نبشی

نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 7 st37 انبار اصفهان 2250
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 2250
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 2250
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 2230
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 2230
6 5 6 کیلوگرم 22 st37 انبار اصفهان 2230
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 2230
8 6 6 کیلوگرم 32.5 st37 انبار اصفهان 2230
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان 2230
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان 2230
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان 2230
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان 2270
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.