میلگرد آلومینیوم
4 کارخانه 264 محصول حذف فیلترها

میلگرد آلومینیوم

در صنعت ، از فلزات زیادی استفاده می کنند که هر کدام خواص مکانیکی و شیمیایی مخصوص به خود را دارند. تولید محصول بر پایه آلومینیوم از محبوبیت خاصی برخوردار است و در بازار نیز از جایگاه و شرایط خوبی برخوردار است. محبوبیت آلومینیوم به خاطر ویژگی های آن است که می توان به ضد زنگ بودن ، قیمت مناسب ، چگالی کم ، انعطاف پذیری ، استحکام بالا ، جوش پذیری خوب و... اشاره کرد.

قیمت میلگرد آلومینیوم

میله آلومینیومی نیز از این دسته محصولات است که به صورت یک میله فلزی می باشد و عنصر اصلی آن آلومینیوم است و آلیاژ های دیگری نیز در آن وجود دارد. آلیاژهای آلومینیوم بسته به این که کار پذیر هستند یا ریختگی دسته بندی می شوند. میلگرد آلومینیوم جزو محصولات کارپذیر است که نوع عناصر آن به صورت سری 1000 ، 2000 تا 8000 تقسیم بندی می شوند.

ردیفنامقطر (inch)وزن یک متر (kg)گریدقیمتنمودارخرید
1350269.52024 تماس بگیرید
24203882024 تماس بگیرید
35005502024 تماس بگیرید
45205942024 تماس بگیرید
53001982024 تماس بگیرید
6250137.52024 تماس بگیرید
7275166.3752024 تماس بگیرید
82901852024 تماس بگیرید
9200882024 تماس بگیرید
1021097.022024 تماس بگیرید
11220106.482024 تماس بگیرید
12230116.382024 تماس بگیرید
1315049.52024 تماس بگیرید
1416358.4512024 تماس بگیرید
1517567.3752024 تماس بگیرید
1618676.1112024 تماس بگیرید
1714043.122024 تماس بگیرید
1811529.0952024 تماس بگیرید
1912031.682024 تماس بگیرید
2012534.3752024 تماس بگیرید
2113037.182024 تماس بگیرید
228515.3132024 تماس بگیرید
239017.822024 تماس بگیرید
24100222024 تماس بگیرید
2511026.622024 تماس بگیرید
26658.9552024 تماس بگیرید
277010.3862024 تماس بگیرید
287511.9222024 تماس بگیرید
298013.5652024 تماس بگیرید
30607.632024 تماس بگیرید
31628.4562024 تماس بگیرید
32454.2922024 تماس بگیرید
33474.8592024 تماس بگیرید
34505.2992024 تماس بگیرید
35556.4112024 تماس بگیرید
36372.9022024 تماس بگیرید
37383.0612024 تماس بگیرید
38400.3912024 تماس بگیرید
39423.7392024 تماس بگیرید
40322.172024 تماس بگیرید
41342.452024 تماس بگیرید
42352.5962024 تماس بگیرید
43362.7472024 تماس بگیرید
44281.6622024 تماس بگیرید
45291.7822024 تماس بگیرید
46301.9082024 تماس بگیرید
47312.0372024 تماس بگیرید
48221.0262024 تماس بگیرید
49241.2212024 تماس بگیرید
50251.3252024 تماس بگیرید
51261.4332024 تماس بگیرید
52271.5452024 تماس بگیرید
531180.6872024 تماس بگیرید
54190.7652024 تماس بگیرید
55200.8482024 تماس بگیرید
56210.9352024 تماس بگیرید
57150.4772024 تماس بگیرید
58160.5432024 تماس بگیرید
59170.6132024 تماس بگیرید
60140.4152024 تماس بگیرید
61110.2562024 تماس بگیرید
62120.3052024 تماس بگیرید
63130.3582024 تماس بگیرید
6480.1362024 تماس بگیرید
6590.1722024 تماس بگیرید
66100.2122024 تماس بگیرید
ردیفنامقطر (inch)وزن یک متر (kg)گریدقیمتنمودارخرید
15205946061 تماس بگیرید
2350269.56061 تماس بگیرید
34203886061 تماس بگیرید
45005506061 تماس بگیرید
5275166.3756061 تماس بگیرید
62901856061 تماس بگیرید
73001986061 تماس بگیرید
821097.026061 تماس بگیرید
9220106.486061 تماس بگیرید
10230116.386061 تماس بگیرید
11250137.56061 تماس بگیرید
12200886061 تماس بگیرید
1315049.56061 تماس بگیرید
1416358.4516061 تماس بگیرید
1517567.3756061 تماس بگیرید
1618676.1116061 تماس بگیرید
1712534.3756061 تماس بگیرید
1813037.186061 تماس بگیرید
1914043.126061 تماس بگیرید
20100226061 تماس بگیرید
2111026.626061 تماس بگیرید
2211529.0956061 تماس بگیرید
2312031.686061 تماس بگیرید
248013.5656061 تماس بگیرید
258515.3136061 تماس بگیرید
269017.826061 تماس بگیرید
27628.4566061 تماس بگیرید
28658.9556061 تماس بگیرید
297010.3866061 تماس بگیرید
307511.9226061 تماس بگیرید
31474.8596061 تماس بگیرید
32505.2996061 تماس بگیرید
33556.4116061 تماس بگیرید
34607.636061 تماس بگیرید
35400.3916061 تماس بگیرید
36423.7396061 تماس بگیرید
37454.2926061 تماس بگیرید
38352.5966061 تماس بگیرید
39362.7476061 تماس بگیرید
40372.9026061 تماس بگیرید
41383.0616061 تماس بگیرید
42312.0376061 تماس بگیرید
43322.176061 تماس بگیرید
44342.456061 تماس بگیرید
