قیمت لوله جوشی درزدار

شما عزیزان با خواندن مقاله لوله درز مستقیم به طور کامل با انواع آن وکاربردهای متفاوت این محصول آشنا خواهید شد. به طور کلی به لوله های فولادی تولید شده از جوش دهی ورق های فولادی با ضخامت و آلیاژهای متفاوت، لوله درزدار می گویند. این محصول دو نوع درز مستقیم (EFW) و درز جوش اسپیرال (SAW) دارد که در ادامه این مقاله به معرفی لوله درز مستقیم خواهیم پرداخت.

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 12430
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 12430
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 12560
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 12560
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 12560
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 12560
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 10900
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 10900
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 10850
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 10850
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 10850
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 10850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 11530
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 11530
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 11530
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 11530
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 11530
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 11530
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 12180
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 12180
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 12180
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 12180
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 12180
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 12180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 14450
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 14450
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 14450
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 14450
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 14450
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 14450
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 14450
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 14450
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 14450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 13750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 14200
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 14200
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 13500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 19100
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 19100
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 19100
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 19100
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 19100
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 19100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 19100
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 19100
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 19100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 11900
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 11900
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 11900
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 11900
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 11900
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 11900
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 11900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 18010
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 18010
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 18500
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 18500
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 18500
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 18500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 70000
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 70000
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 70000
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 70000
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 70000
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 70000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اگر در روش ساخت، ورق های فولادی را به وسیله جوشکاری ذوبی الکتریکی به یکدیگر جوش بدهند محصول نهایی لوله های درز مستقیم می باشد. در این روش ساخت ورق های فولادی مورد نظر بعد از عبور از غلطک های نورد به صورت لوله جوشکاری شده سپس وارد مرحله تست وکونیک می شوند. به طور کلی از این روش بیشتر برای تولید لوله های شوفاژ و لوله های گاز مورد استفاده قرار می گیرد که از سایز 1.2 اینچ تا 120 اینچ با ضخامت های بالا تولید می شوند.
برای جوشکاری ورق های فولاد از دو روش جوش فیوژن (EFW) و جوش مقاومت الکتریکی (ERW) استفاده می کنند.
جوشکاری فیوژن که نام دیگر آن جوش پیوسته می باشد لوله دراندازه های 1.8 تا 4 اینچ تولید می شود. به این صورت که ورق فولادی بعد از عبور از غلطک، تراز و صاف شده سپس به کوره پیش گرم فرستاده می شود. در این مرحله غلطک های فرم دهی، ورق را به شکل بیضی در آورده، لبه های ورق توسط غلطک به یکدیگر نزدیک و با فشار حاصل از غلطک، جوش را انجام می دهند.
در روش جوش مقاومت الکتریکی مراحل انجام کار تحت نورد سرد انجام می گیرد. به این صورت که ورق از لا به لای غلطک عبور داده و فرم استوانه ای به ورق می دهد، در انتها که شکل نهایی ایجاد شد دو لبه ورق با استفاده از دستگاه جوش مقاومت الکتریکی به یکدیگر اتصال داده می شود. در انتهای عملیات اضافات جوش پلیسه گیری می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.