قیمت نبشی کارخانه مشهد

ردیف سایز نبشی (cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 7 st37 کارخانه مشهد 2700
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 کارخانه مشهد 2700
6 5 6 کیلوگرم 15 st37 کارخانه مشهد 2700
7 5 6 کیلوگرم 18 st37 کارخانه مشهد 2700
8 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه مشهد 2700
9 6 6 کیلوگرم 25 st37 کارخانه مشهد 2700
10 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 2700
11 8 6 کیلوگرم 45 st37 کارخانه مشهد 2700
12 8 6 کیلوگرم 58 st37 کارخانه مشهد 2700
13 10 6 کیلوگرم 90 st37 کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه تبریز

ردیف سایز نبشی (cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 9 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 6 کیلوگرم 10.5 st37 کارخانه تبریز 2720
3 4 6 کیلوگرم 14.5 st37 کارخانه تبریز 2710
4 4.5 6 کیلوگرم 16.5 st37 کارخانه تبریز 2880
5 4.5 6 کیلوگرم 19 st37 کارخانه تبریز 2880
6 5 6 کیلوگرم 15 st37 کارخانه تبریز 2740
32 5 6 کیلوگرم 18 st37 کارخانه تبریز 2730
33 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه تبریز 2720
7 6 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه تبریز 2750
8 6 6 کیلوگرم 28 st37 کارخانه تبریز 2720
9 6 6 کیلوگرم 31 st37 کارخانه تبریز 2720
10 6.3 6 کیلوگرم 29 st37 کارخانه تبریز 2880
11 6.3 6 کیلوگرم 34 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
12 7 6 کیلوگرم 26.5 st37 کارخانه تبریز 2830
13 7 6 کیلوگرم 32 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
14 7 6 کیلوگرم 38.5 st37 کارخانه تبریز 2840
15 7.5 6 کیلوگرم 35 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
16 7.5 6 کیلوگرم 41 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
17 8 6 کیلوگرم 45 st37 کارخانه تبریز 2730
18 8 6 کیلوگرم 50 st37 کارخانه تبریز 2720
21 4.5 12 کیلوگرم 33 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
22 4.5 12 کیلوگرم 38 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 5 12 کیلوگرم 38 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 5 12 کیلوگرم 32 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 5 12 کیلوگرم 39 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 5 12 کیلوگرم 46 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 5 12 کیلوگرم 54 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 6 12 کیلوگرم 56 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 6 12 کیلوگرم 62 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 6.3 12 کیلوگرم 58 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 6.3 12 کیلوگرم 68 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 8 6 کیلوگرم 55 st37 کارخانه تبریز 2710
20 10 6 کیلوگرم 90 st37 کارخانه تبریز 2710
27 7 12 کیلوگرم 64 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 7.5 12 کیلوگرم 70 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 7.5 12 کیلوگرم 82 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 8 12 کیلوگرم 90 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 8 12 کیلوگرم 100 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 10 12 کیلوگرم 180 st37 کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 10 6 کیلوگرم 88-90 st37 کارخانه اصفهان 2685
2 12 6 کیلوگرم 125 st37 کارخانه اصفهان 2685
3 8 6 کیلوگرم 58 st37 کارخانه اصفهان 2685
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 کارخانه اسپیرال 2490
2 4 6 کیلوگرم 16 st37 کارخانه اسپیرال 2475
3 5 6 کیلوگرم 20 st37 کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 2760
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 2760
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 2760
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 2760
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 2760
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان 2760
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 2760
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان 2760
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان 2760
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان 2760
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان 2760
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان 2790
13 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی لقمه

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
2 4 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
3 5 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
4 6 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
5 8 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
6 10 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
7 12 دلخواه کیلوگرم st38 انبار اصفهان 2500
8 15 دلخواه کیلوگرم st39 انبار اصفهان 2500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.