباره و پوشش‌دهی مصرف می شوند که از مشخصه سطح کیفی آنها همانند آنالیز شیمیایی، تلرانس‌های ابعادی براساس درخواست مشتری، ویژگی مکانیکی و  با استانداردهای ایران و بین‌المللی برای بازارهای داخلی و صادرات تولید، کنترل و در بازار عرضه می‌شوند. محدوده ابعادی ورق گرم تولیدی در مجتمع فولاد سبا اصفهان، ضخامت ۱/۵-۱۲/۵ میلی‌متر و عرض ۸۰۰-۱۵۶۰ میلی‌متر است.

ورق‌های فولادی گرم نوردیده با وجود این که در فرآیند نورد به وسیله مکانیزم‌های پوسته‌زدایی، سطح داده بهبود پیدا می کند اما با وجود ماهیت دمایی نورد گرم در برخورد با اتمسفر هوا سطحی مات دارند و از همین رو در بازار مصرف به ورق سیاه معروفند که از این لحاظ با ورقه‌ای نورد سرد متفاوت هستند.

خبرهای مرتبط قیمت ورق گرم:

نوسانات قیمت ورق گرم بازار ایران, نوسانات قیمت ورق گرم کشور روسیه,تحلیل بازار ورق فولادی کشور چین,کاهش قیمت ورق گرم کشور آمریکا,افزایش قیمت ورق گرم و کاهش قیمت ورق سرد در بازار داخلی ترکیه

هیچ محصولی یافت نشد.