قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 25 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان 2495
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 2730
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 2730
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 2720
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 2720
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 2730
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 2730
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 2720
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 2720
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 2700
2 8 6 کیلوگرم 33 st37 کارخانه مشهد 2700
3 8 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم 37 st37 کارخانه تهران 2680
2 10 6 کیلوگرم 47.5 st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان 2820
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 2790
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 2790
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان 2790
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان 194000
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان 245000
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.