کابل مفتولی

نکات مهم در هنگام خرید کابل مفتولی

1- بهترین هادی در کابل های مفتولی از جنس مس می باشد. لازم به ذکر است که استفاده از هادی آلومینیومی از مقطع 10 میلی متر مربع مجاز شناخته شده است.
2- وزن کابل مفتولی نمی تواند معیار مناسبی جهت انتخاب محصول باشد.
3- قیمت کابل مفتولی نیز معیار مطمئنی جهت انتخاب این محصول نمی باشد بلکه اعتبار فروشنده و رعایت استانداردها توسط تولیدکننده مهمترین نکته ای است که در هنگام خرید این محصول باید به آن توجه شود. بنابراین پیش از خرید ابتدا از اعتبار و سابقه تولید کننده و فروشنده اطمینان کامل یابید.
4- قیمت کابل مفتولی نیز همچون سایر محصولات همواره دستخوش تغییراتی می گردد و نوسانات داخلی و خارجی بر آن اثرگذار می باشد. همچنین قیمت هادی و مواد پلیمری نیز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت این محصول خواهد داشت.

کابل کواکسیال RG59

ردیف نام محصول نوع واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 کابل کواکسیال آنتن صادراتی 4/5C-2v هادی وشیلد مس متر اصفهان 3100
2 کابل کواکسیال آنتن صادراتی 4/5C-2V شیلد CCA وهادی مس متر اصفهان 2400
3 کابل کواکسیال کابل RG59 هادی و شیلد مس متر اصفهان 3400
4 کابل کواکسیال کابل RG59 شیلد CCA و هادی مس متر اصفهان 1930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کابل فویلدار مخابراتی مسی J_Y_ST_Y

ردیف نام محصول نوع کابل سایز واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی و شیلد مس) J-Y(ST)Y دو زوج 0.4+0.6*2*2 متر اصفهان 2200
2 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی و شیلد مس) J-Y(ST)Y چهار زوج 0.4+0.6*2*4 متر اصفهان 860
3 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی و شیلد مس) J-Y(ST)Y شش زوج 0.4+0.6+2*6 متر اصفهان 3910
4 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی و شیلد مس) J-Y(ST)Y ده زوج 0.4*0.6*2*10 متر اصفهان 1720
5 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی مس و شیلد CCA) J-Y(ST)Y دو زوج 0.4+0.6*2*2 متر اصفهان 5550
6 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی مس و شیلد CCA) J-Y(ST)Y چهار زوج 0.4+0.6*2*4 متر اصفهان 2470
7 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی مس و شیلد CCA) J-Y(ST)Y شش زوج 0.4+0.6+2*6 متر اصفهان 9460
8 کابل فویل دار مخابراتی مسی( هادی مس و شیلد CCA) J-Y(ST)Y ده زوج 0.4*0.6*2*10 متر اصفهان 3610
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کابل شیاردار مشی NYSLCY

ردیف نام محصول نوع کابل سایز واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 کابل افشان شیلد NYSLCY 2*0.75 متر اصفهان 4330
2 کابل افشان شیلد NYSLCY 2*1 متر اصفهان 5240
3 کابل افشان شیلد NYSLCY 2*1.5 متر اصفهان 6510
4 کابل افشان شیلد NYSLCY 2*2.5 متر اصفهان 9670
5 کابل افشان شیلد NYSLCY 4*1.5 متر اصفهان 10360
6 کابل افشان شیلد NYSLCY 4*2.5 متر اصفهان 14920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کابل افشان NYMHY

ردیف نام محصول نوع کابل سایز واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 کابل افشان NYMHY 2*0.75 متر اصفهان 2220
2 کابل افشان NYMHY 2*1 متر اصفهان 2660
3 کابل افشان NYMHY 2*1.5 متر اصفهان 3600
4 کابل افشان NYMHY 2*2.5 متر اصفهان 5810
5 کابل افشان NYMHY 2*4 متر اصفهان 8890
6 کابل افشان NYMHY 2*6 متر اصفهان 12810
7 کابل افشان NYMHY 2*10 متر اصفهان 22010
8 کابل افشان NYMHY 3*0.75 متر اصفهان 3270
9 کابل افشان NYMHY 3*1 متر اصفهان 3800
10 کابل افشان NYMHY 3*1.5 متر اصفهان 5280
11 کابل افشان NYMHY 3*2.5 متر اصفهان 8280
12 کابل افشان NYMHY 3*4 متر اصفهان 12690
13 کابل افشان NYMHY 3*6 متر اصفهان 18410
14 کابل افشان NYMHY 3*10 متر اصفهان 31440
15 کابل افشان NYMHY 3*16 متر اصفهان 50780
16 کابل افشان NYMHY 4*0.75 متر اصفهان 4190
17 کابل افشان NYMHY 4*1 متر اصفهان 4910
18 کابل افشان NYMHY 4*1.5 متر اصفهان 6960
19 کابل افشان NYMHY 4*2.5 متر اصفهان 10790
20 کابل افشان NYMHY 4*4 متر اصفهان 16510
21 کابل افشان NYMHY 4*6 متر اصفهان 23810
22 کابل افشان NYMHY 4*10 متر اصفهان 40610
23 کابل افشان NYMHY 4*16 متر اصفهان 64510
24 کابل افشان NYMHY 5*1.5 متر اصفهان 8810
25 کابل افشان NYMHY 5*2.5 متر اصفهان 13960
26 کابل افشان NYMHY 5*4 متر اصفهان 21690
27 کابل افشان NYMHY 5*6 متر اصفهان 31010
28 کابل افشان NYMHY 5*10 متر اصفهان 53200
29 کابل افشان NYMHY 5*16 متر اصفهان 81610
30 کابل افشان NYMHY 3*25+16 متر اصفهان 99850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کابل مفتولی NYY_O_0.6-KV

ردیف نام محصول نوع کابل سایز واحد محل تحویل قیمت id نمودار
1 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 2*1.5 متر اصفهان 4420 135250
2 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 2*2.5 متر اصفهان 7730 135251
3 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 2*4 متر اصفهان 10510 135252
4 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 2*6 متر اصفهان 15110 135253
5 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 2*10 متر اصفهان 24510 135254
6 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 3*2.5 متر اصفهان 9260 135255
7 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 3*4 متر اصفهان 14010 135256
8 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 3*6 متر اصفهان 20290 135257
9 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 3*10 متر اصفهان 32770 135258
10 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 4*2.5 متر اصفهان 13210 135259
11 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 4*4 متر اصفهان 19610 135260
12 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 4*6 متر اصفهان 28610 135261
13 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 4*10 متر اصفهان 45710 135262
14 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 5*4 متر اصفهان 22840 135263
15 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 5*6 متر اصفهان 34540 135264
16 کابل مفتولی NYY 0/6-1 (KV) 5*10 متر اصفهان 48510 135265
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم افشان

ردیف نام محصول سایز واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم افشان(معمولی) 1*0.5 متر اصفهان 590
2 سیم افشان(معمولی) 1*0.75 متر اصفهان 850
3 سیم افشان(معمولی) 1*1 متر اصفهان 1050
4 سیم افشان(معمولی) 1*1.5 متر اصفهان 14360
5 سیم افشان(معمولی) 1*2.5 متر اصفهان 2330
6 سیم افشان(معمولی) 1*4 متر اصفهان 3650
7 سیم افشان(معمولی) 1*6 متر اصفهان 5280
8 سیم افشان(معمولی) 1*10 متر اصفهان 9400
9 سیم افشان(معمولی) 1*16 متر اصفهان 15340
10 سیم افشان(معمولی) 1*25 متر اصفهان 23850
11 سیم افشان(ارت) 1*1.5 متر اصفهان 1460
12 سیم افشان(ارت) 1*2.5 متر اصفهان 2375
13 سیم افشان(ارت) 1*4 متر اصفهان 3670
14 سیم افشان(ارت) 1*6 متر اصفهان 5360
15 سیم افشان(ارت) 1*10 متر اصفهان 9590
16 سیم افشان(ارت) 1*16 متر اصفهان 15660
17 سیم افشان(ارت) 1*25 متر اصفهان 24330
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کابل تخت افشان

ردیف نام محصول نوع کابل سایز واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 کابل تخت افشان FLAT 3*2.5 متر اصفهان 8110
2 کابل تخت افشان FLAT 3*4 متر اصفهان 11500
3 کابل تخت افشان FLAT 3*6 متر اصفهان 18010
4 کابل تخت افشان FLAT 3*10 متر اصفهان 31730
5 کابل تخت افشان FLAT 3*16 متر اصفهان 51110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم مفتولی

ردیف نام محصول سایز واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم مفتولی 1*0.5 متر اصفهان 566
2 سیم مفتولی 1*0.75 متر اصفهان 780
3 سیم مفتولی 1*1 متر اصفهان 1103
4 سیم مفتولی 1*1.5 متر اصفهان 1380
5 سیم مفتولی 1*2.5 متر اصفهان 2235
6 سیم مفتولی 1*4 متر اصفهان 3760
7 سیم مفتولی 1*6 متر اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کابل مفتولی

کابل مفتولی که در صنعت به کابل خشک یا کابل با نصب ثابت نیز معروف است از نوع هادی های تک مفتولی بوده و دارای مصارفی اعم از سیم کشی داخل تابلو و توزیع برق می باشد. نام این محصول از این جهت انتخاب گردیده که از به هم تنیدن چندین رشته سیم مفتول تشکیل شده است. کابل های مفتولی از استاندارد ISIRI 3084 پیروی کرده و غیر قابل انعطاف می باشد. از این محصول می توان در لوله ها و زیر گچ نیز استفاده نمود. کابل های مفتولی براساس نوع سیم مفتول به کار رفته در داخل آن ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند. ولتاژ نامی دسته اول بین 300 تا 500 ولت و ولتاژ نامی دسته دوم بین 450 تا 750 ولت می باشد.
تفاوت کابل مفتولی و کابل افشان
در هنگام خرید بایستی با تفاوت های اساسی میان کابل مفتولی و کابل افشان آشنا باشید. کابل های افشان به دلیل شکل قرارگیری سیم ها دارای انعطاف پذیری بالاتری بوده در حالی که کابل مفتولی انعطاف پذیری ندارد و برای نصب ثابت و زمینی مناسب تر می باشد. از دیگر تفاوت های میان این دو کابل می توان به مقاومت در برابر خوردگی آن ها اشاره نمود به طوری که کابل مفتولی نسبت به کابل افشان از مقاومت بیشتری در برابر خوردگی برخوردار می باشد. همچنین هزینه تمام
شده برای کابل های مفتولی نسبت به کابل افشان کمتر می باشد. در مقابل کابل های افشان به دلیل خاصیت شکل پذیری نمی شکنند.

قیمت کابل

بهترین تولیدکنندگان این محصول ، کابل مفتولی با کیفیت بالا و با استفاده از هادی مسی تولید می نمایند. از جمله تولیدکنندگان مطرح این محصول می توان به کابل مفتول البرز اشاره نمود که علاوه بر کیفیت بالا از قیمت مناسبی نیز برخوردار می باشد. از کاربردهای کابل مفتولی می توان به استفاده در اماکن خشک، آبدار و مکان های بسته و یا مرطوب اشاره نمود. همچنین استفاده از این محصول در زیر زمین یا در بتن فشرده ممنوع می باشد. هادی این نوع کابل با توجه به الزامات استاندارد ملی می توانند کلاس 1 یا 2 باشند. شما عزیزان می توانید جهت استعلام دقیق قیمت کابل مفتولی و مشاوره خرید با کارشناسان مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.