3.3/5
62رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نکات مهم در برآورد هزینه های ساختمان

در مقاله قبل تحت عنوان محاسبه هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی کلیاتی در خصوص محاسبه آهن آلات مصرفی برای هر متر مربع ساختمان و هزینه ساخت آن تقدیم حضورتان گردید. در مقاله حاضر و قسمت های بعدی سعی داریم به صورت جزئی تر در این رابطه بحث کنیم. در این مقاله به محاسبات مربوط به میلگرد مصرفی ساختمان خواهیم پرداخت. به طور کلی نکات مهم در برآورد هزینه های ساختمان به شرح زیر می باشد.

1 – مطالعه کامل نقشه و مشخصات، خصوصا دتایل ها و جزئیات اجرایی

مترور خوب و دقیق باید قبل از شروع متره کردن پروژه مورد نظر، نقشه ها و تمامی جزئیات آن را به طور کامل مطالعه و بررسی کند و در صورت ناقص بودن و یا غیر قابل فهم بودن نقشه ها و جزئیات آن، می بایست آن را به مهندس طراح منعکس نموده تا نقشه و مشخصات را اصلاح و تکمیل نماید.

از جمله موارد نقص ممکن در نقشه عبارت است از: عدم درج مقاومت فشاری بتن (عیار بتن)، کمبود اندازه و ابعاد موجود در پلان و دتایل ها، مشخص نبودن نوع آرماتور، عدم درج مشخصات و جداول مربوط به کارهای فولادی سنگین (جداول مربوط به ابعاد و اندازه های نبشی ها، پلیت ها و ورق ها)، عدم درج مشحصات تیرچه ها و جزئیات مربوط به آن و …

2 – فهرست بندی کردن تمام قسمت هایی که باید متره شود تا به این ترتیب چیزی از قلم نیفتد

3 – به منظور نظم بخشیدن به عملیات متره باید عملیات ریز متره را در جداول مخصوص به آن انجام داد

4 – آدرس هایی که در ریز متره آورده می شود باید براساس نقشه و جزئیات، دقیق و خوانا و بدون خط خوردگی باشد.

5 – ملزومات نقشه های اجرایی جهت متره

الف) نقشه های اجرایی، سازه ای و معماری باید با مقاس مشخص، ابعاد و اندازه مشخص، دقیق و خوانا بوده و دارای تمام جزئیات اجرایی باشد که یک مترور براحتی بتواند از آن ها استفاده نماید

ب) جدول نازک کاری کامل و با آدرس و مشخصات تعیین شده باشد و در نقشه ها معلوم گردد

ج) جدول لیستوفر میلگرد و آهن آلات مصرفی در نقشه های سازه ای به طور دقیق مشخص باشد

د) نوع، تعداد و اندازه درب ها و پنجره های مصرفی در پروژه با جزئیات کامل مشخص باشد

محاسبات کارهای فولادی با میلگرد

نکات مهم

 • واحد اندازه گیری برای کارهای فولادی با میلگرد کیلوگرم است
 • برای به دست آوردن وزن میلگرد از جداول استاندارد (جدول زیر ) که مشخصات فنی میلگردها در آن وجود دارد محاسبه می شود.
 • در کارخانه معمولا هر شاخه میلگرد به طول 12 متر تولید می شود.

میلگردها معمولا به سه نوع دسته بندی می شوند:

1 – ساده (AI) Ø

2 – آجدار (AII) Φ

3 – آجدار پیچیده (AIII) Φ

محاسبه وزن میلگرد

برای مثال اگر بخواهیم وزن میلگردی به طول 6 متر از نوع Φ16 را به دست آوریم:

وزن میلگرد = 1× 6 × 1/58 = 9/48 Kg

شکل زیر آرماتور آجدار را نمایش می دهد.

وزن میلگرد

جدول زیر استاندارد میلگردهای ساختمانی را نمایش می دهد:

جدول استاندارد میلگرد

در صورتی که به جدول فوق دسترسی نداشتیم برای به دست آوردن G (وزن مخصوص) می توانیم از فرمول زیر استفاده نماییم:

وزن مخصوص میلگرد

نحوه به دست آوردن مقدار خم و قطر داخلی خاموت ها:

برای میلگردهای تقسیم و خاموت های دارای قلاب 135 درجه مقدار مقدار خم برابر است با:

محاسبه خم خاموت

قطر داخلی خم ها برای خاموت های به قطر کمتر از 16 میلی متر نباید از 4db کمتر باشد:

خم خاموت

شکل زیر خاموت دارای قلاب 135 درجه را نمایش می دهد.

خاموت

شکل های زیر خاموت Φ8 (20cm×20cm) با خم 10 سانتی متر و دارای قلاب 135 درجه را نشان می دهد.

خاموت

خاموت

خاموت

شکل های زیر Φ8 (45cm×35cm) با خم 10 سانتی متر و دارای قلا 135 درجه را نمایش می دهد.

خاموت

خم خاموت

خم خاموت

نحوه به دست آوردن مقدار خم و قطر داخلی آرماتورهای اصلی

خم 90 درجه به اضافه حداقل 12db طول مستقیم در انتهای آزاد میلگرد برابر است با : min 15db

خم و قطر داخلی آرماتور

حداقل قطر داخلی خم ها برای میلگرد های اصلی به قطر کمتر از 28 میلی متر برابر است با : min 6db

خم آرماتور

تذکر : db قطر آرماتور است

شکل زیر خم 90 درجه در آرماتورهای اصلی را نمایش می دهد.

خم آرماتور

مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها :

ضخامت پوشش بتن روی میلگرد

شرایط محیطی مندرج در جدول فوق به شرح زیر است:

 • شرایط محیطی ملایم:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده یا قطعات بتنی در مقابل آن ها محافظت می شود. قطعاتی که در معرض رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناب، یخ زدگی، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و ضربه اجسام دیگر نبوده یا در مقابل تهاجم به نحوی مطلوب مورد محافظت واقع شده باشند، دارای شرایط محیطی ملایم می باشند.

 • شرایط محیطی متوسط:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها قطعات بتنی در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می گیرند. قطعاتی که دائما در تماس با خاک هایی غیر مهاجم هستند یا در مجاورت آب های با pH˃5 قرار می گیرند، دارای شرایط محیطی متوسط می باشند.

 • شرایط محیطی شدید:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب و یا یخ زدگی نه چندان شدید قرار می گیرند.

 • شرایط محیطی بسیار شدید:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها قطعات بتنی در معرض گازها، مایعات، مواد خورنده و یا رطوبت همراه با یخ زدگی شدید قرار می گیرند. قطعات در معرض ترشح آب، قطعات غوطه ور در آب که یک وجه آن ها در تماس با هوا قرار می گیرند، قطعات واقع در هوای اشباع شده از نمک و سطوحی که در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ زدا قرار می گیرند، دارای شرایط محیطی بسیار شدید می باشند.

 • شرایط محیطی فوق العاده شدید:

به محیط هایی اطلاق می شود که قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و یا آب با pH˂5 قرار می گیرند. سطوح بتنی محافظت نشده پارکینگ ها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جا به جا می کند، دارای شرایط محیطی فوق العاده شدید هستند. شرایط محیطی جزایر خلیج فارس و دریای عمان به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار می گیرند.

محاسبه مقدار میلگرد مصرفی ساختمان در هر متر مربع

در این بخش به پرسش برخی عزیزان در خصوص میلگرد مصرفی در فونداسیون های مختلف پاسخ خواهیم داد.

در ابتدا با یک مثال عملی آغاز خواهیم کرد:

مقدار میلگرد مصرفی در فوندانسیون اسکلت فلزی

مقدار میلگردهای فونداسیون منفرد زیر را به دست آورید. ( شرایط محیطی از نوع بسیار شدید)

توجه: محورهای A و B دارای شناژهای یکسان هستند.

محورهای 1 و 2 دارای شناژهای یکسان هستند.

محاسبه میلگرد مصرفی

محاسبه میلگرد مصرفی

باید در نظر داشت که با توجه به اینکه شرایط محیطی بسیار شدید است بنابراین پوشش بتن 5/7 سانتی متر (برای شالوده ها) است.

محاسبه میلگرد ساختمان

نحوه محاسبه طول و تعداد آرماتورها

طول آرماتور Φ12 و Φ14

محاسبه طول آرماتور

تذکر : (075/0 = پوشش بتن) (25/0 = خم آرماتور)

طول خاموت Φ10:

محاسبه طول خاموت

طول خاموت = [ ( 40 – 2 (7/5)) × 2] + [ ( 60- 2(7/5)) × 2] + 2(10) = 160 cm = 1/6 m

تذکر : ( 5/7 = پوشش بتن ) ( 10cm = خم آرماتور)

طول خاموت Φ8

طول خاموت

طول خاموت  = [ (50 – 2(7/5)) × 2] + [ (60 – 2 (7/5)) × 2] + 2(10) = 180 cm = 1/8 m

تذکر : (7/5 = پوشش بتن) (  10 cm = خم آرماتور)

طول آرماتور Φ16

محاسبه طول خاموت

طول آرماتور = 1.2 – 20(0/075) + 2 (0/25) = 1/55 m

تذکر: (  0/075 m  = پوشش بتن) ( 0/25 m = خم آرماتور)

تعداد خاموت Φ10:

[ (6.40 – 2(0.075)) ÷ 0.2] + 1 = 32

تذکر: (0.075m = پوشش بتن) (0.2m =  فواصل آرماتورها)

تعداد خاموت Φ8

[ (6.4 – 2(0.075)) ÷ 0.15] + 1 = 43

تذکر: (0.075m = پوشش بتن) (  0.15m = فواصل آرماتورها)

نکته مهم:

برای به دست آوردن تعداد آرماتور در یک فاصله مشخص، تعداد میلگرد در شمارش یکی بیشتر محاسبه می شود.

به طور مثال در طول مشخص 5 متر اگر بخواهیم آرماتورهایی به فواصل 20 سانتی متر از یکدیگر قرار دهیم، مطابق شکل زیر تعداد آرماتورها برابر است با:

((5) ÷ 0.02) + 1 = 26

خم آرماتور

نحوه محاسبه مقدار خم آرماتورهای اصلی:

با توجه به اینکه در شناژها آرماتورهای نمره 12 و 14 و 16 داریم، به منظور سهولت در اجرا، آرماتور دارای قطر بزرگتر را مبنای محاسبه قرار می دهیم:

Min 15db = 15 × 0.016 = 0.25 = 25cm

نحوه محاسبه خم خاموت ها

با توجه به اینکه دو نوع خاموت Φ10) و Φ8 ( داریم، به منظور سهولت در اجرا خاموت دارای قطر بزرگتر را مبنای محاسبه قرار می دهیم.

قطر داخلی خم : min 4db = 4 × 0.01 = 0.04 m = 4 cm ⇒ r = 2 cm

خم خاموت  : min 6 db ˃ 60 mm = 6 × 0.01 = 0.06 m

همان طوری که در روابط بالا مشاهده می کنیم، مقدار خم خاموت باید بزرگ تر از 60 میلی متر باشد که این امر تحقق نیافته است بنابراین باید برای خم مقداری را در نظر بگیریم که از 60 میلی متر بزرگتر باشد و در رابطه بالا صدق کند. بنابراین مقدار 90 میلی متر ( 9 سانتی متر) را برای خم خاموت در نظر می گیریم.

X = 9 – 2 = 7 cm

P = ¼ π D = ¼ × 3.14 × 0.04 = 0.03 m = 3 cm

 x + p = 7 + 3 = 10 cm

خم آرماتور

خم خاموت

جدول لیستوفر آرماتور

محاسبات میلگرد

شکل های زیر آرماتوربندی فوندانسیون منفرد را نمایش می دهد.

آرماتوربندی فوندانسیون

آرماتوربندی فوندانسیون

مقدار میلگردهای فونداسیون نواری و همچنین میلگردهای شناژهای قائم آن با مقطع و پلان زیر را به دست آورد.

( پوشش بتن برای شناژهای افقی پایین 5 سانتی متر و برای شناژهای قائم 4.5 سانتی متر است.)

محاسبات میلگرد

محاسبات میلگرد

محاسبه طول آرماتور

نحوه به دست آوردن طول آرماتورهای طولی Φ16 شناژهای افقی پایین:

طول آرماتور ردیف 1 = 14.56 – 2 (0.05) + 2(0.25) = 14.96 m

طول آرماتور ردیف 3 = (0.70 + 1.88 + .06) – 2(0.05) + 2(0.25) = 3.58 m

طول آرماتور ردیف 4 = (0.70 + 1.88 + 0.6 + 0.8 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 7.65m

طول ردیف آرماتور 5 = (6.61 + 0.7 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 8.41m

طول آرماتور ردیف 6 = 10.96 – 2(0.05) + 2(0.25) = 11.36

طول آرماتور ردیف 7 = 3.30 – 2(0.05) + 2(0.25) = 3.70m

طول آرماتور ردیف 8 = (0.07 + 3.13 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 4.93m

تذکر: (0.05 = پوشش بتن) (0.25 = خم آرماتورها min 15db )

نحوه به دست آوردن تعداد و طول آرماتورهای طولی Φ16 شناژها قائم:

طول آرماتور طولی شناژ قائم  = 0.25 + 0.40 + 3 + 0.30 + 0.25 – 2(0.05) = 4.1 m

تذکر : (0.25 = خم آرماتورها (min 15db)) (3 = ارتفاع کف تا زیر سقف) (0.40 = ارتفاع شناژ پایین)

(0.30 – ارتفاع شناژ بالا) ( 0.05 – پوشش بتن)

همچنین برای محاسبه باید در نظر داشته باشید که

مقدار اورلپ آرماتورها برابر است با 40 برابر قطر آرماتور 40 × Φ

عموما کارخانه های تولید آهن و آرماتور، حداکثر در اندازه 12 متر شاخه های تیرآهن و آرماتور تولید می کنند. اگر در پروژع ای با طول های بیشتر از 12 متر مواجه شدیم، به دلیل محدود بودن طول آرماتورها، جهت اتصال محکم تر و مقاوم تر، ابتدا و انتهای آرماتورها را در یک طول مشخص در کنار هم قرار می دهیم و با مفتول متصل می کنیم که این طول برابر است با چهل برابر قطر آرماتور.

اورلپ میلگرد

نحوه محاسبه مقدار خم آرماتورهای اصلی:

خم آرماتور اصلی Φ16 و Φ14:

Min 15db = 15 × 0.016 = 0.25 m = 25 cm

محاسبات آرماتور

محاسبات میلگرد

نحوه به دست آوردن تعداد خاموت های شناژ افقی پایین

تعداد خاموت ردیف 1 = [(14.56 – 2(0.05)) ÷ 0.20] + 1 = 73

تعداد خاموت ردیف 2  = (1.88 ÷ 0.20) + 1 =10

تعداد خاموت ردیف 3  = (1.88 ÷ 0.20 ) + 1 = 10

تعداد خاموت ردیف 4 = (3.37 ÷ 0.2) + 1 + 18

تعداد خاموت ردیف 5 = (6.61 ÷ 0.20) + 1 = 34

تعداد خاموت ردیف 6  = ( 9.56 ÷ 0.20 ) + 1 = 49

تعداد خاموت ردیف 7 = [(3.30 – 2(0.05)) ÷ 0.2] + 1 = 17

تعداد خاموت ردیف 8 = ( 4.38 ÷ 0.2) + 1 = 23

تعداد خاموت ردیف 9 = (3.13 ÷ 0.2) + 1 = 17

تذکر: ( 0.05 = پوشش بتن) ( 0.20 = فواصل خاموت ها)

تعداد خاموت های شناژ قائم

تعداد خاموت های یک شناژ قائم = (3 ÷ 0.2) = 15

جدول لیستوفر میلگرد

جدول لیستوفر میلگرد

محاسبات آرماتوربندی

شکل های زیر آرماتوربندی شناژ افقی پایین و شناژ قائم را نمایش می دهد.

آرماتوربندی

آرماتوربندی

نحوه محاسبه میلگرد سقف

محاسبه مقدار آرماتورهای حرارتی سقف تیرچه و بلوک

نوع آرماتور حرارتی Φ6 و فواصل آن ها از یکدیگر 25 سانتی متر است.

محاسبه میلگرد سقف

عموما آرماتورهای حرارتی سقف به صورت یکپارچه در سراسر سقف به صورت طولی و عرضی قرار می گیرند.

محاسبه میلگرد سقف

شکل زیر قسمت های مختلف سقف تیرچه و بلوک را نمایش می دهد:

محاسبه میلگرد سقف

سقف تیرچه بلوک

شکل زیر نحوه جایگیری تیرچه ها بر روی آویز و در دل تیر را نمایش می دهد.

میلگرد سقف

شکل زیر تیرچه و بلوک یونولیتی و آرماتورهای حرارتی سقف را نمایش می دهد.

میلگرد سقف

منبع: کتاب اصول متره و ریز متره

مشاهده نسخه pdf مقاله : محاسبه هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی (محاسبات میلگرد ساختمان)

3.3/5
62رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0