ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3375
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3465
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3465
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3465
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3465
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3465
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3465
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3465
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3465
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×100 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
11 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3375
12 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3575
13 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3575
14 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3465
15 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3465
16 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 100×180 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.