قیمت نبشی شکفته مشهد

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 2.5 7 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
3 4 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
6 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
7 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
8 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
9 6 5 25 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2950
10 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
11 8 7 45 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2900
12 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
13 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 2900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3400
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3490
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3480
7 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
9 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 6 4 24 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3390
11 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
12 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3550
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3500
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3500
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3390
21 4.5 3 33 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
22 8 7 50 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
23 4.5 4 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 5 3 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 5 4 32 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 5 5 39 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 6 46 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 6 5 56 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 6 6 62 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 6.3 5 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 8 8 55 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
34 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 7 5 64 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7.5 5 70 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 7.5 6 82 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 8 7 90 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 8 8 100 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 3360
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 3360
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3185
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
5 3 2 6.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3165
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
7 3 3 8.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3125
8 4 2 10 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3155
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3125
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3120
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3110
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 3500
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 3500
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 3500
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 3500
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 3500
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان 3500
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 3500
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان 3500
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی لقمه

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
2 4 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
3 5 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
4 6 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
5 8 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
6 10 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 2500
7 12 دلخواه کیلوگرم st38 انبار اصفهان 2500
8 15 دلخواه کیلوگرم st39 انبار اصفهان 2500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.