میلگرد ساده
6 کارخانه 59 محصول حذف فیلترها

میلگرد ساده

انواع میلگرد ساده

میلگرد های ساده یک شاخ و آنالیز بسیار مهم در تشخیص و واحد اندازه گیری دارند که به آن قطر اسمی می نامند. این قطر در واقع قطر به صورت دایره ای است که در عرض میلگرد قرار دارد و با آن قطر در واقع قطر میلگرد را مشخص میکنند. اکثر میلگردهای ساده برگ شناسنامه دارند که در این برگ شناسایی تمامی آنالیز قطر میلگرد ساده درج شده است. موارد مصرفی این نوع میلگرد ها بیشتر در صنعت مورد است. کارخانه های میلگرد کاشان، یزد، نوین متین و آذر گستر سدید میلگرد ساده با کیفیت های بالا تولید می کنند و این کارخانه ها از کارخانه های معروف در زمینه تولید میلگرد ساده هستند.
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۲:۰۳
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم تماس بگیرید
2A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم تماس بگیرید
3A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم تماس بگیرید
4A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم تماس بگیرید
5A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم تماس بگیرید
6A1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم تماس بگیرید
7A1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم تماس بگیرید
8A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم تماس بگیرید
9A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم تماس بگیرید
10A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم تماس بگیرید
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم 12600
2A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 12600
3A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 12500
4A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 12500
5A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 12500
6A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 12500
7A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 12500
8A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 12500
9A1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم 12500
10A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم 12500
11A1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم 12500
12A1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم 12500
13A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 12500
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱:۱۰
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 12500
2A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 12500
3A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 12500
4A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 12500
5A1کارخانهشاخه 12 متری35سادهکیلوگرم 12500
6A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم 12500
7A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 12500
8A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 12500
9A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 12500
10A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 12500
ردیفنامقیمتنمودارخرید
1 تماس بگیرید
2 10620
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری45سادهکیلوگرم 14000
2A1کارخانهشاخه 12 متری50سادهکیلوگرم 14000
3A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 14000
4A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 14000
5A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 14000
6A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 14000
7A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم 14000
8A1کارخانهشاخه 12 متری38سادهکیلوگرم 14000
9A1کارخانهشاخه 12 متری40سادهکیلوگرم 14000
10A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 14000
11A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 14000
12A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 14000
13A1کارخانهشاخه 12 متری23سادهکیلوگرم 14000
14A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 14000
15A1کارخانهشاخه 12 متری26سادهکیلوگرم 14000
16A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم 14000
17A1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم 14000
18A1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم 14000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۶:۱۰
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری170سادهکیلوگرم 14700
2A1کارخانهشاخه 12 متری200سادهکیلوگرم تماس بگیرید
3A1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم 12700
4A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم 13000
5A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 13500
6A1کارخانهشاخه 12 متری90سادهکیلوگرم 14200
اشتراک گذاری
لینک های مفید