انواع ورق

ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 4115
2 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 4055
3 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 3865
4 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 3865
5 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 3835
6 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 3835
7 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 3795
8 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 3795
9 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 3795
10 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 3795
11 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 3745
12 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
13 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3745
14 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
15 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3695
16 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
17 1 رول 1 کاشان کارخانه 3695
18 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
19 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3695
20 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
21 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 3725
22 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
23 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
24 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
25 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
26 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
27 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
28 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
29 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
30 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
31 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
32 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
33 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
34 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
35 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
36 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
37 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
38 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
39 1.2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
40 1.2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
41 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
42 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
43 1.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3720
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3740
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3660
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3660
14 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3590
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3560
16 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3540
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3610
18 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3570
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3590
20 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3600
21 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3620
22 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3615
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3620
24 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3630
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3620
26 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3660
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3640
28 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3900
29 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3800
30 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3635
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3635
32 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
35 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
36 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
37 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
39 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
40 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
41 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
42 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
43 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
44 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
45 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
46 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
47 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
48 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
49 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
50 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
52 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
53 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
54 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
55 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
56 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
57 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
58 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
59 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
60 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
61 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
62 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
63 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
2 0.45 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
3 0.45 رول 1.18 قزاق کارخانه تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
5 0.45 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
6 0.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
7 0.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
8 0.5 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 قزاق کارخانه 3770
10 0.55 رول 1 قزاق کارخانه 3700
11 0.55 رول 1.25 قزاق کارخانه 3700
12 0.6 رول 1 قزاق کارخانه 3680
13 0.6 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 قزاق کارخانه 3680
15 0.65 رول 1.13 قزاق کارخانه 3550
16 0.65 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
17 0.7 رول 1.25 قزاق کارخانه 3530
18 0.85 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 0.914 قزاق کارخانه 3490
20 0.9 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
21 1 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
22 1 رول 1.215 قزاق کارخانه 3550
23 1 رول 1.25 قزاق کارخانه 3550
24 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
25 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
26 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
27 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
28 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
29 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
30 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
31 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
32 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
33 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
34 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
35 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
36 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
39 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
41 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
42 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
43 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
44 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه 3590
45 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
46 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
48 7 رول 1.25 قزاق کارخانه 3530
49 1.2 رول 1.25 قزاق کارخانه 3590
50 1.25 رول 1.25 قزاق کارخانه 3590
51 2 رول 1 قزاق کارخانه 4000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3705
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3715
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3635
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3655
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3635
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3675
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3525
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3525
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3575
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3535
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3555
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3575
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3585
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3615
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3595
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3615
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3615
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3835
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3745
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4045
2 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3715
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3715
4 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3655
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3635
6 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3585
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3535
8 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3535
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3605
10 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3565
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3585
12 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3595
13 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3615
14 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3625
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3645
16 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3645
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3645
18 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3885
19 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3845
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات کارخانه 4280
2 0.22 رول 1 امارات کارخانه 4130
3 0.25 رول 1 امارات کارخانه 4070
4 0.38 رول 1 امارات کارخانه 4080
5 0.58 رول 1 امارات کارخانه 3710
6 1.5 رول 1 امارات کارخانه 3630
7 1.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3630
8 2 رول 1 امارات کارخانه 3920
9 2 رول 1.25 امارات کارخانه 3850
10 2.5 رول 1 امارات کارخانه 3980
11 2.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3880
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین کارخانه 4320
2 0.4 رول 1 چین کارخانه 4060
3 0.5 رول 1 چین کارخانه 3790
4 0.5 رول 1.25 چین کارخانه 3530
5 0.55 رول 1 چین کارخانه 3680
6 0.55 رول 1.25 چین کارخانه 3680
7 0.6 رول 1 چین کارخانه 3680
8 0.6 رول 1.25 چین کارخانه 3680
9 0.7 رول 1.25 چین کارخانه 3610
10 1.5 رول 1.25 چین کارخانه 3400
11 2.5 رول 1.25 چین کارخانه 3720
12 3 رول 1 چین کارخانه 3900
13 3 رول 1.25 چین کارخانه 3900
14 4 رول 1 چین کارخانه 3900
15 4 رول 1.25 چین کارخانه 3900
16 5 رول 1 چین کارخانه 4050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4270
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4160
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4270
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4290
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4240
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4280
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4230
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4270
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4190
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9018 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9019 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9020 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9021 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 1028 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق آبی 5015 0.35 رول 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
50 ورق نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
51 ورق نارنجی 2004 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
52 ورق نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
53 ورق نارنجی 2004 0.5 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
54 ورق نارنجی 1028 0.45 رول 1.22 چین بندر انزلی تماس بگیرید
55 ورق نارنجی 1028 0.5 رول 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
56 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
57 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
58 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
59 ورق قرمز 3000 0.5 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
61 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
62 ورق قرمز 2004 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
64 ورق قرمز 4003 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
65 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
68 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
69 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
70 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
72 ورق بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
73 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
74 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
75 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
76 ورق صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
77 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
78 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
79 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
80 ورق آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
81 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
82 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
83 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
84 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
85 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4055
21 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق قهوه ای 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق پرتقالی 50 رول آبی 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
28 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
29 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
31 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
32 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
33 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
34 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 950 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
41 0.7 رول 1350 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
42 0.7 رول 1360 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
10 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
12 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
13 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
14 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
15 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
17 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
18 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
19 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
20 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
21 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
22 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
23 9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
26 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
27 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی روس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3140
2 0.6 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
3 0.7 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
4 0.8 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
5 0.9 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
6 1 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
7 1.25 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
8 1.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
9 2 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فابریک فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2510
3 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2510
4 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2510
5 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2530
6 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2510
7 3 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2710
5 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
11 4.8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 4.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 4.9 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 5 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
17 5.9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 6 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2420
19 8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
20 10 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2415
21 12 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 15 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2420
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
5 3 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2715
6 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2650
8 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2670
11 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2665
13 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
16 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
17 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
18 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
19 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
20 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت سیاه کاویان اهواز

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 25 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 20 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 10 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2410
5 30 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2270
6 35 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 40 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 12 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 8 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 20 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 25 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 30 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 35 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 40 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 8 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 10 شیت 6*1/55 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 6*1/20 فولادکاویان اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 20 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2310
21 25 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز انبار اهواز 2310
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st37

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2410
6 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2360
7 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2310
8 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 2380
10 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 18 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 8 شیت 2*7 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 12 شیت 2*8 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 15 شیت 2*9 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 6 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
19 8 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
20 10 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
21 12 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
22 15 شیت 6*1/5 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
23 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
24 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
25 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
26 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
27 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
28 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
29 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
30 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
31 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انباراصفهان تماس بگیرید
32 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز 2330
33 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز 2270
34 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز 2280
35 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز 2280
36 50 شیت 2*طول اکسین اهواز کارخانه اهواز 2310
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق oss اصلاح شده فولادمبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2490
3 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2490
4 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2510
5 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 2490
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 4 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 6 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2480
3 8 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2480
4 10 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2480
5 12 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2500
6 15 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان 2480
7 3 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 5 شیت 1/5×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 3 شیت 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 شیت 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول گیلان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
2 10 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
3 12 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
4 15 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
5 2 رول 1 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
6 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان تماس بگیرید
7 8 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2210
8 10 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2210
9 12 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2210
10 15 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه فولادگیلان 2210
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول انزلی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 5 رول 1420 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
2 5 رول 1244 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
3 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
4 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
5 6 رول 1383 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
6 4.8 رول 1500 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
7 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
8 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
9 5 رول 1240 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
10 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
11 4.8 رول 1337 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
12 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
13 5 رول 1490 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
14 5.7 رول 1360 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
15 8 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
16 7 رول 1224 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
17 5.5 رول 1355 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
18 6 رول 1410 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
19 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
20 6 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
21 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
22 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
23 5 رول 840 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
24 7.8 رول 1460 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
25 4.8 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
26 4.5 رول 1010 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
27 4.5 رول 1145 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
28 8 رول 1088 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
29 5 رول 126 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
30 5 رول 1280 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
31 6 رول 1000 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
32 4.8 رول 1452 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
33 8 رول 1250 انزلی کارخانه انزلی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4110
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4310
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4160
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 10 شیت 2*6 کره انبار تهران 3510
9 12 شیت 2*6 کره انبار تهران 3510
10 15 شیت 2*6 کره انبار تهران 3510
11 16 شیت 2*6 کره انبار تهران 3610
12 18 شیت 2*6 کره انبار تهران 3610
13 20 شیت 2*6 کره انبار تهران 3510
14 30 شیت 2*6 کره انبار تهران 3510
15 35 شیت 2*6 کره انبار تهران 3510
16 40 شیت 2*6 کره انبار تهران 3510
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار ورق

ارزیابی بازار جهانی قیمت ورق 20 سپتامبر 2017، قیمت ورق فولادی کشورهای آسیایی نوزدهم سپتامبر، نوسانات قیمت ورق آمریکا 17 سپتامبر، قیمت ورق بازار ترکیه ماه سپتامبر

منبع خبرها بولتن نیوز

هیچ محصولی یافت نشد.