0
مرکزآهنقیمت کلاف

قیمت کلاف

14 کارخانه
قیمت کلاف آجدار کوثر اهواز
قیمت کلاف آجدار کوثر اهواز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۳:۰۳
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف 8 آجدار کوثر اهواز8کلاف اجدارA2کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 8 آجدار کوثر اهواز8کلاف اجدارA3کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
افزایش 920 تومان 25,230
2,271
کلاف 10 آجدار کوثر اهواز10کلاف اجدارA2کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 10 آجدار کوثر اهواز10کلاف اجدارA3کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
افزایش 920 تومان 25,230
2,271
کلاف 12 آجدار کوثر اهواز12کلاف اجدارA3کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده کوثر اهواز
کلاف ساده کوثر اهواز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۳:۰۳
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف ساده 5.5 کوثر اهواز5.5کلاف ساده1008کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5کوثر اهواز6.5کلاف ساده1008کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
کاهش 920 تومان 24,310
2,188
کلاف ساده 8 کوثر اهواز8کلاف سادهA1کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 9 کوثر اهواز9کلاف سادهA1کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 10 کوثر اهواز10کلاف سادهA1کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
قیمت کلاف آجدار یزد احرامیان
قیمت کلاف آجدار یزد احرامیان
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۰۴۱۰:۱۲
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف 8 آجدار یزد احرامیان8کلاف اجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 10 آجدار یزد احرامیان10کلاف اجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم
تماس بگیرید
-
قیمت کلاف ساده یزد احرامیان
قیمت کلاف ساده یزد احرامیان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف 5.5 ساده یزد احرامیان5.5کلاف ساده3spکارخانهیزدکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 5.5 ساده یزد احرامیان5.5کلاف ساده1006-1008کارخانهیزدکیلوگرم
ثابت25,505
2,295
کلاف 5.5 ساده یزد احرامیان5.5کلاف سادهساختمانیکارخانهیزدکیلوگرم
ثابت25,045
2,254
کلاف 5.5 ساده یزد احرامیان5.5کلاف سادهrst34کارخانهیزدکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 6.5 ساده یزد احرامیان6.5کلاف ساده1006-1008کارخانهیزدکیلوگرم
ثابت25,320
2,279
کلاف 6.5 ساده یزد احرامیان6.5کلاف سادهساختمانیکارخانهیزدکیلوگرم
ثابت24,955
2,246
کلاف 8 ساده یزد احرامیان8کلاف ساده1006-1008کارخانهیزدکیلوگرم
ثابت25,320
2,279
کلاف 10 ساده یزد احرامیان10کلاف ساده1006-1008کارخانهیزدکیلوگرم
ثابت25,320
2,279
کلاف آجدار الیگودرز
کلاف آجدار الیگودرز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف 6 آجدار الیگودرز6کلاف اجدارA2کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 8 آجدار الیگودرز8کلاف آجدارA2کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
ثابت26,145
2,353
کلاف 10 آجدار الیگودرز10کلاف اجدارA2کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده الیگودرز
کلاف ساده الیگودرز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولسایزگریدحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف ساده 5.5 الیگودرز5.55spکلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 5.5 الیگودرز5.53spکلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
ثابت25,690
2,312
کلاف ساده 5.5 الیگودرز5.51008کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 الیگودرز6.51012کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 الیگودرز6.51008کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 الیگودرز6.53spکلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
ثابت24,680
2,221
کلاف ساده 6.5 الیگودرز6.55spکلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 8 الیگودرز83spکلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 10 الیگودرز103spکلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف آجدار امیرآباد
کلاف آجدار امیرآباد
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۰۴۱۰:۱۲
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف 8 آجدار امیرآباد8کلاف اجدارA3کارخانهامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 8 آجدار امیرآباد8کلاف اجدارA2کارخانهامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 10 آجدار امیرآباد10کلاف اجدارA3کارخانهامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 10 آجدار امیرآباد10کلاف اجدارA2کارخانهامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده امیر آباد
کلاف ساده امیر آباد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولسایزحالتآنالیزگریدمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف ساده 5.5 امیر آباد5.5کلاف سادهA15spکارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
کاهش 185 تومان 24,405
2,196
کلاف ساده 5.5 امیر آباد5.5کلاف سادهA13spکارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
کاهش 180 تومان 24,590
2,213
کلاف ساده 6.5 امیر آباد6.5کلاف سادهA1ساختمانیکارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 امیر آباد6.5کلاف سادهA11006کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 امیر آباد6.5کلاف سادهA15spکارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 امیر آباد6.5کلاف سادهA13spکارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 امیر آباد6.5کلاف سادهA11008کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 امیر آباد6.5کلاف سادهA1rst34کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 8 امیر آباد8کلاف سادهA1ساختمانیکارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 8 امیر آباد8کلاف سادهA13spکارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف آجدار فولاد نطنز
کلاف آجدار فولاد نطنز
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۰۵۱۲:۱۲
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف 6.5 آجدار فولاد نطنز6.5کلاف اجدارA2کارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 8 آجدار فولاد نطنز8کلاف اجدارA2کارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف 10 آجدار فولاد نطنز10کلاف اجدارA2کارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده فولاد نطنز
کلاف ساده فولاد نطنز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کلاف ساده 6.5 نطنز6.5کلاف سادهگرید 1006کارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم
تماس بگیرید
-
کلاف ساده 6.5 نطنز6.5کلاف سادهگرید 1008کارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم
افزایش 185 تومان 25,690
2,312
کلاف ساده 6.5 نطنز6.5کلاف ساده3spکارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم
ثابت24,405
2,196

همانطور که می‌دانید میلگرد نوعی مقطع فولادی است که از آن برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود. این مقاطع فولادی در انواع آجدار و ساده و سایزهای مختلف تا ۱۶ میلیمتر وجود دارند. میلگردها به دو روش شاخه‌ای و کلاف بسته‌بندی می‌شوند. شاخه‌ای به این معناست که میلگردها به صورت دانه‌ای و برحسب تعداد فروخته می‌شوند. ولی بسته‌بندی کلاف یا میلگرد کلاف چیزی است که قصد داریم در ادامه راجع به آن صحبت کنیم. قیمت کلاف با قیمت میلگرد شاخه‌ای متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد.

کلاف چیست؟

کلاف در واقع به نوعی از بسته‌بندی میلگرد گفته می‌شود که به صورت کلاف پیچیده شده است و شاخه‌ای نیست. میلگرد کلاف نوعی میلگرد بسیار بلند است و به دلیل طول زیاد آن امکان بسته‌بندی آن به صورت شاخه‌ای وجود ندارد و به همین سبب آن را به صورت کلاف می‌پیچند. معمولا کلاف برای میلگردهای با ضخامت خیلی کم و حداکثر تا ۱۲ میلیمتر صورت می‌گیرد که به صورت نورد گرم تولید شده باشند. کلاف ضخیم‌تر هم در کارخانجات به صورت سفارشی تولید می‌گردد. میلگرد کلاف در دو نوع کلاف ساده و کلاف آجدار در بازار عرضه می‌شود.
از جمله کاربردهای میلگرد کلاف می‌توان به ساختمان‌سازی، سیم بکسل، سیم خاردار، خرپا، صنایع جوشکاری، زنجیر فلزی، صنایع فنرسازی، مفتول خوش تراش و غیره اشاره کرد.

قیمت کلاف

قیمت کلاف به عوامل زیادی بستگی دارد و رقم ثابتی نیست.
شکل کلاف: کلاف در دو شکل ساده و آجدار تولید می‌شود. هر کدام از آنها کاربرد جداگانه‌ای دارند و قیمت آنها نیز متفاوت است‌. کلاف آجدار بیشتر برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود و کلاف ساده نیز برای ساخت خرپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نوع کلاف: قیمت کلاف متاثر از نوع آن هم هست. کلاف در دو نوع A2 و A3 در بازار موجود است و هرکدام از نظر میزان کربن موجود و استحکام باهم متفاوت هستند‌. بنابراین قیمت کلاف به این بستگی دارد که نوع آن چه باشد.
ضخامت کلاف: کلاف‌ها معمولا در سایزهای مختلفی تولید می‌شوند. بنابراین قیمت کلاف به سایز و ضخامت آن هم بستگی دارد. کلاف سایز درشت تا از ۸ تا ۱۲ میلیمتر است و کلاف سایز کوچک که به آن مفتول یا وایر گفته می‌شود تا سایز ۵.۵ موجود است.
وزن کلاف: عامل دیگری که بر قیمت کلاف تاثیر می‌گذارد وزن آن است. وزن کلاف تا ۲۰۰ کیلوگرم نیز در بازار به صورت معمولا وجود دارد. اما برخی کارخانجات به طور سفارشی وزن بالاتر از این هم تولید می‌کنند.
سایر موارد: عواملی نیز وجود دارند که به طور غیرمستقیم بر قیمت کلی کلاف تأثیر می‌گذارند که از میان آنها می‌توان به نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت فولاد و آهن‌آلات، میزان تولیدات داخلی و میزان صادرات و واردات اشاره کرد.
قیمت کلاف سادهکلاف به میلگردهای به هم تنیده و پیچیده‌ای گفته می‌شود که برای پروژه‌های خیلی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلاف باعث می‌شود که حمل‌ونقل میلگرد در حجم زیاد به سهولت انجام شود. همچنین قیمت تمام شده میلگرد کلاف، نسبت به میلگرد شاخه‌ای معمولا کمتر است و از این جهت مقرون به صرفه‌تر نیز هست‌‌.

دریافت PDF جدول وزن کلاف آجدار میلگرد

قیمت روز کلاف اصفهان

 

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید