0
مرکزآهنورق آهن

قیمت ورق آهن

11 کارخانه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۳:۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر10رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر12رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر15رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2 میلیمتر2رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,625
2,936
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2 میلیمتر2رول ST371فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت33,125
2,981
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2.5 میلیمتر2.5رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر3رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر3رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر4رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر5رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت30,625
2,756
ورق st37 فولاد مبارکه اصفهان
ورق st37 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۰۳:۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر20شیت1×6فولاد اصفهان
ثابت25,300
2,277
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر25شیت1×6فولاد اصفهان
ثابت25,300
2,277
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر15شیت1×6فولاد اصفهان
ثابت27,100
2,439
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر15شیت1/5×6فولاد اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 2.5 میلیمتر2.5شیت1/30×طول درخواستیفولاد اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمتر6شیت1.5فولاد اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمتر3شیت1/5×6فولاد اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمتر8شیت1.5فولاد اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمتر3شیت1/25×طول درخواستیفولاد اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر10شیت1.5فولاد اصفهان
تماس بگیرید
-
قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه
قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۳:۰۳
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,600
2,934
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر126*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,600
2,934
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر156*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,600
2,934
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر46*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,600
2,934
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر56*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,600
2,934
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر66*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,600
2,934
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر86*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت32,600
2,934
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه
تماس بگیرید
-
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st37
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st37
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۰۵۱۲:۱۲
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st3710شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st3710شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 100 میلیمتر st37100شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st3712شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st3712شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3715شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3715شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st3720شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st3720شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st3725شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۰۴:۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st5220شیت2*6کارخانه اهواز
ثابت29,350
2,642
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st5225شیت2*6کارخانه اهواز
ثابت29,800
2,682
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st5240شیت2*6کارخانه اهواز
ثابت30,918
2,783
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st5260شیت2*6کارخانه اهواز
ثابت34,200
3,078
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st5210شیت2*6کارخانه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st5210شیت2*6بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق سیاه 100 اکسین اهواز st52100شیت2*6کارخانه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st5212شیت2*6کارخانه اهواز
تماس بگیرید
-
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st5212شیت2*6بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st5215شیت2*6بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق سیاه کاویان اهواز
ورق سیاه کاویان اهواز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۰۴:۰۳
نام محصولضخامت(mm)آنالیزحالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST3730st37شیت1.25*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST3740st37شیت1.25*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST3730st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST3735st37شیت1.25*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST3735st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST3720st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST3740st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST3725st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز
افزایش 300 تومان 26,350
2,372
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST3735st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانانبار اصفهان
افزایش 300 تومان 26,850
2,417
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST3720st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانانبار اصفهان
افزایش 300 تومان 26,850
2,417
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۰۳:۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st3710شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت31,650
2,849
ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st3712شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت31,650
2,849
ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st3715شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت31,650
2,849
ورق سیاه ضخامت 6 ملیمتر فابریک فولاد st376شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت31,650
2,849
ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st378شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
ثابت31,650
2,849
ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st3710شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st3710شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st3712شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st3715شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
ورق سیاه ضخامت 3 ملیمتر فابریک فولاد st373شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد سبا
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۳:۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا10رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا12رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا2رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
ثابت32,628
2,937
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا2رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
ثابت33,128
2,982
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا2.5رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا3رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا3رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا4رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا5رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا6رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
ثابت30,628
2,757
ورق سیاه گیلان
ورق سیاه گیلان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق سیاه 10 گیلان10رول1فولاد گیلانبنگاه تهران
ثابت29,350
2,642
ورق سیاه 10 گیلان10رول1فولاد گیلانکارخانه
ثابت30,000
2,700
ورق سیاه 2.5 گیلان2.5رول1فولاد گیلانکارخانه
ثابت30,000
2,700
ورق سیاه 3 گیلان3رول1فولاد گیلانکارخانه
ثابت30,000
2,700
ورق سیاه 6 گیلان6رول1فولاد گیلانبنگاه تهران
ثابت29,350
2,642
ورق سیاه 6 گیلان6رول1فولاد گیلانکارخانه
ثابت30,000
2,700
ورق سیاه 8 گیلان8رول1فولاد گیلانبنگاه تهران
ثابت29,350
2,642
ورق سیاه 8 گیلان8رول1فولاد گیلانکارخانه
ثابت30,000
2,700
ورق سیاه 10 گیلان10رول1.25فولاد گیلانبنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق سیاه 10 گیلان10رول1.25فولاد گیلانکارخانه
تماس بگیرید
-
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق قطعات
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق قطعات ضخامت 10 میلیمتر106*1.25شیتتهرانکارخانه
ثابت29,350
2,642
ورق قطعات ضخامت 12 میلیمتر126*1.25شیتتهرانکارخانه
ثابت29,350
2,642
ورق قطعات ضخامت 15 میلیمتر156*1.25شیتتهرانکارخانه
ثابت29,350
2,642
ورق قطعات ضخامت 8 میلیمتر86*1.25شیتتهرانکارخانه
ثابت29,350
2,642
ورق قطعات ضخامت 20 میلیمتر206*1.25شیتتهرانکارخانه
تماس بگیرید
-
ورق قطعات ضخامت 25 میلیمتر256*1.25شیتتهرانکارخانه
تماس بگیرید
-

