1.7/5
3رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نحوه نامگذاری و سفارش میلگرد فولادی آجدار (روش آلمانی)

در این روش برای مثال برای سفارش 50 تن میلگرد بتن طبق استاندارد DIN488 و دارای درجه Bst500S با قطر اسمی 20 میلی متر و طول هر شاخه 12 متر، نامگذاری به شرح زیر صورت می پذیرد:

50 t reinforcing steel bars

DIN 488 – Bst500S – 20× 12

توجه شود که به جای نام اختصاری Bst 500S (که معادل Stap به معنای میلگرد در زبان آلمانی است) می توان درجه آرماتور را آورد

50 t reinforcing steel bars

DIN 488- 1/0438 – 20 × 12

مشخصات ابعادی میلگردهای آجدار

میلگردهای آجدار شامل فولادهای مدل Bst 500S و Bst 420S می باشند. این محصولات را براساس شکل ظاهریشان به دو دسته کلی تقسیم می کنند.

 • میلگرد آجدار تابیده

این نوع میلگردها توسط کار سرد پیچ خورده و دارای گامی معادل مقداری 10-12 ds بوده و همچنین همراه با آج طولی می باشند.

همچنین مقدار فاصله بین دو آج مورب در دو طرف برابر c=0/3ds می باشد. برای آگاهی بیشتر به شکل های زیر مراجعه کنید.

میلگرد تاب خورده

میلگرد تاب خورده در حالت سرد Bst420S

میلگرد تاب خورده

میلگرد تاب خورده در حالت سرد Bst500S

 • میلگرد آجدار تابیده نشده

این نوع میلگردها که پیچ و تاب نخورده اند، دارای فاصله بین دو آج مورب در طرفین معادل e=0/2ds می باشند. شکل های زیر. نکته قابل ذکر آنکه در هر دو مدل آج تابیده، آج طولی وجود دارد ولی در میلگردهای تابیده نشده وجود آج های طولی اختیاری است.

میلگرد آجدار تابیده نشده

میلگرد آجدار تابیده نشده Bst420S همراه و بدون آج طولی

میلگرد تابیده نشده

میلگرد آجدار تابیده نشده Bst500S همراه و بدون آج طولی

نکته دیگر آنکه آج های مورب دارای مقطع هلالی بوده و نباید آج طولی را قطع کنند. همچنین آج های مورب دارای شیب انتهایی (کناری) تندی بوده و α45≤ می باشد.

نامگذاری میلگرد آجدار

در مورد ارتفاع آج طولی (h1) دو حالت کلی زیر قابل بررسی می باشد:

 • در مورد میلگرد نورد گرم ( بدون تاب) مقدار آن برابر h1≤0/1ds خواهد بود.
 • در مورد میلگرد تاب خورده سرد مقدار آن برابر h1≤0/15ds خواهد بود.

مقطع عرضی آج میلگرد

مقطع عرضی آج مورب در وسط آج

مقطع عرضی آج طولی

مقطع عرضی آج طولی

فرمول های مورد استفاده برای به دست آوردن مساحت مقطع عرضی بر حسب (AS) cm2 و قطر اسمی بر حسب (ds) میلی متر عبارتند از:

فرمول میلگرد

که در آن

G جرم مقطع طول واحد میلگرد بر حسب gr

L طول میلگرد بر حسب میلی متر

می باشند

مساحت نسبی آج میلگرد

به مقدار مساحت سطح مقطع عمودی آج، مساحت نسبی آج گفته می شود که متناسب با محیط اسمی متوسط و فضای آج می باشد. در اینجا اگر:

فضای آج، CS، بزرگتر و یا اینکه

ارتفاع آج مورب، hs تا hsv کوچکتر و یا اینکه

ارتفاع آج های طولی، h1، در مورد میلگردهای پیچیده شده در حالت سرد و یا اینکه

فاصله بین آج های مخالف، e، بزرگتر از مقادیر مشخص شده در استاندارد DIN488 قسمت 2 باشد، آن گاه مساحت نسبی آج میلگرد و FR توسط فرمول زیر مشخص می شود.

فرمول میلگرد

مقدار مجموع دوم فقط برای میلگردهای تاب خورده سرد منظور می گردد و مقدار بالای 30 درصد fr را ایجاد می کند.

HS ارتفاع متوسط هر قسمت از آج مورب از طول تقسیم شده به قسمت های X

Β زاویه سراشیبی آج ها به سمت محور میلگرد بر حسب درجه

Ds اندازه اسمی میلگرد بر حسب میلی متر

CS فضای آج های مورب بر حسب میلی متر

R تعداد مسیرهای آج های مورب بر روی محیط

M تعداد آج مورب در هر مسیر

I تعداد آج های طولی

j.ds گام برای میلگردهای تاب خورده سرد

(n) و (n-1) متغیرها هستند.

