**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ناودانی را بیشتر بشناسید

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام نبشی و ناودانی بپیوندید

قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان 3900
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان 3900
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان 3900
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان 3900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 4720
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 4720
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 4720
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4720
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 4720
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 4720
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 4720
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ناب تبریز بارگیری از انبار

ناودانی ناب انبار

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 42 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 10 47 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
3 12 60 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
4 14 73 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
5 16 85 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
6 8 85 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 10 95 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
8 12 120 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
9 14 145 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
10 16 170 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4820
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4630
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4630
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد 4630
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 4630
2 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 4630
3 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 4550
4 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 4550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان 4850
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 4850
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 4850
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان 4850
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان 4850
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان 4850
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ابهر

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی آریان

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 4650
2 12 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 4650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی شکفته یزد

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
4 10 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
5 10 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
6 12 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
7 12 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
8 14 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
9 16 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
10 10 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
11 10 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
12 12 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
13 12 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
14 14 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
15 16 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.