انواع ورق

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4285
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4195
3 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3995
4 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3995
5 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3965
6 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3965
7 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3925
8 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3945
9 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3945
10 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3945
11 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3895
12 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3895
13 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3895
14 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3895
15 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
16 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3845
17 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
18 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3845
19 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
20 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3845
21 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3855
22 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3890
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3910
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3840
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3810
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3740
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3730
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3710
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3790
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3700
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3740
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3730
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3790
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3770
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3795
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3810
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3800
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3830
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3790
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4030
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3990
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3765
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3765
32 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
35 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
36 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
37 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
39 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
40 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
41 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
42 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
43 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
44 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
45 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
46 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
47 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
48 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
49 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
50 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
52 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
53 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
54 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
55 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
56 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
57 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
58 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
59 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
60 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
61 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
62 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
63 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
2 0.45 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
3 0.45 رول 1.18 قزاق کارخانه تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
5 0.45 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
6 0.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
7 0.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
8 0.5 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
10 0.55 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
11 0.55 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
13 0.6 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
15 0.65 رول 1.13 قزاق کارخانه تماس بگیرید
16 0.65 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
17 0.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
18 0.85 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 0.914 قزاق کارخانه تماس بگیرید
20 0.9 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
21 1 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
22 1 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
23 1 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
24 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
25 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
26 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
27 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
28 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
29 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
30 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
31 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
32 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
33 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
34 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
35 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
36 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
39 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
41 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
42 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
43 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
44 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
45 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
46 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
48 7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
49 1.2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
50 1.25 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
51 2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
52 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3865
53 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3835
54 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3835
55 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3835
56 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3835
57 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
58 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3715
59 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3715
60 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3705
61 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان 3650
62 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان 3765
63 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3765
64 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
65 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3775
66 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3780
68 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4000
69 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4055
70 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4005
71 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
72 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3745
73 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3865
74 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 3835
75 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3825
76 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 3770
77 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 3700
78 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3685
79 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3765
80 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3765
81 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3875
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3895
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3675
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3685
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3715
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3815
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4015
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3975
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4185
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4195
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3885
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3895
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3815
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3795
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3735
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3705
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3665
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3785
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3695
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3735
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3725
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3785
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3805
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3825
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3825
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3795
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4025
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3985
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3900
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3900
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4030
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4030
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4060
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4020
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4030
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4460
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان 4410
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان 4360
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان 4150
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان 3860
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 3810
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3760
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4010
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3900
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 4110
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین انبار اصفهان 4460
2 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان 4210
3 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 3900
4 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3930
5 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان 3810
6 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3810
7 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان 3810
8 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3810
9 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3710
11 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4010
12 3 رول 1 چین انبار اصفهان 3930
13 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3930
14 4 رول 1 چین انبار اصفهان 3930
15 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3930
16 5 رول 1 چین انبار اصفهان 4080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 47 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق قهوه ای 47 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
23 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق پرتقالی 50 رول آبی 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
28 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
29 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
31 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
33 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
34 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 950 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
41 0.7 رول 1350 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
42 0.7 رول 1360 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
10 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
12 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
13 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
14 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
15 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
17 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
18 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
19 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
20 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
21 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
22 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
23 9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
26 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
27 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی روس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3140
2 0.6 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
3 0.7 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
4 0.8 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
5 0.9 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
6 1 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
7 1.25 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
8 1.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
9 2 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه

ورق سیاه فابریک فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
3 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
4 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
5 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
6 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2520
7 3 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2960
2 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2960
3 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2800
5 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2800
6 3 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
11 4.8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 4.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 4.9 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 5 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
17 5.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 6 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
20 10 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 12 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 15 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 2955
2 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
5 3 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
8 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
11 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
13 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
16 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
17 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
18 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
19 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
20 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st37

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2490
2 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2390
3 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2390
4 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2380
5 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 8 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 35 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 55 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 60 شیت 1/25*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 60 شیت 1/5*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 18 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2860
5 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2860
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2910
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 8 شیت 2*7 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 12 شیت 2*8 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 15 شیت 2*9 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 3010
13 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 6 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
19 8 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
20 10 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
21 12 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
22 15 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
23 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
24 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
25 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
26 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
27 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
28 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
29 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
30 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
31 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
32 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
33 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
34 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
35 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
36 50 شیت 2*طول اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
37 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
38 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز 2860
39 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
40 30 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
41 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2910
42 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
44 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
45 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
46 35 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
47 50 شیت 6*2 اکسین اهواز انبار اهواز 3010
48 60 شیت 6*2 اکسین اهواز انبار اهواز 3110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق oss اصلاح شده فولادمبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
2 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
3 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
4 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
5 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
3 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
4 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
5 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
6 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
7 3 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 3 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول گیلان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
2 10 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
3 12 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
4 15 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
5 2 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2915
6 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
7 8 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
8 10 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
9 12 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
10 15 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
11 3.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2480
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول انزلی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 5 رول 1420 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
2 5 رول 1244 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
3 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
4 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
5 6 رول 1383 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
6 4.8 رول 1500 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
7 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
8 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
9 5 رول 1240 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
10 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
11 4.8 رول 1337 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
12 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
13 5 رول 1490 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
14 5.7 رول 1360 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
15 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
16 7 رول 1224 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
17 5.5 رول 1355 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
18 6 رول 1410 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
19 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
20 6 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
21 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
22 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
23 5 رول 840 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
24 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
25 4.8 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
26 4.5 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
27 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
28 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
29 5 رول 126 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
30 5 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
31 6 رول 1000 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
32 4.8 رول 1452 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
33 8 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت سیاه کاویان اهواز