محاسبات میلگرد آجدار

 مشخص کردن مساحت مقطع طولی fk از یک آج مورب در محور آج

ابعاد میلگرد آجدار

ابعاد و فاصله آج های مورب و مساحت نسبی آج در میلگردهای آجدار

شبکه و سیم های فولادی

طرح، ابعاد و جرم آرماتورهای به شکل شبکه و سیم

کلیات

به طور کلی شبکه ها دارای مش شماره 1 کارخانه ای هستند. همچنین مقادیر اسمی گام سیم در طول شبکه و اندازه سیم در جهت شبکه تغییر نمی کنند. مشخصات و جزئیات شبکه در نقشه مربوطه آورده می شود.

فولاد گرید Bst 500M شبکه جوشکاری شده از سیم هایی است که دارای شرایط زیر می باشند:

به روش کار سرد آج دار شده اند

دارای ابعاد اسمی از 4 تا 12 میلی متر باشند.

دارای سیم های طولی و یا عرضی در طول شبکه هستند

اتصال در محل های تقاطع با جوشکاری نقطه ای مقاومتی انجام شده است

توجه داشته باشید که سیم های طولی و یا عرضی شامل دو نوع هستند.

 • سیم های منفرد
 • سیم های دوتایی : شامل دو سیم با قطر یکسان که کنار هم چسبیده اند

همچنین ورق های شبکه تنها در یک جهت می توانند سیم های دوتایی داشته باشند و فاصله گام (a) سیم در شبکه ها از مرکز تا مرکز محاسبه می شود. به شکل های زیر توجه نمایید.

سیم آرماتوربندی

مشخصات میلگرد آجدار

گام سیم های طولی و یا عرضی overhang سیم های تک

مشخصات میلگرد آجدار

گام سیم های طولی و یا عرضی overhang سیم های دوتایی

مدل عموما مطابق دستورالعمل زیر در نظر گرفته می شود:

برای سیم های طولی برابر 50 میلی متر

برای سیم های عرضی برابر 25 میلی متر

برای سیم های دوتایی بالاتر از 100 میلی متر

همچنین معمولا حداکثر طول صفحه شبکه برابر طول سیم خواهد بود. در مورد شبکه ها کاهش طول و مساحت مقطع عرضی میلگردها مجاز می باشد، مثلا برای ساخت شبکه های ورقه ای می توان از سیم های نازک تر یا کوتاهتر استفاده کرد.

مقدار overhang شکل بالا نباید کمتر از 10 میلی متر باشد.

در مورد نسبت اندازه اسمی مقاطعی از شبکه که دو سیم از رو هم می گذرند ( دارای تقاطع هستند) باید موارد زیر مد نظر قرار بگیرد.

برای سیم های تک

فرمول میلگرد

فرمول میلگرد

در مورد سیم های دوتایی

فرمول میلگرد

توجه داشته باشید که اگر سیم های عرضی فقط نگه دارنده باشند و دارای گام زیاد باشند، میزان نسبت فوق کمتر می شود. نکته دیگر آنکه صفحه شبکه مورد آزمون نباید دارای عیب باشند.

سیم آرماتور

سیم آرماتور

فولادهای Bst 500 G و Bst 500 P که با روش کار سرد آجدار شده اند در اندازه های اسمی 4 تا 12 میلی متر می باشند.

نامگذاری جهت سفارش به صورت زیر می باشد.

50 t reinforcing steel wire

Din488 – Bst500P- 6/5 in Coils

که عبارت آخر به مفهوم اندازه اسمی در کلاف می باشد.

در شکل زیر تصویر سیم فولادی Bst500P آورده شده است. همچنین در جدول جزئیات ابعادی آن ذکر شده است.

سیم آجدار

سیم آجدار شده Bst 500 P

ابعاد سیم فولادی

ابعاد دندانه سیم دندانه دار Bst 500 P

مساحت نسبی آج

جهت محاسبه مساحت نسبی آج در سیم های آجدار از رابطه زیر استفاده می شود:

فرمول میلگرد

Θe طول قسمت های بدون آج محیط بین مسیرهای آج

C فضای آج ها

Ds اندازه اسمی سیم

طراحی و سفارش شبکه

برای این منظور تمام موارد بخش نحوه نامگذاری و سفارش میلگرد فولادی آجدار برای طراحی و سفارش استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای سفارش شبکه ها طبق ترتیب زیر اقدام می شود.

فرمول میلگرد

که حروف اختصار فوق به مفاهیم زیر می باشند.

AL گام سیم های طولی به میلی متر

AQ گام سیم های عرضی به میلی متر

DS1 اندازه سیم های طولی در ناحیه مقابل به میلی متر

DS2 اندازه محیطی سیم های طولی به میلی متر

DS3 اندازه سیم های عرضی در ناحیه مقابل به میلی متر

DS4 اندازه محیطی سیم های عرضی به میلی متر

در مورد سیم های دوتایی حرف D همراه موارد فوق به همراه اندازه آورده می شود.

Nleft / nright  تعداد سیم های طولی محیطی مخصوص در راست یا چپ، بسته به جهت ساختمان

M start / m finish تعداد سیم های عرضی محیطی در شروع یا پایان ورق بسته به جهت ساختمان

جرم سیم های شبکه ها و انحرافات مجاز

تعداد، مساحت مقطع عرضی و جرم سیم های شبکه در ستون های 1 الی 3 جدول آورده شده است.

شکل ظاهری سیم های مورد استفاده در شبکه، دارای 3 ردیف آج مورب می باشد

نکته قابل ذکر آنکه آج های مورب هلالی شکل بوده و در انتها به حالت صاف با سطح ترکیب می شوند. همچنین مقادیر β و e و α به قرار زیر می باشند:

فرمول میلگرد

سیم آجدار

شکل ظاهری سیم های آجدار گرید فولاد شبکه Bst 500 M

جدول میلگرد

ابعاد، مساحت مقطع عرضی (مقادیر اسمی) و جرم سیم های آرماتور شبکه آرماتور و سیم آرماتور با ابعاد آج مورب و مساحت آج نسبی برای شبکه

آزمون مکانیکی میلگرد

آزمون مکانیکی سیم ها و شبکه ها

آزمون کشش

مطابق مقادیر و جداول مشخص شده در استاندارد DIN488-part1-sep 1984 برای ارزیابی تنش تسلیم (ys) و تنش و همچنین استحکام کششی نهایی و افزایش طول بعد از شکست از استاندارد DIN50145 استفاده می شود.

در مورد شبکه آرماتوری، نمونه باید یک جوش در محل تقاطع سیم ها داشته باشد. در مورد سیم آرماتوری، قطعه نمونه باید بدون جوش در محل تقاطع سیم ها باشد. فاصله بین فک ها حداقل 20ds بوده و کمتر از 185 میلی متر نباشد.

نمونه ها ممکن است مطابق استاندارد DIN1164-part پیر سخت شده باشند.

آزمون برش برای شبکه

نیروی برش اتصال در استاندارد DIN488-part1-sep1984 مشخص شده است. طریقه اعمالی نیروی برش در شکل های زیر نشان داده شده است.

آزمون برش سیم آرماتور

نمونه های آزمون برش که از شبکه جوش داده شده تهیه شده اند

نیروی برشی سیم آرماتور

مثالی از نحوه اعمال نیروی برشی (انجام آزمایش برش)

نمونه آزمون از ورق شبکه بندی شده تهیه می گردد. قطعاتی که بارگذاری آزمون کشش را تحمل کرده و دچار شکست نشده اند نیز ممکن است استفاده شوند، البته در حالتی که جوش آن ها به مرحله گلویی نرسیده باشد.

در نمونه قطعاتی که از نوع سیم انفرادی می باشند، سیم ضخیم تر کشیده می شود.

در مورد نمونه قطعاتی که از نوع دو سیمی می باشند، یکی از دو سیم کشیده می شود یا اگر منطقه تقاطع سیم های لنگری بیشتر از جمع مساحت مقطع عرضی سیم های تکی سیم های دوتایی باشد، نصف مساحت سیم های لنگری محاسبه می شود.

انتهای آزاد قطعات، محدود و آماده سازی می شود. نیرو نباید بیشتر از 20 نیوتون بر میلی متر مربع باشد. برای محاسبه نیروی برش اتصال، میزان اسمی مساحت مقطع عرضی و مقاومت تسلیم یا 2/0 درصد تنش proof استفاده می شود.

آزمون اتصالات جوش نقطه ای مقاومتی برای شبکه

از یک سیم ضخیم آزمون خمش مطابق شرح استاندارد DIN50111 استفاده می شود. نحوه انجام آزمون هم بدین ترتیب است که نمونه باید در منطقه کشش دارای جوش باشد.

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”pink” icon_fontawesome=”fa fa-download”]

مشاهده نسخه pdf مقاله : صفر تا صد آرماتوربندی و نکات اجرایی آن (قسمت دوم)

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

1.7/5
3رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری