قوطی پروفیل سبک و سنگین

قیمت قوطی ضخامت 1.5 تهران

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه تهران تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه تهران تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه تهران تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه تهران تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 2 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 14600
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 14600
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 14630
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 14610
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 14600
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 14600
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 14600
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 14600
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 14600
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 14600
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 14600
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 14600
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 14600
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 14600
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 14600
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 14600
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 14600
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 14600
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 14600
20 70×70 قوطی 2 6 26 تهران/کارخانه 14600
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 14600
22 90×90 قوطی 2 6 33 تهران/کارخانه 14600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 14820
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 14820
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 14820
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 14720
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 14700
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 14720
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 14710
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 14700
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14720
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 14700
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 14700
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 14700
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 14700
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 14700
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14700
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 14700
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 14700
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 14700
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 14700
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 14700
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 14700
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 14700
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 14700
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 14700
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 14700
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 14700
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 14700
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 14740
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 14700
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 14700
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 14700
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 14700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.2 اصفهان – نوع ورق فولاد اهواز

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 14320
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 14320
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 14320
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 14220
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 14200
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 14220
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 14210
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 14200
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14220
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 14200
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 14200
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14200
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 14200
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14200
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 14200
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 14200
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 14200
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 14200
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 14200
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 14200
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 14200
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 14200
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14200
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14200
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 14200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 14430
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 14410
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 14400
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 14400
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 14400
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 14400
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 14400
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 14400
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 14400
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 14400
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 14400
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 14400
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 14400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 25*25 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 14620
2 قوطی 35*35 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 14600
3 قوطی 20*20 2.5 6 9 اصفهان/کارخانه 14620
4 قوطی 20*30 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 14610
5 قوطی 20*40 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 14600
6 قوطی 20*60 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 14620
7 قوطی 30*30 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 14600
8 قوطی 30*40 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 14600
9 قوطی 30*50 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 14600
10 قوطی 40*40 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 14600
11 قوطی 40*60 2.5 6 32 اصفهان/کارخانه 14600
12 قوطی 40*80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 14600
13 قوطی 40*100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 14600
14 قوطی 50*50 2.5 6 22 اصفهان/کارخانه 14600
15 قوطی 60*60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 14600
16 قوطی 70*70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 14600
17 قوطی 90*90 2.5 6 42 اصفهان/کارخانه 14600
18 پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 14600
19 پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 14600
20 پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 14600
21 چهارچوب فلزی معمولی 2.5 6 30 اصفهان/کارخانه 14600
22 چهارچوب فلزی فرانسوی 2.5 6 31 اصفهان/کارخانه 14600
23 زهوار 2.5 6 7.5 اصفهان/کارخانه 14600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 3 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 14400
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 14400
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 14400
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 14400
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 14400
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 14400
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 14400
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 14400
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 14400
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 14400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 14600
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 14600
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 14600
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 14600
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 14600
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 14600
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 14600
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 14600
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 14600
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 14600
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 14600
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 14600
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 14600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 16350
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 16350
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 16350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل در و پنجره 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 15 اصفهان/کارخانه 10000
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 15 اصفهان/کارخانه 10000
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 15 اصفهان/کارخانه 10000
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 24.2 اصفهان/کارخانه 10000
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.6 اصفهان/کارخانه 10000
6 چهارچوبی نگین 2 6/60 31 اصفهان/کارخانه 10000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 2.5

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9650
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9650
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9650
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 30 اصفهان/کارخانه 9650
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 31 اصفهان/کارخانه 9650
6 چهارچوبی نگین 2.5 6.6 40 اصفهان/کارخانه 9650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.