قوطی پروفیل سبک و سنگین

قیمت قوطی ضخامت 1.5 تهران

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه تهران تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه تهران تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه تهران تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه تهران تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 2 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 7100
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 7100
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 7120
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 7110
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 7100
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 7100
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 7100
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 7120
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 7100
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 7100
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 7100
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 7100
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 7100
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 7100
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 7100
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 7100
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 7100
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 7100
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 7100
20 70×70 قوطی 2 6 26 تهران/کارخانه 7100
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 7100
22 90×90 قوطی 2 6 33 تهران/کارخانه 7100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 7170
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 7170
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 7170
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 7070
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 7050
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 7070
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 7060
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 7050
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 7070
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 7050
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 7050
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 7050
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 7050
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 7050
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 7050
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 7050
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 7050
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 7050
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 7050
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 7050
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 7050
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 7050
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 7050
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 7050
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 7050
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 7050
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 7050
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 7090
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 7050
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 7050
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 7050
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 7050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.2 اصفهان – نوع ورق فولاد اهواز

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 7070
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 7070
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 7070
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 6970
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 6950
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 6970
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 6960
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 6950
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6970
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 6950
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 6950
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6950
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6950
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6950
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6950
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 6950
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 6950
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 6950
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 6950
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 6950
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 6950
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 6950
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6950
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6950
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 7120
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 7110
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 7100
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 7100
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 7100
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 7100
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 7100
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 7100
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 7100
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 7100
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 7100
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 7100
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 7100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 25*25 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 6870
2 قوطی 35*35 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 6850
3 قوطی 20*20 2.5 6 9 اصفهان/کارخانه 6870
4 قوطی 20*30 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 6860
5 قوطی 20*40 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 6850
6 قوطی 20*60 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6870
7 قوطی 30*30 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 6850
8 قوطی 30*40 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 6850
9 قوطی 30*50 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6850
10 قوطی 40*40 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6850
11 قوطی 40*60 2.5 6 32 اصفهان/کارخانه 6850
12 قوطی 40*80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 6850
13 قوطی 40*100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 6850
14 قوطی 50*50 2.5 6 22 اصفهان/کارخانه 6850
15 قوطی 60*60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 6850
16 قوطی 70*70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 6850
17 قوطی 90*90 2.5 6 42 اصفهان/کارخانه 6850
18 پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6850
19 پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6850
20 پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6850
21 چهارچوب فلزی معمولی 2.5 6 30 اصفهان/کارخانه 6850
22 چهارچوب فلزی فرانسوی 2.5 6 31 اصفهان/کارخانه 6850
23 زهوار 2.5 6 7.5 اصفهان/کارخانه 6850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 3 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 7100
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 7100
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 7100
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 7100
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 7100
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 7100
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 7100
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 7100
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 7100
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 7100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 6850
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 6850
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 6850
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 6850
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 6850
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 6850
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 6850
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 6850
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 6850
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 6850
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 6850
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 6850
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 6850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل در و پنجره 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 7100
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 7100
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 7100
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 23.2 اصفهان/کارخانه 7100
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.5 اصفهان/کارخانه 7100
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 6/60 13.9 اصفهان/کارخانه 7100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 2.5

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 7100
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 7100
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 7100
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 23.2 اصفهان/کارخانه 7100
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 24.5 اصفهان/کارخانه 7100
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 6.6 13.9 اصفهان/کارخانه 7100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.