ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4275
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4205
3 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4075
4 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4075
5 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4025
6 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4005
7 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3985
8 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3985
9 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4005
10 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3985
11 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3935
12 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3955
13 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3935
14 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3935
15 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
16 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3885
17 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
18 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3885
19 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
20 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3885
21 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
22 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4280
26 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4210
27 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 4080
28 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4080
29 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4030
30 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4010
31 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 3990
32 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 4010
33 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3990
34 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
35 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3960
36 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
37 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3940
38 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
39 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
40 1 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
41 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
42 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
43 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
44 2 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
45 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
46 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
47 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
48 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
49 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
54 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
55 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
56 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
57 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
58 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
63 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
64 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.