**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ناودانی را بیشتر بشناسید

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام نبشی و ناودانی بپیوندید

قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 4850
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4850
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز 4750
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4750
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز 4850
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4850
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز 4750
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ناب تبریز بارگیری از انبار

ناودانی ناب انبار

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 42 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4950
2 10 51.5 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4950
3 12 62.5 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 14 74 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4850
5 16 85 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4850
6 8 84.5 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4950
7 10 103 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4950
8 12 125 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 14 148 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4850
10 16 170 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4830
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4830
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 5120
2 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
3 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 5120
4 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 5000
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 5000
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ابهر

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4850
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4850
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4850
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4850
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4850
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی آریان

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه تماس بگیرید
2 12 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی شکفته یزد

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
4 10 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
5 10 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
6 12 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
7 12 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
8 14 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
9 16 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
10 10 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
11 10 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
12 12 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
13 12 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
14 14 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
15 16 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.