قیمت کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 7 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
4 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
5 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 9 کلاف ساده A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
6 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
7 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
8 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
9 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
10 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
12 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کلاف ساده کوثر اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
2 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
3 8 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
13 10 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
4 12 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.