قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان 2975
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان 2940
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 3370
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 3370
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 3370
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 3370
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 3370
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 3370
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 3370
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 3370
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 3370
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 3370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ناب تبریز بارگیری از انبار

ناودانی ناب انبار

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 42 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
2 10 47 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
3 12 60 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
4 14 73 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
5 16 85 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
6 8 85 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
7 10 95 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
8 12 120 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
9 14 145 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
10 16 170 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 3470
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 2960
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 2950
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم 37 st37 کارخانه تهران 2890
2 10 6 کیلوگرم 47.5 st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان 3500
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 3500
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 3500
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان 3500
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان 3500
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان 3500
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ابهر

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 2910
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 3010
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 2910
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 2910
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 2910
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 2910
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی آریان

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی شکفته یزد

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
4 10 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
5 10 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2930
6 12 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2950
7 12 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
8 14 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2950
9 16 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2950
10 10 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
11 10 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2930
12 12 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2950
13 12 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
14 14 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2950
15 16 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 2950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.