قیمت نبشی شکفته مشهد

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 2.5 7 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
3 4 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
6 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
7 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
8 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
9 6 5 25 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
10 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
11 8 7 45 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
12 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
13 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4800
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5000
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5000
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5000
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4750
10 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4800
13 6.3 4 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
15 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5000
20 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
21 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4800
22 8 8 73 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4800
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
27 5 3 28 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 5 5 45 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 6 4 44 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 6.3 4 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7 5 63.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
37 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
38 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
39 8 7 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
40 8 8 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
4 10 10 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4800
5 12 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4800
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4985
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4945
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4930
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4850
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 5000
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 5000
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 5000
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی لقمه

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 6 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5500
2 8 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5500
3 10 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5500
4 12 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.