قیمت میلگرد کویر کاشان A2

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2610
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2520
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد کویر کاشان A3

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2710
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد کویر کاشان A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2845
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2790
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2790
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2790
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ساده کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
2 10 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2720
3 12 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
4 14 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
5 16 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
6 18 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
7 20 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
8 22 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
9 25 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
10 28 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
11 30 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
12 32 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
13 36 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
14 40 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر که در بازار با نام تجاری کویر کاشان شناخته شده است در 15 مردادماه سال 1381 تاسیس و بطور رسمی شروع به کار کرد. این مجموعه در ابتدا فقط در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود. مدتی بعد با تغییر عملکرد، این مجموعه شروع به تولید محصولاتی نمود و از قالب شرکتی صرفا بازرگانی خارج و به مجموعه های تولیدی پیوست. تولیدات مجموعه تولیدی سپید فراب کویر بطور رسمی از شال 1386 آغاز شد. این مجموعه در شهر آران و بیدگل که یکی از توابع کاشان است تاسیس شد و فعالیت آن موجب رونق اقتصادی و فرهنگی در آن محدوده گردیده است.

هیچ محصولی یافت نشد.