همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

لیست قیمت میلگرد مجتمع فولاد کویر کاشان امروز

قیمت میلگرد کویر کاشان A2

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد کویر کاشان A3

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5300
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5200
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5000
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5000
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد کویر کاشان A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
12 40 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5630
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5930
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5930
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5430
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
4 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
5 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
6 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
7 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
8 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
9 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
10 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
11 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
12 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
13 7 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
14 9 کلاف ساده A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ساده کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3665
2 10 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3665
3 12 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3615
4 14 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3565
5 16 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
7 20 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
8 22 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
9 25 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
10 28 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
11 30 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
12 32 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
13 36 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
14 40 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شرکت فولاد کویر

شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر که در بازار با نام تجاری کویر کاشان شناخته شده است در 15 مردادماه سال 1381 تاسیس و بطور رسمی شروع به کار کرد. این مجموعه در ابتدا فقط در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود. مدتی بعد با تغییر عملکرد، این مجموعه شروع به تولید محصولاتی نمود و از قالب شرکتی صرفا بازرگانی خارج و به مجموعه های تولیدی پیوست. تولیدات مجموعه تولیدی سپید فراب کویر بطور رسمی از شال 1386 آغاز شد. این مجموعه در شهر آران و بیدگل که یکی از توابع کاشان است تاسیس شد و فعالیت آن موجب رونق اقتصادی و فرهنگی در آن محدوده گردیده است.

هیچ محصولی یافت نشد.