**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ناودانی را بیشتر بشناسید

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام نبشی و ناودانی بپیوندید

قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 5000
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز 5000
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز 5000
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 5000
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 5000
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز 5000
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز 5000
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 5000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ناب تبریز بارگیری از انبار

ناودانی ناب انبار

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 42 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 10 51.5 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
3 12 62.5 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
4 14 74 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
5 16 85 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
6 8 84.5 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 10 103 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
8 12 125 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
9 14 148 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
10 16 170 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 5050
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 5050
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 5050
2 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 5050
3 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 5050
4 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 5400
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 5400
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ابهر

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 5350
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 5350
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 5350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی آریان

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 5000
2 12 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی شکفته یزد

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
4 10 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
5 10 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
6 12 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
7 12 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
8 14 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
9 16 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
10 10 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
11 10 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
12 12 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
13 12 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
14 14 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
15 16 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 5050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.