45271.5456061 تماس بگیرید
46281.6626061 تماس بگیرید
47291.7826061 تماس بگیرید
48301.9086061 تماس بگیرید
49221.0266061 تماس بگیرید
50241.2216061 تماس بگیرید
51251.3256061 تماس بگیرید
52261.4336061 تماس بگیرید
531180.6876061 تماس بگیرید
54190.7656061 تماس بگیرید
55200.8486061 تماس بگیرید
56210.9356061 تماس بگیرید
57150.4776061 تماس بگیرید
58160.5436061 تماس بگیرید
59170.6136061 تماس بگیرید
60110.2566061 تماس بگیرید
61120.3056061 تماس بگیرید
62130.3586061 تماس بگیرید
63140.4156061 تماس بگیرید
6480.1366061 تماس بگیرید
6590.1726061 تماس بگیرید
66100.2126061 تماس بگیرید
ردیفنامقطر (inch)وزن یک متر (kg)گریدقیمتنمودارخرید
15205947000 58000
23001987000 58000
3350269.57000 58000
44203887000 58000
55005507000 58000
62901857000 58000
721097.027000 58000
8220106.487000 58000
9230116.387000 58000
10250137.57000 58000
11275166.3757000 58000
1216358.4517000 58000
1317567.3757000 58000
1418676.1117000 58000
15200887000 58000
1613037.187000 58000
1714043.127000 58000
1815049.57000 58000
1911026.627000 58000
2011529.0957000 58000
2112031.687000 58000
2212534.3757000 58000
238013.5657000 57000
248515.3137000 57000
259017.827000 57000
26100227000 57000
27628.4567000 57000
28658.9557000 57000
297010.3867000 57000
307511.9227000 57000
31505.2997000 57000
32556.4117000 57000
33607.637000 57000
34454.2927000 57000
35474.8597000 57000
36372.9027000 57000
37383.0617000 57000
38400.3917000 57000
39423.7397000 57000
40322.177000 57000
41342.457000 57000
42352.5967000 57000
43362.7477000 57000
44281.6627000 57000
45291.7827000 57000
46301.9087000 57000
47312.0377000 57000
48241.2217000 57000
49251.3257000 57000
50261.4337000 57000
51271.5457000 57000
52190.7657000 57000
53200.8487000 57000
54210.9357000 57000
55221.0267000 57000
56150.4777000 57000
57160.5437000 57000
58170.6137000 57000
591180.6877000 57000
60110.2567000 تماس بگیرید
61120.3057000 57000
62130.3587000 57000
63140.4157000 57000
6490.1727000 تماس بگیرید
65100.2127000 تماس بگیرید
6680.1367000 تماس بگیرید
ردیفنامقطر (inch)وزن یک متر (kg)گریدقیمتنمودارخرید
15205947075 تماس بگیرید
2350269.57075 تماس بگیرید
34203887075 تماس بگیرید
45005507075 تماس بگیرید
5250137.57075 تماس بگیرید
6275166.3757075 تماس بگیرید
72901857075 تماس بگیرید
83001987075 تماس بگیرید
9200887075 تماس بگیرید
1021097.027075 تماس بگیرید
11220106.487075 تماس بگیرید
12230116.387075 تماس بگیرید
1318676.1117075 تماس بگیرید
1416358.4517075 تماس بگیرید
1517567.3757075 تماس بگیرید
1614043.127075 تماس بگیرید
1715049.57075 تماس بگیرید
1812031.687075 تماس بگیرید
1912534.3757075 تماس بگیرید
2013037.187075 تماس بگیرید
219017.827075 تماس بگیرید
22100227075 تماس بگیرید
2311026.627075 تماس بگیرید
2411529.0957075 تماس بگیرید
257010.3867075 تماس بگیرید
267511.9227075 تماس بگیرید
278013.5657075 تماس بگیرید
288515.3137075 تماس بگیرید
29607.637075 تماس بگیرید
30628.4567075 تماس بگیرید
31658.9557075 تماس بگیرید
32454.2927075 تماس بگیرید
33474.8597075 تماس بگیرید
34505.2997075 تماس بگیرید
35556.4117075 تماس بگیرید
36383.0617075 تماس بگیرید
37400.3917075 تماس بگیرید
38423.7397075 تماس بگیرید
39342.457075 تماس بگیرید
40352.5967075 تماس بگیرید
41362.7477075 تماس بگیرید
42372.9027075 تماس بگیرید
43291.7827075 تماس بگیرید
44301.9087075 تماس بگیرید
45312.0377075 تماس بگیرید
46322.177075 تماس بگیرید
47281.6627075 تماس بگیرید
48251.3257075 تماس بگیرید
49261.4337075 تماس بگیرید
50271.5457075 تماس بگیرید
51200.8487075 تماس بگیرید
52210.9357075 تماس بگیرید
53221.0267075 تماس بگیرید
54241.2217075 تماس بگیرید
55170.6137075 تماس بگیرید
561180.6877075 تماس بگیرید
57190.7657075 تماس بگیرید
58130.3587075 تماس بگیرید
59140.4157075 تماس بگیرید
60150.4777075 تماس بگیرید
61160.5437075 تماس بگیرید
62100.2127075 تماس بگیرید
63110.2567075 تماس بگیرید
64120.3057075 تماس بگیرید
6580.1367075 تماس بگیرید
6690.1727075 تماس بگیرید
اشتراک گذاری
لینک های مفید