**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

نبشی را بیشتر بشناسید

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام نبشی و ناودانی بپیوندید

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
4 10 10 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4800
5 12 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4800
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 5050
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 5050
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 5050
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی صنعتی اصفهان

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 6 87.5 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
2 8 8 114 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
3 9 6 98 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
4 9 7 115 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
5 10 6 110 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
6 10 7 132 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
7 10 8 146.5 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
8 11 8 163.5 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
9 11 10 199 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
10 12 8 174 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
11 12 10 216 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
12 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی تهران

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
2 4 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه فولاد 4750
3 4 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
4 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
5 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه فولاد 4750
6 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
7 6 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
8 6 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
9 7 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
10 7 5 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
11 7 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
12 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
13 8 8 سنگین 12 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
14 10 10 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 4850
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4850
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز 4750
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4750
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز 4850
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4850
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز 4750
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4830
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4830
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 5120
2 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
3 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 5120
4 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 5050
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 5050
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سپری آهنی انبار اصفهان

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 4 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 5550
2 5 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 6 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 5550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سپری آهنی کارخانه تهران

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
2 4 6 کیلوگرم 15.5 st37 کارخانه تهران 5300
3 5 6 کیلوگرم 23.5 st37 کارخانه تهران 5300
4 6 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تهران 5500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.