قیمت نبشی شکفته مشهد کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 2.5 7 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
3 4 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
6 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
7 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
8 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
9 6 5 25 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
10 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
11 8 7 45 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2900
12 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
13 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3400
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3490
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3480
7 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
9 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 6 4 24 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3390
11 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
12 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3550
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3500
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3500
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3390
21 4.5 3 33 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
22 8 7 50 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
23 4.5 4 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 5 3 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 5 4 32 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 5 5 39 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 6 46 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 6 5 56 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 6 6 62 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 6.3 5 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 8 8 55 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
34 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 7 5 64 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7.5 5 70 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 7.5 6 82 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 8 7 90 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 8 8 100 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 3360
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 3360
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3185
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
5 3 2 6.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3165
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
7 3 3 8.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3125
8 4 2 10 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3155
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3125
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3120
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3110
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 3500
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 3500
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 3500
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 3500
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 3500
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان 3500
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 3500
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان 3500
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی صنعتی اصفهان

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 6 87.5 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
2 8 8 114 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
3 9 6 98 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
4 9 7 115 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
5 10 6 110 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
6 10 7 132 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
7 10 8 146.5 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
8 11 8 163.5 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
9 11 10 199 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
10 12 8 174 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
11 12 10 216 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
12 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی تهران

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
2 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
3 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه فولاد 2870
4 6 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد 2880
5 6 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه فولاد 2870
6 7 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد 2790
7 7 5 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
8 7 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
9 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
10 10 10 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
11 8 8 سنگین 12 کیلوگرم کارخانه فولاد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان 2975
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان 2940
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 3370
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 3370
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 3370
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 3370
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 3370
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 3370
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 3370
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 3370
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 3370
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 3370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 2960
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 2950
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم 37 st37 کارخانه تهران 2890
2 10 6 کیلوگرم 47.5 st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان 3500
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 3500
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 3500
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان 3500
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان 3500
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان 3500
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سپری آهنی انبار اصفهان

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 4 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 3500
2 5 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 3500
3 6 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 3500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سپری آهنی کارخانه تهران

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
2 4 6 کیلوگرم 15.5 st37 کارخانه تهران 2840
3 5 6 کیلوگرم 23.5 st37 کارخانه تهران 2840
4 6 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تهران 2940
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.