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 25 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2270
2 20 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2270
3 10 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 30 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 35 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2225
7 40 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2225
8 12 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 8 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 20 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 25 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 30 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 35 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 40 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 8 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 10 شیت 6*1/55 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 6*1/20 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 20 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 25 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 30 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 35 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 40 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آماده برش فولادمبارکه ST52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
2 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
3 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
4 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
5 4.5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2600
7 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 8 شیت 6*1/6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 10 شیت 6*1/7 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 12 شیت 6*1/8 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/9 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق صنعتی

ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 15 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 6 شیت 6*2 کره انبار تهران 4610
17 8 شیت 6*2 کره انبار تهران 4610
18 15 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
19 20 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
20 25 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
21 30 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
22 35 شیت 6*2 کره انبار تهران 4010
23 40 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
24 50 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
25 60 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 10 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
11 16 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
12 18 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
13 20 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
14 30 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
15 35 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
16 40 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 13 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 24 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 26 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 32 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 36 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 48 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 10 شیت 2*6 اکسین انبار تهران 3010
24 12 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
25 15 شیت 2*6 اکسین انبار تهران 3010
26 35 شیت 2*6 اکسین انبار تهران 3110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق آجدار

شیت آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 ورق 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 2.5 ورق 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
4 2.5 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
6 3 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
7 3 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
8 3 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
9 4 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
10 4 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
11 4 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
12 5 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
13 5 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
14 5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
15 6 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
16 6 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
17 6 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
18 8 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
19 8 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
20 8 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
21 10 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
22 10 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
23 10 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
24 3.5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
25 3 ورق 1 قزاق انبارتهران 3390
26 3 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3250
27 4 رول 1 قزاق انبارتهران 3270
28 4 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3280
29 4 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3280
30 5 رول 1 قزاق انبارتهران 3530
31 5 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3710
32 6 رول 1 قزاق انبارتهران 3570
33 6 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3670
34 6 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3670
35 8 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3610
36 10 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3430
37 3 ورق 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
38 3 ورق 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
39 3 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
40 4 رول 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
41 4 ورق 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
42 4 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
43 8 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
44 10 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
45 3 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3270
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آجدار پرسی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 2.5 ورق 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
5 4 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
6 4 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
7 5 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
8 5 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اسید شویی

ورق اسید شویی

ردیف ضخامت(mm) ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2.3 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2725
2 2.5 795 فولاد مبارکه کارخانه 2715
3 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2715
4 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 1015 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
6 2.5 1075 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
7 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
8 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
9 2.6 950 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
10 2.6 1410 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
11 2.6 1514 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
12 2.8 1500 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
13 3.2 990 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
14 3.3 1412 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
15 2 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2715
16 2.35 1200 فولاد مبارکه کارخانه 2715
17 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2635
18 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه 1250
19 2.9 1250 فولاد مبارکه کارخانه 1250
20 3 1210 فولاد مبارکه کارخانه 2715
21 3.2 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2415
22 3.5 1162 فولاد مبارکه کارخانه 2400
23 3.7 1135 فولاد مبارکه کارخانه 2360
24 4 1213 فولاد مبارکه کارخانه 2415
25 4 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2415
26 5.3 1015 فولاد مبارکه کارخانه 2415
27 5.3 1045 فولاد مبارکه کارخانه 2415
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اسلب

اسلب

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 35تا 50 شیت دلخواه اصفهان کارخانه 1930
2 50تا 70 شیت دلخواه اصفهان کارخانه 1940
3 70به بالا شیت دلخواه اصفهان کارخانه 1950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار ورق

ارزیابی بازار جهانی قیمت ورق 20 سپتامبر 2017، قیمت ورق فولادی کشورهای آسیایی نوزدهم سپتامبر، نوسانات قیمت ورق آمریکا 17 سپتامبر، قیمت ورق بازار ترکیه ماه سپتامبر

منبع خبرها بولتن نیوز

هیچ محصولی یافت نشد.