قیمت نبشی کارخانه مشهد

ردیف سایز نبشی (cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 7 st37 کارخانه مشهد 2500
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 کارخانه مشهد 2500
6 5 6 کیلوگرم 15 st37 کارخانه مشهد 2500
7 5 6 کیلوگرم 18 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
8 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
9 6 6 کیلوگرم 25 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
10 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
11 8 6 کیلوگرم 45 st37 کارخانه مشهد 2500
12 8 6 کیلوگرم 58 st37 کارخانه مشهد 2500
13 10 6 کیلوگرم 90 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه تبریز

ردیف سایز نبشی (cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 9 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 6 کیلوگرم 10.5 st37 کارخانه تبریز 2540
3 4 6 کیلوگرم 14.5 st37 کارخانه تبریز 2530
4 4.5 6 کیلوگرم 16.5 st37 کارخانه تبریز 2670
5 4.5 6 کیلوگرم 19 st37 کارخانه تبریز 2660
6 5 6 کیلوگرم 15 st37 کارخانه تبریز 2530
32 5 6 کیلوگرم 18 st37 کارخانه تبریز 2530
33 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه تبریز 2520
7 6 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه تبریز 2530
8 6 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تبریز 2520
9 6 6 کیلوگرم 31 st37 کارخانه تبریز 2510
10 6.3 6 کیلوگرم 29 st37 کارخانه تبریز 2660
11 6.3 6 کیلوگرم 34 st37 کارخانه تبریز 2660
12 7 6 کیلوگرم 26.5 st37 کارخانه تبریز 2620
13 7 6 کیلوگرم 32 st37 کارخانه تبریز 2620
14 7 6 کیلوگرم 38.5 st37 کارخانه تبریز 2620
15 7.5 6 کیلوگرم 35 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
16 7.5 6 کیلوگرم 41 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
17 8 6 کیلوگرم 45 st37 کارخانه تبریز 2520
18 8 6 کیلوگرم 50 st37 کارخانه تبریز 2510
21 4.5 12 کیلوگرم 33 st37 کارخانه تبریز 3020
22 4.5 12 کیلوگرم 38 st37 کارخانه تبریز 3010
34 5 12 کیلوگرم 38 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 5 12 کیلوگرم 32 st37 کارخانه تبریز 2880
36 5 12 کیلوگرم 39 st37 کارخانه تبریز 2870
37 5 12 کیلوگرم 46 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 5 12 کیلوگرم 54 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 6 12 کیلوگرم 56 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 6 12 کیلوگرم 62 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 6.3 12 کیلوگرم 58 st37 کارخانه تبریز 3010
26 6.3 12 کیلوگرم 68 st37 کارخانه تبریز 3010
19 8 6 کیلوگرم 55 st37 کارخانه تبریز 2510
20 10 6 کیلوگرم 90 st37 کارخانه تبریز 2510
27 7 12 کیلوگرم 64 st37 کارخانه تبریز 2970
28 7.5 12 کیلوگرم 70 st37 کارخانه تبریز 3010
29 7.5 12 کیلوگرم 82 st37 کارخانه تبریز 3010
30 8 12 کیلوگرم 90 st37 کارخانه تبریز 2860
31 8 12 کیلوگرم 100 st37 کارخانه تبریز 2860
39 10 12 کیلوگرم 180 st37 کارخانه تبریز 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 10 6 کیلوگرم 88-90 st37 کارخانه اصفهان 2485
2 12 6 کیلوگرم 125 st37 کارخانه اصفهان 2485
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 کارخانه اسپیرال 2490
2 4 6 کیلوگرم 16 st37 کارخانه اسپیرال 2475
3 5 6 کیلوگرم 20 st37 کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 2560
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 2560
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 2560
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 2560
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 2560
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان 2560
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 2560
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان 2560
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان 2480
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان 2480
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان 2480
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 25 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان 2495
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 2550
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 2560
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 2560
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 2610
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 2550
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 2560
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 2610
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 2510
2 8 6 کیلوگرم 33 st37 کارخانه مشهد 2510
3 8 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم 37 st37 کارخانه تهران 2490
2 10 6 کیلوگرم 47.5 st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان 2570
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 2570
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 2570
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان 2570
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان 2560
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان 225000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سپری آهنی انبار اصفهان

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 4 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 2520
2 5 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 2520
3 6 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 2620
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سپری آهنی کارخانه تهران

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تهران 2570
2 4 6 کیلوگرم 15.5 st37 کارخانه تهران 2460
3 5 6 کیلوگرم 23.5 st37 کارخانه تهران 2460
4 6 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تهران 2570
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.