ورق آهن از جمله محصولاتی است که شما می‌توانید از طریق مجموعه مرکزآهن استعلام قیمت خریداری کنید. به طور کلی ورق آهن با استفاده از آلیاژهای مختلف به صورت رول و شیت تولید می‌شود. چند نمونه از ورق‌های آهنی پرطرفدار نوع ورق سیاه، ورق آلیاژی و ورق گالوانیزه هستند. در کشور ایران کارخانه‌های مختلفی به تولید انواع ورق‌های آهنی مشغول هستند به همین دلیل در زمان سفارش کالا باید کارخانه را مد نظر بگیرید چرا که قیمت روز ورق فولادی با توجه به محل تولید دستخوش تغییرات خواهد شد. شما می‌توانید برای استعلام قیمت ورق آهن با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت انواع ورق

در جداول ارائه شده زیر، قیمت روز ورق آهن تمام کارخانه‌ها قابل بررسی است. در این جدول‌ها زیر تمام اطلاعات و ویژگی‌های لازم برای خرید آسان ارائه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ضخامت، حالت، ابعاد، کارخانه و قیمت ورق آهن اشاره کرد. شما می‌توانید قبل از سفارش کالا اطلاعات زیر را بررسی کرده و سپس برای خرید اقدامات لازم را به عمل بیاورید. قیمت ورق آهن کیلویی بدون در نظر گرفتن 9% ارزش افزوده کالا اعلام می‌شود که میزان در فاکتور نهایی درج خواهد شد. مرکزآهن به عنوان بزرگترین تامین‌کننده ورق اهن بهترین قیمت را به شما ارائه می‌دهد.

قیمت ورق آهنی

قیمت ورق فولادی

قیمت ورق اهن با توجه به چند فاکتور اساسی تعیین می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها کیفیت مواد اولیه برای تولید است. موارد ثانویه‌ای که می‌توانند روی قیمت ورق فولادی تاثیر بگذارند عبارتند از قیمت دلار، نفت و گاز، هزینه دستگاه‌های تولیدی و تحریم‌های کشور. توجه داشته باشید که قیمت ورق آهن امروز می‌توانند نسبت به دیروز متفاوت باشد از این جهت موقع خرید حتما باید فاکتور روز را در دست داشته باشید. جهت خرید و استعلام قیمت ورق با شماره‌های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. شما می‌توانید جهت خرید ورق آهنی از طریق دفتر اصفهان یا تهران اقدام کنید.

قیمت ورق آهن کیلویی

یکی از ویژگی‌های مهم ورق آهن، ضخامت این محصول است. در زمان خرید قیمت برای هر کیلوگرم ورق اعلام می‌شود بدین صورت خرید رول یا شیت ورق‌های نازک هزینه‌ کمتری را برای شما در بر خواهد داشت. محاسبه وزن تمام سایزهای ورق آهن در سایت مرکزآهن برایتان امکان‌پذیر شده است. مشتریان گرامی مرکزآهن می‌توانند از تمام خدمات ارائه شده روی ورق آهنی از جمله برش، خم کاری، گالوانیزاسیون و ... نیز استفاده کنند که این خدمات روی قیمت هر کیلوگرم ورق تاثیر می‌گذارد.

خرید ورق آهن

خرید ورق آهن

شما می‌توانید در مرکزآهن برای خرید بهترین ورق آهن از روش‌های متفاوتی استفاده کنید، از جمله آن‌ها می‌توان به خرید حضوری، آنلاین، تلفنی و اعتبار اسنادی اشاره کرد. ثبت سفارش و خرید حضوری ورق آهن از طریق مجموعه مرکزآهن در دو دفتر اصفهان و تهران انجام می‌شود. همانطور که قبلا اعلام کردیم خرید ورق آهنی تنها با آخرین قیمت‌های روز اعلام شده انجام می‌شود؛ از این جهت مشتریان گرامی قبل از هرگونه واریزی تایید تیم کارشناس را دریافت کنند. برای ساخت و ساز با بهترین‌ها همین امروز ورق فولاد خود را از مرکزآهن خریداری کنید.

اطلاعات بیشتر

سوالات متداول:

لیست قیمت روز ورق آهن را از کجا مشاهده کنیم؟

مرکزآهن قیمت روز انواع ورق آهن کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و سایر کارخانه ها رادر سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میکند.

فروش ویژه ورق فولادی در چه روز هایی اعلام می شود؟

مرکزآهن روزانه لیست قیمت ورق فولادی را در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند.جهت خرید ورق آهن تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید