0
مرکزآهنقیمت ناودانی

قیمت ناودانی

12 کارخانه
ناودانی ابهر
ناودانی ابهر
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۰:۰۳
نام محصولسایزوزن هر شاخه (kg)کارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 12000*160 ابهر160*12000225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
ثابت27,980
2,518
ناودانی 12000*200 ابهر200*12000305ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
ثابت31,650
2,849
ناودانی 12000*80 ابهر80*12000105ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*100 ابهر100*12000128ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*120 ابهر120*12000160ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*140 ابهر140*12000195ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*180 ابهر180*12000165ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*180 ابهر180*12000265ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*200 ابهر200*12000225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*220 ابهر220*12000353ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
تماس بگیرید
-
ناودانی اسپیرال
ناودانی اسپیرال
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۰:۰۳
نام محصولسایزوزن هر شاخه (kg)کارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 6000*60 اسپیرال60*600032اسپیرال6کیلوگرمکارخانه اصفهان
ثابت25,780
2,320
ناودانی 6000*60 اسپیرال60*600026اسپیرال6کیلوگرمکارخانه اصفهان
ثابت26,330
2,370
ناودانی 6000*50 اسپیرال50*600022اسپیرال6کیلوگرمکارخانه اصفهان
ثابت27,155
2,444
ناودانی 6000*50 اسپیرال50*600024اسپیرال6کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی انبار اصفهان
ناودانی انبار اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۰:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 6000*60 انبار اصفهان60*600024-30st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
ثابت27,065
2,436
ناودانی 6000*80 انبار اصفهان80*600030-40st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
ثابت27,065
2,436
ناودانی 6000*100انبار اصفهان100*600040-50st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
ثابت27,065
2,436
ناودانی 6000*120 انبار اصفهان120*600050-65st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
ثابت27,065
2,436
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان140*600068-75st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
ثابت27,065
2,436
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان160*6000170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
ثابت27,065
2,436
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان140*6000135st376شاخهبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان160*600085st376شاخهبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*180 انبار اصفهان180*12000196st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*200 انبار اصفهان200*12000221st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی دهشیر یزد
ناودانی دهشیر یزد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۰:۰۳
نام محصولسایزطول(m)کارخانهوزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 6000*100 دهشیر یزد100*60006دهشیر یزد50کارخانه دهشیر یزد
ثابت25,690
2,312
ناودانی 6000*120 دهشیر یزد120*60006دهشیر یزد53کارخانه دهشیر یزد
ثابت25,960
2,336
ناودانی 1200*100 دهشیر یزد100*1200012دهشیر یزد100کارخانه دهشیر یزد
ثابت25,960
2,336
ناودانی 6000*60 دهشیر یزد60*60006دهشیر یزد20کارخانه دهشیر یزد
تماس بگیرید
-
ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی سپهر ایرانیان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولسایزوزن هر شاخه (kg)وزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 4*8*4 سپهر ایرانیان4*8*438سبکst376کیلوگرمکارخانه
کاهش 185 تومان 26,145
2,353
ناودانی 5*10*5 سپهر ایرانیان5*10*550سبکst376کیلوگرمکارخانه
کاهش 185 تومان 26,145
2,353
ناودانی 6*12*6 سپهر ایرانیان6*12*658سبکst376کیلوگرمکارخانه
ثابت26,835
2,415
ناودانی 7*14*7 سپهر ایرانیان7*14*774سبکst376کیلوگرمکارخانه
ثابت26,835
2,415
ناودانی 3*6*3 سپهر ایرانیان3*6*328سبکst376کیلوگرمکارخانه
تماس بگیرید
-
ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی سپهر ایرانیان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولسایزوزن هر شاخه (kg)وزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 4*8*4 سپهر ایرانیان4*8*438سبکst376کیلوگرمکارخانه
کاهش 185 تومان 26,145
2,353
ناودانی 5*10*5 سپهر ایرانیان5*10*550سبکst376کیلوگرمکارخانه
کاهش 185 تومان 26,145
2,353
ناودانی 6*12*6 سپهر ایرانیان6*12*658سبکst376کیلوگرمکارخانه
ثابت26,835
2,415
ناودانی 7*14*7 سپهر ایرانیان7*14*774سبکst376کیلوگرمکارخانه
ثابت26,835
2,415
ناودانی 3*6*3 سپهر ایرانیان3*6*328سبکst376کیلوگرمکارخانه
تماس بگیرید
-
ناودانی شکفته مشهد
ناودانی شکفته مشهد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۰:۰۳
نام محصولسایزکارخانهآنالیزطول(m)وزن(kg)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 6000*60 شکفته مشهد60*6000شکفته مشهدst37630کیلوگرمکارخانه
ثابت26,010
2,341
ناودانی 6000*80 شکفته مشهد80*6000شکفته مشهدst37640کیلوگرمکارخانه
ثابت25,965
2,337
ناودانی 6000*100شکفته مشهد100*6000شکفته مشهدst37650کیلوگرمکارخانه
ثابت25,965
2,337
ناودانی 12000*60 شکفته مشهد60*12000شکفته مشهدst371260کیلوگرمکارخانه
ثابت26,055
2,345
ناودانی 12000*80 شکفته مشهد60*12000شکفته مشهدst371280کیلوگرمکارخانه
ثابت26,010
2,341
ناودانی 12000*100 شکفته مشهد60*12000شکفته مشهدst3712100کیلوگرمکارخانه
ثابت26,010
2,341
ناودانی شکفته یزد
ناودانی شکفته یزد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۰:۰۳
نام محصولسایزوزن هر شاخه (kg)کارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 6000*80 شکفته یزد80*600040شکفته یزد6کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت25,965
2,337
ناودانی 6000*100 شکفته یزد100*600050شکفته یزد6کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت25,965
2,337
ناودانی 6000*120 شکفته یزد120*600060شکفته یزد6کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,145
2,353
ناودانی 6000*140 شکفته یزد140*600075شکفته یزد6کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,145
2,353
ناودانی 6000*160 شکفته یزد160*600080شکفته یزد6کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,145
2,353
ناودانی 12000*80 شکفته یزد80*600080شکفته یزد12کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,010
2,341
ناودانی 12000*100 شکفته یزد100*12000100شکفته یزد12کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,010
2,341
ناودانی 12000*120 شکفته یزد120*12000120شکفته یزد12کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,190
2,357
ناودانی 12000*140 شکفته یزد140*12000150شکفته یزد12کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,190
2,357
ناودانی 12000*160 شکفته یزد160*12000160شکفته یزد12کیلوگرمکارخانه یزد
ثابت26,190
2,357
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۰:۰۳
نام محصولسایزآنالیزطول(m)وزن هر شاخه (kg)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 4*8*4 فولاد نصر4*8*4st37637فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,605
2,394
ناودانی 5*10*5 فولاد نصر5*10*5st37647فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,605
2,394
ناودانی 4*8*4 فولاد نصر4*8*4st371274فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,605
2,394
ناودانی 5*10*5 فولاد نصر5*10*5st371294فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,605
2,394
ناودانی 4*8*4 فولاد نصر4*8*4st37625فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,880
2,419
ناودانی 5*10*5 فولاد نصر5*10*5st37635فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,880
2,419
ناودانی 4*8*4 فولاد نصر4*8*4st371250فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,880
2,419
ناودانی 5*10*5 فولاد نصر5*10*5st371270فولاد نصر آذربایجانکارخانه
ثابت26,880
2,419
ناودانی 6*12*6 فولاد نصر6*12*6st37650فولاد نصر آذربایجانکارخانه
تماس بگیرید
-
ناودانی 6*12*6 فولاد نصر6*12*6st37662فولاد نصر آذربایجانکارخانه
تماس بگیرید
-
ناودانی مگا استیل
ناودانی مگا استیل
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۰۴۰۹:۱۲
نام محصولسایزکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ناودانی 12000*100 مگااستیل100*12000مگااستیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 6000*100 مگااستیل100*6000مگااستیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*120 مگااستیل120*12000مگااستیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 6000*120 مگااستیل120*6000مگااستیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*140 مگااستیل140*12000مگااستیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 12000*140 مگااستیل140*12000مگااستیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 6000*140 مگااستیل140*6000مگااستیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 6000*140 مگااستیل140*6000مگااستیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
ناودانی 6000*60 مگااستیل60*6000مگااستیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-

