ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 5115
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4645
3 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4575
4 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4355
5 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4355
6 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4315
7 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4305
8 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4280
9 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4280
10 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4255
11 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4255
12 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4205
13 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4205
14 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4155
15 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4155
16 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4105
17 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4105
18 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4105
19 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4105
20 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4125
23 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4105
24 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4195
25 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران 4900
26 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4800
27 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4345
28 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4295
29 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 4130
30 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4130
31 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4065
32 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4030
33 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 4015
35 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3985
36 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
37 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3940
38 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
39 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
40 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 3840
41 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3840
42 1 رول 1 کاشان انبار تهران 3840
43 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3840
44 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 3860
45 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3730
46 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 3930
47 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 4870
51 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 4770
52 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 4315
53 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 4265
54 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 4100
55 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 4100
56 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 4035
57 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 4000
58 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 3985
60 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 3955
61 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 3910
62 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 3910
63 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3860
64 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3860
65 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3810
66 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3810
67 1 رول 1 کاشان کارخانه 3810
68 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3810
69 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3830
70 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3700
71 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 3900
72 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
73 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.