قوطی پروفیل سبک و سنگین

قیمت قوطی ضخامت 1.5 تهران

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه تهران 7340
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 7300
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 7300
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه تهران 7300
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه تهران 7300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 2 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 5950
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 5950
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 5970
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 5960
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 5950
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 5950
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 5950
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 5970
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 5950
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 5950
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 5950
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 5950
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 5950
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 5950
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 5950
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 5950
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 5950
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 5950
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 5950
20 70×70 قوطی 2 6 26 تهران/کارخانه 5950
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 5950
22 90×90 قوطی 2 6 33 تهران/کارخانه 5950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 6070
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 6070
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 6070
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5970
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5950
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5970
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5960
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5950
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5970
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5950
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5950
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 5950
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5950
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5950
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5950
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5950
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5950
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5950
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5950
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 5950
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 5950
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 5950
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 5990
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 5950
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 5950
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 5950
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 5950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.2 اصفهان – نوع ورق فولاد اهواز

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 6020
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 6020
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 6020
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5920
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5900
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5920
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5910
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5900
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5920
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5900
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5900
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5900
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5900
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5900
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5900
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5900
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5900
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5900
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5900
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 5900
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 5970
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 5960
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 5950
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 5950
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 5950
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 5950
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 5950
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 5950
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 5950
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 5950
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 5950
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 5950
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 5950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 25*25 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 5770
2 قوطی 35*35 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 5750
3 قوطی 20*20 2.5 6 9 اصفهان/کارخانه 5770
4 قوطی 20*30 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 5760
5 قوطی 20*40 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 5750
6 قوطی 20*60 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5770
7 قوطی 30*30 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 5750
8 قوطی 30*40 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 5750
9 قوطی 30*50 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5750
10 قوطی 40*40 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5750
11 قوطی 40*60 2.5 6 32 اصفهان/کارخانه 5750
12 قوطی 40*80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 5750
13 قوطی 40*100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 5750
14 قوطی 50*50 2.5 6 22 اصفهان/کارخانه 5750
15 قوطی 60*60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 5750
16 قوطی 70*70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 5750
17 قوطی 90*90 2.5 6 42 اصفهان/کارخانه 5750
18 پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5750
19 پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5750
20 پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5750
21 چهارچوب فلزی معمولی 2.5 6 30 اصفهان/کارخانه 5750
22 چهارچوب فلزی فرانسوی 2.5 6 31 اصفهان/کارخانه 5750
23 زهوار 2.5 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت قوطی ضخامت 3 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 5950
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 5950
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 5950
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 5950
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 5950
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 5950
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 5950
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 5950
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 5950
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 5950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 5750
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 5750
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 5750
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 5750
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 5750
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 5750
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 5750
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 5750
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 5750
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 5750
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 5750
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 5750
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 5750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 7300
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 7300
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 7300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل در و پنجره 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 5930
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 5930
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 5930
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 23.2 اصفهان/کارخانه 5930
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.5 اصفهان/کارخانه 5930
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 6/60 13.9 اصفهان/کارخانه 5930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 2.5

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 5800
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 5800
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 5800
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 23.2 اصفهان/کارخانه 5800
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 24.5 اصفهان/کارخانه 5800
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 6.6 13.9 اصفهان/کارخانه 5800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.