قیمت ناودانی را عواملی همچون وزن، جنس، نوع، طول، استاندارد، شناسه محصول و کارخانه تولیدکننده آن تعیین می‌کند. سایز و جنس، قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، انرژی و نوسانات بازار هم بر قیمت این محصول تاثیر می‌گذارند. بنابراین بررسی این عوامل پیش از خرید می‌تواند در وقت و هزینه شما صرفه‌جویی کند. تیم متخصص مرکزآهن در تعیین قیمت نهایی محصول، تمام این عوامل را در نظر می‌گیرد. شما می‌توانید قیمت ناودانی را از سایت مرکزآهن استعلام نموده و پس از بررسی نسبت به خرید اقدام کنید. کارخانه‌های متعددی در داخل کشور ناودانی تولید می‌کنند و مرکزآهن تامین‌کننده محصول تمامی برندهای داخلی است. قیمت نهایی ناودانی بر اساس نوع و ابعاد آن نیز تعیین می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قیمت ناودانی اصفهان

قیمت ناودانی اصفهان در سایت مرکزآهن به‌روز می‌شود و در انواع مختلف آن متفاوت است. کارخانجات اصفهان این محصول را باکیفیت بالایی تولید و به بازار عرضه می‌کنند. قیمت ناودانی 8 اصفهان و سایر سایزهای این محصول را می‌توانید در سایت مرکزآهن مشاهده کنید. ناودانی اروپایی، سنگین‌تر است و بعضی کارخانه‌های ایران، آن را در سایزهای پرمصرف تولید می‌کنند. این نوع ناودانی در پروژه‌های بزرگ و صنعتی و به شکل جفت در ساخت خرپا، به شکل جفت و قوطی در ساخت ستون‌ها و به شکل تکی و دوبل در ساخت تیرها استفاده می‌شود. همکاران ما در مرکزآهن قیمت روز ناودانی اصفهان را در اختیار شما می‌گذارند.

قیمت ناودانی

قیمت روز ناودانی

قیمت ناودونی به دلیل کاربرد زیاد این مقطع در ساخت‌وساز و صنعت، برای فعالان حوزه آهن اهمیت زیادی دارد. قیمت این محصول براساس پارامترهای مختلفی در بازار بورس و بازار داخلی فولاد تحت‌تاثیر قرار گرفته و دچار نوسان می‌شود. نوسانات زیاد در قیمت آهن ناودانی ممکن است تاثیرات منفی بر اقتصاد و صنعت جامعه داشته باشد از این رو اطلاع از عوامل موثر بر قیمت این محصول پیش از خرید ضروری است. مرکزآهن قیمت روز ناودانی را به صورت لحظه‌ای در سایت مجموعه و شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌نماید. شما می‌توانید با بررسی لحظه‌ای قیمت این محصول، از آخرین نرخ بازار مطلع شده و محصول خود را با مناسب‌ترین قیمت خریداری کنید. برای اطلاع از قیمت ناودانی امروز می‌توانید با شماره 91009009-031 تماس بگیرید.

قیمت ناودانی سنگین

این محصول ازلحاظ وزن به دودسته سبک و سنگین تقسیم می‌شود. تفاوت ناودانی سبک و سنگین یکی از سوال‌هایی است که خریداران با آن مواجه می‌شوند. به طورکلی می‌توان گفت که وزن ناودانی سنگین مطابق با جدول اشتال بوده و استاندارد است. به ناودانی اروپایی یا هم وزن آن نیز ناودانی سنگین می‌گویند. قیمت این محصول به دلیل وزن بالاتر عموما از ناودانی سبک بیشتر است. ناودانی اروپایی یا سنگین بیشتر از کشور ترکیه و چین وارد می‌شود و در داخل کشور نیز کارخانه ناب تبریز به تولید آن مشغول است. برای اطلاع از قیمت ناودانی سنگین می‌توانید به جدول ارائه شده در این صفحه مراجعه کنید. 

قیمت ناودانی سبک

ناودانی سبک که معمولا برای کارهای ساختمانی استفاده می‌شود، دارای وزن کمتری نسبت به جدول اشتال است. محصولات تولید شده در کارخانجات ایران و روسیه بیشتر از نوع سبک است. درواقع ناودانی سبک کاربرد بیشتری نسبت به نوع سنگین داشته و قیمت مناسب‌تری نیز دارد. قیمت ناودانی سبک برندهای مختلف را در جدول بالا می‌توانید مشاهده کنید.

قیمت ناودانی 8

ناودانی 8 که عرض جان آن 8 است، طبق استانداردهای اروپایی و ملی با کیفیت و استحکام بالا ساخته می‌شود و قیمت آن، بسته به اینکه از گالوانیزه، آلومینیوم، استیل یا آهن ساخته شده باشد، متفاوت است. پیش از خرید، قیمت ناودانی 8 سنگین و سبک را از همکاران ما در مرکزآهن بپرسید. اطلاع دقیق از تمام سایزهای این محصول در جدول اشتال ناودانی برای کاربران قابل بررسی است.

قیمت ناودانی 10

ناودانی 10 یکی از پرکاربردترین سایزهای این محصول در بازار است. این نوع ناودانی استحکام بالایی داشته و فضای کمی می‌گیرد. وزن ناودانی را عوامل متنوعی مشخص می‌کند که ازجمله می‌توان به ارتفاع، ضخامت، عرض و شعاع گوشه آن اشاره کرد. قیمت ناودانی 10 روز برای هر کیلوگرم از این محصول در جدول زیر قابل بررسی است. برای اطلاع از قیمت ناودانی 10 اصفهان با ما تماس بگیرید.

قیمت ناودانی 12

قیمت ناودانی 12 به‌دلیل تقاضای بالایی که برای آن وجود دارد، گران‌تر از سایر اندازه‌های ناودانی است. این محصول کاربرد زیادی در صنایع مختلف داشته و از این رو یکی از پرفروش‌ترین سایزهای ناودانی به شمار می‌رود. برای کسب اطلاع از آخرین قیمت این ناودانی با ما تماس بگیرید.

قیمت ناودانی 14

ناودانی 14 قیمت متفاوتی براساس کاربرد و مشخصات محصول دارد. این سایز از ناودانی عموما در ساخت سوله، فونداسیون انواع ساختمان، ستون و خرپا استفاده می‌شود. وزن ناودانی 14 بر اساس مشخصات آن به دست می‌آید و قیمت این محصول نسبت به سایزهای کوچک‌تر، بیشتر است. خرید ناودانی از منابع مطمئن اهمیت زیادی دارد، مرکزآهن یک منبع مطمئن در این زمینه است. کارشناسان ما آماده خدمت‌رسانی به شما هستند.

نحوه خرید ناودانی از مرکزآهن

خرید ناودانی باکیفیت بالا و قیمت مناسب را می‌توانید از طریق سایت مرکزآهن انجام دهید. مشاوران ما پس از دریافت مشخصات محصول، بهترین و مرغوب‌ترین نوع ناودانی را براساس بودجه موردنظر به شما ارائه می‌دهند. برای دریافت مشاوره قبل از خرید و اطلاع از آخرین قیمت روز ناودانی می‌توانید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

سوالات متداول:

لیست قیمت ناودانی را از کجا مشاهده کنیم؟

مرکزآهن قیمت ناودانی اصفهان و دیگر کارخانه هار را را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میکند.

فروش ویژه ناودانی در چه روز هایی اعلام می شود؟

مرکزآهن روزانه فروش ویژه ناودانی تمامی سایز ها را در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند.جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید