قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4275
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4205
3 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4075
4 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4075
5 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4025
6 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4005
7 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3985
8 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3985
9 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4005
10 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3985
11 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3935
12 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3955
13 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3935
14 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3935
15 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
16 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3885
17 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
18 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3885
19 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
20 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3885
21 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3885
22 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4280
26 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4210
27 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 4080
28 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4080
29 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4030
30 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4010
31 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 3990
32 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 4010
33 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3990
34 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
35 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3960
36 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
37 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3940
38 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
39 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
40 1 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
41 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
42 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
43 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
44 2 رول 1 کاشان انبار تهران 3890
45 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3890
46 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
47 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
48 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
49 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
54 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
55 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
56 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
57 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
58 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
63 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
64 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 4110
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4080
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3950
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3960
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3860
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3860
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3840
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3820
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3820
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3810
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3785
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3830
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3820
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3830
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3830
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3810
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3900
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3860
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3910
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3910
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3910
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3920
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 3830
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3830
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3820
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3820
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3800
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3780
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3770
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3745
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3790
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3780
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3780
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3790
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3790
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3770
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3860
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3820
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3870
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3870
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4140
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4110
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3940
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3950
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3860
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3860
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3850
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3850
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3830
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3810
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3800
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3775
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3820
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3810
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3820
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3820
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3800
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3890
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3850
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3900
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3930
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
104 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4165
106 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4165
105 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4065
1 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
22 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3965
2 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
3 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
23 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 3965
4 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
5 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
24 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3965
6 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان 3965
25 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 3965
7 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
8 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
26 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 3965
27 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
31 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
9 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
10 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان 3965
107 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
108 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
11 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان 3965
12 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
28 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3965
29 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3965
32 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
33 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
34 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
35 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
36 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
13 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
21 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3965
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
109 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3965
14 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
15 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
38 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران 4150
39 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران 4050
40 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
41 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3970
42 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
43 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3950
44 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
45 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3950
46 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
47 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3950
48 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
49 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3950
50 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
51 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4050
52 1 رول 1 قزاق انبار تهران 3970
53 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3950
54 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
55 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3950
56 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران 3950
57 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3950
58 2 رول 1 قزاق انبار تهران 4050
59 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4050
60 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
61 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
62 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
63 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
64 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
65 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
66 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
67 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
68 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
69 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
70 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4100
83 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
84 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
85 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3920
86 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
87 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3900
88 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
89 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3900
90 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
91 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3900
92 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
93 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3900
94 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
95 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
96 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3920
97 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3900
98 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
99 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3900
100 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3900
101 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3900
102 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4000
103 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4000
20 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3965
30 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
16 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
110 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3965
17 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3965
18 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4065
19 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4065
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4135
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3935
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3935
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3815
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3885
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3885
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3825
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3785
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3815
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3785
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3825
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
23 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4120
24 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3920
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3815
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3895
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3855
25 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3920
26 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3800
27 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3800
28 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3870
29 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3870
30 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3850
31 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3810
32 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3830
33 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3840
34 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3820
35 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3810
36 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3850
37 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3830
38 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3820
39 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3830
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
40 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3840
41 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3830
42 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3820
43 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3810
44 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4160
45 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3960
46 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3960
47 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3840
48 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3840
49 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3910
50 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3910
51 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3850
52 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3810
53 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
54 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3840
55 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3820
56 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3810
57 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3850
58 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
59 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3820
60 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
61 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3840
62 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
63 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3860
64 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4145
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3945
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3935
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3915
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3885
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3835
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3825
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3815
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3815
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3825
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3795
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3835
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3825
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3815
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3825
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3825
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3845
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3915
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3875
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4130
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3930
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3920
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3900
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3870
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3820
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3800
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3800
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3810
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3780
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3820
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3800
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3810
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3830
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3900
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3860
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4170
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3970
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3960
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3940
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3910
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3860
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3840
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3840
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3850
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3820
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3860
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3840
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3850
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3870
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3940
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3980
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3980
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4180
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4180
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4280
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4280
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4280
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4280
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4150
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4050
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4050
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4000
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3900
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3900
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4300
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4300
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4300
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان 4010
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4010
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4140
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4110
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 4240
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4240
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران 4680
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران 4480
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران 4030
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران 4030
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران 4030
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس 4550
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس 3920
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 4030
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس 4030
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران 4160
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران 4130
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران 4260
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 4260
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس 4130
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین انبار اصفهان 5210
2 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان 4410
3 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 4010
4 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4010
5 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان 4010
6 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4010
7 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان 3960
8 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3960
9 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4160
12 3 رول 1 چین انبار اصفهان 4180
13 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4180
14 4 رول 1 چین انبار اصفهان 4230
15 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4230
16 5 رول 1 چین انبار اصفهان 4230
17 0.2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 0.22 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 0.35 رول 1 چین انبار تهران 4630
18 0.4 رول 1 چین انبار تهران 4430
19 0.45 رول 1 چین انبار تهران 4130
20 0.5 رول 1 چین انبار تهران 4030
21 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 4030
22 0.55 رول 1 چین انبار تهران 4030
23 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران 4030
24 0.6 رول 1 چین انبار تهران 3980
25 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران 3980
30 0.2 رول 1 چین انبار بندرعباس 5100
43 0.22 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
44 0.25 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
45 0.3 رول 1 چین انبار بندرعباس 4600
46 0.35 رول 1 چین انبار بندرعباس 4500
31 0.4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4300
32 0.45 رول 1 چین انبار بندرعباس 4000
33 0.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 3900
34 0.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3900
35 0.55 رول 1 چین انبار بندرعباس 3900
36 0.55 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3900
37 0.6 رول 1 چین انبار بندرعباس 3850
38 0.6 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3850
39 0.7 رول 1 چین انبار بندرعباس 3750
40 4 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
41 4 رول 1.25 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
42 5 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 0.7 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
27 4 رول 1 چین انبار تهران 4250
28 4 رول 1.25 چین انبار تهران 4250
29 5 رول 1 چین انبار تهران 4350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
135 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
136 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
137 سفید 9016 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
138 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
139 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
140 سفال 8004 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
141 آبی 5015 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
142 کرم 9001 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
87 آبی 5015 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
143 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
144 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5250
145 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
146 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
147 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین بندر عباس 4890
148 آبی 5015 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
149 سفال 8004 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
50 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
88 آبی 5015 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
150 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
151 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
152 سفید 9016 0.3 رول 1 چین بندر عباس 6200
92 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
55 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
56 ورق بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
57 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
58 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
59 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
61 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
62 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
64 ورق آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
65 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
68 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
69 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
153 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین بندر عباس 4890
154 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
155 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
156 آبی 5015 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
157 سفال 8004 0.3 رول 1 چین بندر عباس 4720
158 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین بندر عباس 4750
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
51 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
93 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
94 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
95 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
96 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
97 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4003 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
98 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
99 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
100 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
101 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
102 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5380
103 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
104 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
105 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
106 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
107 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
108 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
109 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
110 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
111 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
112 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران 6330
113 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران 5020
114 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4900
115 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4850
116 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4850
117 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4850
118 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
119 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
120 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
121 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
122 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
123 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
124 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
125 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
126 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
127 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
128 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
129 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
130 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
131 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
132 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
133 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
134 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
54 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
82 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
84 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
85 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
86 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
52 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
53 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
79 صورتی 4006 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
73 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
90 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
159 سفال 8004 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
160 سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
161 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
162 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
163 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
164 سبز 6024 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
165 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
166 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
70 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
71 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
74 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
77 نارنجی2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
81 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4560
167 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
168 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
169 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
170 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
171 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
172 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
173 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
174 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
72 ورق آبی 5015 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
75 ورق سفید 9016 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
78 نارنجی2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
80 پرتقالی1028 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
89 قرمز 3000 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
91 آبی 5015 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
175 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4510
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4550
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4550
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4460
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4640
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران 3210
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران 3210
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 950 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1350 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1360 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 0.6 شیت ST12 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
44 0.6 شیت ST12 2/5*1/25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 0.6 شیت ST14 1*1/58 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3380
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3190
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3260
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3310
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2740
5 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2740
7 3 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2860
2 2 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول ST37 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 3 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول ST37 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2850
8 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2870
11 4.8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 4.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 4.9 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 5 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2690
17 5.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 6 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 8 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2660
20 10 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2660
21 12 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2690
22 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 15 رول ST37 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2640
24 4 رول عرض مختلط فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 3 رول عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
27 5 رول عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
28 2 شیت عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 2 شیت عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
30 5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
31 2 رول ST33 عرض 720 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.8 رول ST37 عرض 1219 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
33 2.5 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
34 2.95 رول ST37 عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
35 3 رول STW22 عرض 1/35 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
36 4 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
37 5 رول ST33 عرض 1/08 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
38 5 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
39 3 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
40 3 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
41 4 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
42 5 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
43 5 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
44 5 رول ST37 عرض 1/45 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
45 5 رول ST33 عرض 1/45 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
46 4 رول ST33 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
47 6 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
48 10 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
49 8 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 2750
5 3 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2830
6 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2740
8 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
11 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2690
13 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
16 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
17 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
18 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
19 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2680
20 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
22 4 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
23 5 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
24 6 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
25 6 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st37

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2560
2 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2795
4 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2795
5 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2895
6 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2895
7 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2895
8 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2890
9 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2890
10 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 8 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 35 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 55 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 60 شیت 1/25*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 60 شیت 1/5*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
27 12 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
28 15 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
29 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
30 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
31 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
32 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
33 40 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
34 50 شیت 2*طول اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
35 8 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
36 10 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
37 45 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
38 8 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
39 10 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
40 12 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
41 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
42 25 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 20 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
44 40 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 18 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
19 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
20 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
21 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
22 50 شیت 2*طول اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
23 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 30 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
27 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
28 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
29 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
30 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
31 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
32 35 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
33 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
34 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
35 40 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
36 45 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
37 50 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
38 60 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
39 30 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
40 40 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
41 70 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
42 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان 3110
43 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان 3210
44 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان 3130
45 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان 3130
46 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان 3130
47 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان 3130
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق oss اصلاح شده فولادمبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2720
3 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2720
4 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2720
5 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2710
4 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2710
5 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2710
6 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2710
7 3 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 3 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول گیلان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
2 10 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
3 12 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
4 15 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
5 2 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
6 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
7 8 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
8 10 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه 2420
9 12 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
10 15 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
11 3.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
12 4 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
13 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
14 3 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
15 2.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
16 3 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
17 3.5 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
18 4 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
19 4 رول 1.5 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
20 3 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
21 3.5 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
22 4 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
23 3 رول 800 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
24 3 رول 900 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
25 3 رول 850 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
26 8 رول 1.25 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
27 10 رول 1.25 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
28 12 رول 1.25 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
29 15 رول 1.25 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
30 2 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
31 4.5 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
32 8 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
33 12 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
34 15 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
35 8 رول 1.2 فولادگیلان کارخانه 2420
36 8 رول 1.15 فولادگیلان کارخانه 2420
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت سیاه کاویان اهواز

