میلگرد
12 کارخانه 135 محصول حذف فیلترها

میلگرد

قیمت میلگرد

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

پیش از خرید میلگرد لازم است بدانید که میلگردها به دو دسته ساده و آجدار تقسیم بندی می شوند و نوع ساده فاقد آج بوده در صورتی که سه نوع دیگر دارای برآمدگی می باشند و مصارف متنوعی دارند. میلگردهای ساده با نام A1 در صنعت شناخته شده و در دسته میلگردهای نرم قرار می گیرد. سه نوع دیگر این محصول با نام های A2، A3 و A4 معرفی شده که دارای تنش جاری و گسیختگی بیشتری نسبت به میلگردهای ساده بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. پیش از خرید لازم است ابتدا نیاز خود را شناخته و متناسب با نوع کاربرد محصول مورد نظر را انتخاب نمایید. همچنین برای سهولت هرچه بیشتر میزان تناژ مورد نظر خود را از پیش انتخاب نمایید. پس از انتخاب محصول، جهت حصول اطمینان با کارشناسان فروش مجموعه مشاوره نمایید. پس از انتخاب، قیمت میلگرد مورد نظر را از مراکز خرید معتبر استعلام نمایید. لازم به ذکر است بایستی پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از کارشناس فروش فاکتور دریافت نمایید و پس از ارسال تاییدیه، کارشناس مربوطه اقدام به خرید سفارش می نماید. توجه نمایید که پیش از تحویل کالا از پرداخت کامل مبلغ خودداری نمایید. پس از دریافت کالا از صحت وزن آن اطمینان یافته و محصول را به طور کامل بررسی نمایید و در صورت دارا بودن عیوب یا زنگ زدگی از تحویل آن خودداری کنید.
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12800
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12800
3A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 12800
4A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12800
5A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12800
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12800
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12800
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12800
9A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12800
10A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 13200
11A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 13000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۴:۱۹
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 12400
2A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 12400
3A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 12400
5A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم 12400
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 12500
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 12500
10A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
ردیفنامقیمتنمودارخرید
1 تماس بگیرید
2 تماس بگیرید
3 تماس بگیرید
4 تماس بگیرید
5 تماس بگیرید
6 تماس بگیرید
7 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۲:۴۹
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12600
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12450
3A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 12600
4A3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12400
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12600
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 13400
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12750
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12750
10A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12600
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعقیمتنمودارخرید
1A3انبارشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12700
2A3انبارشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12500
3A3انبارشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12750
4A3انبارشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12700
5A3انبارشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12600
6A3انبارشاخه 12 متری32شاخه آجدار 12700
7A3انبارشاخه 12 متری12شاخه آجدار 13600
8A3انبارشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12900
9A3انبارشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12700
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۱:۰۶
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 13115
2A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 13115
3A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 13145
4A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 13145
5A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 13235
6A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
7A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 13165
9A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 13115
10A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 13115
11A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 13115
12A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 13615
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 13415
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۲:۲۳
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 12400
2A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12400
3A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12400
4A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12400
5A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12400
6A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12400
7A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12400
8A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 12700
9A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 12550
10A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
12A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
13A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12550
14A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12400
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدار تماس بگیرید
2A3کارخانهشاخه 12 متری40شاخه آجدار تماس بگیرید
3A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12500
4A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12500
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12500
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12500
7A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12500
8A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار تماس بگیرید
9A3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدار تماس بگیرید
10A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
12A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
13A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12500
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۱:۳۴
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A4کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار تماس بگیرید
2A4کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار تماس بگیرید
3A4کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار تماس بگیرید
4A4کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
5A4کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12500
7A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12500
8A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12500
9A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12500
10A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار تماس بگیرید
11A4کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
12A4کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار تماس بگیرید
13A4کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار تماس بگیرید
14A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12500
15A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12500
16A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12500
17A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 13000
18A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 12800
19A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
20A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
21A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12800
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۲:۱۵
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12300
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12300
3A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 12300
4A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12300
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار تماس بگیرید
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12300
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12300
9A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12300
10A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۱:۳۶
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 12300
2A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12300
3A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12300
4A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
7A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12300
8A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12300
9A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12300
10A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12300

اشتراک گذاری

لینک های مفید