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 25 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2810
2 20 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2810
3 10 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2780
4 15 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2780
5 30 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2810
6 35 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2810
7 40 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 12 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2780
9 8 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 20 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 25 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 30 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 35 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 40 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 8 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 10 شیت 6*1/55 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 6*1/20 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 20 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 25 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 30 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
34 25 رول 1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
23 35 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 40 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 20 رول 1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 25 رول 1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
27 25 رول 1.5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
28 35 رول 1.5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
29 40 رول 1.5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
35 35 رول 1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
30 12 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
31 10 شیت 6*1/40 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
32 10 شیت 6*1/30 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
33 20 شیت 6*1/35 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
36 40 رول 1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
34 20 شیت 6*1/1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آماده برش فولادمبارکه ST52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2810
2 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2810
3 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2810
5 4.5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 3 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق صنعتی

ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 15 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 6 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 8 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 15 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 20 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 25 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 30 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 35 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 40 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
24 50 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
25 60 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
26 70 شیت 6*3 کره انبار تهران تماس بگیرید
27 80 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
28 10 شیت 6*2 روس انبار تهران 4260
29 12 شیت 6*2 روس انبار تهران 4260
30 20 شیت 6*2 روس انبار تهران 4260
31 25 شیت 6*2 روس انبار تهران 4260
32 30 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
33 35 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
34 15 شیت 6*2 روس انبار تهران 4260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 10 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
11 16 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
12 18 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
13 20 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
14 30 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
15 35 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
16 40 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 13 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 24 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 26 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 32 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 36 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 48 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 10 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
24 12 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
25 15 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
26 35 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
27 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2810
28 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2750
29 8 شیت 6*1/8 فولادمبارکه انبار تهران 2930
30 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
31 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2790
32 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2790
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق آجدار

شیت آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 رول 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 2.5 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
4 2.5 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
6 3 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
7 3 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
8 3 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
9 4 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
10 4 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
11 4 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
12 5 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
13 5 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
14 5 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
15 6 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
16 6 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
17 6 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
18 8 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
19 8 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
20 8 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
21 10 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
22 10 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
23 10 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
24 3.5 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
25 3 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3590
26 3 رول گرید A 1.25 قزاق انبارتهران 3410
27 4 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3410
28 4 رول گرید A 1.25 قزاق انبارتهران 3410
29 4 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران تماس بگیرید
30 5 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3410
31 5 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3610
32 6 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3610
33 6 رول گرید A 1.25 قزاق انبارتهران 3650
34 6 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3610
35 8 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3610
36 10 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران تماس بگیرید
37 3 رول 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
38 3 رول 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
39 3 رول 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
40 4 رول 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
41 4 رول 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
42 4 رول 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
43 8 رول 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
44 10 رول 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
45 3 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3610
46 4 رول 1 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
47 10 رول 1.5 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
48 3 رول گرید A 1 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 4 رول گرید A 1 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 5 رول گرید A 1.5 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 6 رول گرید A 1.5 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 5 رول گرید A 1.25 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 4 رول گرید A 1 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 5 رول گرید A 1.5 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 6 رول گرید A 1.5 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 10 رول گرید A 1.5 مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
57 5 رول گرید A 1.25 قزاق انبار تهران 3610
58 3 رول گرید A 1 مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
59 3 رول گرید A 2/5*1/25 مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
60 4 رول گرید A 1 مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
61 10 رول گرید A 1.5 مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
62 3 شیت 3*1/5 مبارکه انبار اصفهان 3310
63 5 رول 1.5 مبارکه انبار اصفهان 3460
64 6 شیت 6*1/5 مبارکه انبار اصفهان 3480
65 10 رول 1.5 مبارکه انبار اصفهان 3260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آجدار پرسی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 2.5 ورق 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
5 4 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
6 4 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
7 5 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
8 5 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اسید شویی

ورق اسید شویی

ردیف ضخامت(mm) ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
2 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3080
11 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 2 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 2 1500 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
20 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
24 2 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3110
26 2 1020 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 3010
9 5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
10 5 1300 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
32 2 1260 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
3 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
4 2.5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 2910
5 2.5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2.5 950 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
17 5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
25 2.5 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
29 2.5 1.1 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 2830
30 2.5 1.07 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 2870
6 3 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
23 3.2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
13 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
19 3 1030 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
28 3 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3030
8 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
14 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
18 4 930 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
27 4 1*2 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
31 4 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اسلب

قیمت اسلب فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 35تا 50 شیت دلخواه اصفهان کارخانه 2080
2 50تا 70 شیت دلخواه اصفهان کارخانه 2150
3 70به بالا شیت دلخواه اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 100 به بالا شیت دلخواه اصفهان کارخانه 2240
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.